نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از این مطالعه شناخت ارتباط بین هوش هیجانی و استراتژی مدیریت بحران بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد که بر اساس اطلاعات کارگزینی اداره کل مذکور در سال 1391، تعداد آنها 144 نفر( 107 نفر مرد و 37 نفر زن ) بوده است. با توجه به جدول کرجسی و  مورگان (1970) حجم نمونه برابر 104 نفر برآورد گردید. محقق پس از پخش پرسش­نامه ­ها تعداد 100 پرسش نامه را دریافت نمود و همین تعداد را مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار داد. این پژوهش از نوع همبستگی و به شیوه پیمایشی اجرا گردید. جهت اندازه ­گیری هوش هیجانی آزمودنی‌ها از پرسشنامه هوش هیجانی سیبریا شرینگ و برای اندازه­گیری استراتژی مدیریت بحران از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که پایایی این دو پرسش نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 91/0 و 96/0 و اعتبار آنها با استفاده از ضریب کندال به ترتیب 93/0 و 73/0 توسط محقق برآورد گردید. نتایج تحقیق نشان داد که بین هوش هیجانی و استراتژی مدیریت بحران رابطه معنا­داری وجود دارد. همچنین بین مولفه­های هوش هیجانی یعنی خودآگاهی، همدلی، مهارت­های اجتماعی، خودانگیزی و خود کنترلی با استراتژی مدیریت بحران رابطه معناداری وجود دارد و در نهایت بین میزان هوش هیجانی و زیر مجموعه­های آن بر اساس جنیست، سمت، تحصیلات و سابقه کاری آزمودنی­ها تفاوت معنا‌داری مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between emotional intelligence with conflict management strategies) employees Youth and Sports General Directorate of Yazd province)

نویسندگان [English]

  • Javad Ramezani
  • Seyyed Mohammad Javad Razavi Mohmoodabadi
  • Heidar Hosseini

Payame Noor University

چکیده [English]

The aim of this study was to determine the relationship between emotional intelligence employees Youth and Sports General Directorate of Yazd with crisis management strategies. The study sample included all employees of the Department of Youth and Sports Yazd based on employment data in 1391, of the total of 144 subjects (107 males and 37 females). According to Table Krjsy and Morgan (1970) estimated sample size was 104 persons.The researcher distributed questionnaires, 100 questionnaires received were classified and analyzed.This is a correlation study and survey methods. To measure the subject's emotional intelligence  was used of shrink Sybrya`s "emotional intelligence questionnaire" and to measure crisis management strategies was used of  Questionnaire designed by reseacher that reliability of the questionnaire was 0/91 and 0/96 and credibility was 0/93 and 0/73that  estimated by researcher. The results showed a significant relationship between emotional intelligence and crisis management strategy is (P=0/001 and r=0/37). Between components of emotional intelligence is self-awareness, empathy, social skills, motivation and self-control with risk management strategies, there is a significant correlation (P≤ 0/01). Finally, between EI and its subsets based on gender, position, education, and work experience participants showed no significant difference.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional Intelligence
  • Crisis Management Strategy
  • Youth and Sports General
1. آقایار، س. شریفی درآمدی، پ. 1385، هوش هیجانی، اصفهان، انتشارات سپاهان، ص 44.
2. آقایار، س. 1384، " هوش هیجانی و رهبری سازمان". ماهنامه تدبیر. 156، ص81.
3. ال دولان، رندال امس شولر. 1381. مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی. ترجمه صائبی و طوسی. موسسه عالی آموزشی و پژوهشی مدیریت و برنامه ریزی. تهران. ص 55.
4. برادبری، تاویس. جین، گریوز. مارک، دیویس. هوش هیجانی ( مهارت­ها وآزمون­ها)، ترجمه مهدی گنجی.1386، تهران. ساوالان. ص269.
5. بیرودیان، ن. 1385. مدیریت بحران: اصول ایمنی در حوادث غیر منتظره. انتشارات جهاد دانشگاهی، مشهد. ص 212.
6. تاجیک، ع ر. 1384. مدیریت بحران. انتشارات گفتمان فرهنگ. جلد دوم. ص82.
7. گلمن، د. 1379. هوش هیجانی . ترجمه بلوچ . تهران. انتشارات جیحون، ص94.
8. میتراف، ا. اگنگاس، گ. 1381. مدیریت بحران پیش از روی دادن. ترجمه محمود توتونچیان . مرکز انتشارات مؤسسه عالی آموزش و پرورش مدیریت و برنامه ریزی .
9. یقین­لو، م. خلیلی، م. 1383. بحران و مدیریت بحران. سالنامه تدبیر سازمان مدیریت صنعتی. سال پانزدهم. ص145.
10. Ahituv n. New maann s (2008).principles of information systems of management. Thina Edition, w c b c o.P:36.
11. Baron, M. (1999).emotional IQ test.journal of intelligence.vol:17.p59.
12. Barton, R. Wm. (2009)."Crisis Management – An Outline for Survival", Vol 10, No5.
13. Dong q, Howard t. (2006). Emotional intelligence, trust and job satisfaction. Vol: 4.p:381.
14. Forgas, J.Ciarrochi,j, Maryer, J.D. (2001).Emotional intelligence in Occupational performance .unpulished manuseirpt.
15. Golman, D. (1998) .Working with emotional intelligence.new york.bantam books.
16. Heris, S.P. and Heris, M.B. (2011). Relationship between emotional intelligence and conflict management strategies in Physical Education experts of Tehran University. World Applied Sciences Journal, 15 (11), pp. 1619-1622.
17. John, m. (2008). The role of perception in crisis planning. Journal of public Relations Review. Vol: 26.No:2 p P: 155-171.
18. Mayer, J & sallovey,P & caruso,D.1999.The Positive Psychology of Emotional Intelligence Hand book of positive Psychologyo. New york.
19. Mount G., Sala, F., Druskt, V. (2009). Linking motional ntelligence and Performance at Work: Current Research Evidence With Individuals and Groups. The American Journal of Psychology. Vol, 122. Iss,1: Pg.131.
20. Poon teng Fatt, j. (2002). Emotional intelligence for human.management Resource manager. Research news.vol, 25.no:11.p:60.
21. Roberts r. (2009).crisis management –An outline for survival.vol 10.p: 50.
22. Robbins, S. (2006) .organizational behavior, 9 th ed.prentice-hall,Inc p: 82.