تبیین استراتژی‌های ورود به بازار غرب آسیا ازطریق نفوذ مبتنی بر منابع و تأثیرات سازمانی (مورد مطالعه: صنعت تجهیزات بدن‌سازی ایران)

محمد کشتی دار؛ عمر علیزایی؛ سیدمحمدجواد رضوی؛ امیر اکبرزاده

دوره 10، شماره 50، مهر و آبان 1397، صفحه 87-104

https://doi.org/10.22089/smrj.2018.5198.2021