نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت و برنامه‌ریزی تربیت بدنی، دانشگاه ارومیه

2 استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه ارومیه

3 استادیار مدیریت ورزشی ، دانشگاه پیام‌نور کرج

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و تبیین الگوی شایستگی مدیران ادارات کل ورزش و جوانان کشور بود. روش این پژوهش کاربردی بوده و به‌صورت آمیخته انجام‌ شده است. جامعۀ آماری پژوهش در بخش کیفی را افراد صاحب‌نظر در امور انتخاب و انتصاب مدیران اجرایی کشور تشکیل دادند. نمونه‌گیری در بخش کیفی نیز به‌صورت ترکیبی از روش نمونه‌گیری نظری و گلوله برفی صورت گرفت. علاوه‌براین، در مرحلۀ تأیید الگو، جامعۀ آماری شامل کلیۀ افراد شاغل در حوزۀ ستادی مدیریت کل ورزش و جوانان استان‌ها، مدیران تربیت‌بدنی دانشگاهی و اساتید منتخب مدیریت ورزشی دارای سابقۀ مدیرت در حوزۀ ادارۀ ورزش و جوانان بودند. داده‌های پژوهش از طریق بررسى اسناد و مدارک طى مطالعات کتابخانه‌ای و مصاحبه با خبرگان، مسئولان، متخصصان و مدیران حوزۀ ورزش انجام گرفت. در قسمت کیفی نیز با استفاده از روش داده‌بنیاد، الگوی شایستگی مدیران با 91 مفهوم، 11 مقوله و سه طبقه تبیین گشت و درنهایت، پس از تجزیه‌وتحلیل نهایی در‌قالب "الگوی شایستگی مدیران کل ورزش و جوانان" ارائه گردید و درادامه، با استفاده از نرم‌افزار پی‌.ال‌.اس مورد آزمون و تأیید قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهند که شایستگی‌ها می‌توانند به‌عنوان زبانی مشترک برای کارکردهای مختلف منابع انسانی مطرح باشند و در نیازسنجی آموزشی افراد، تهیه و ارزشیابی برنامۀ آموزشی، ارزشیابی کارایی و اثربخشی آموزشی و برنامه‌ریزی برای رشد و پیشرفت فرد به‌کار روند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Codification of Sports Administrators Job Competency Model (Case Study: Administrative Director of Youth and Sports Provinces)

نویسندگان [English]

  • Morteza Fattahpour Marandi 1
  • Seyed Mohammad Kashef 2
  • Mirhasan Seyed Ameri 2
  • Reza Shajie 3

1 Ph.D. of Management and Planning of Physical Education, University of Urmia

2 Professor of Sport Management, University of Urmia

3 Assistant Professor of Sport Management, University of Karaj Payam-noor

چکیده [English]

The aim of the current research was to identify and explain the competency pattern of the managers of the sport and youth administration of Iran. The research method of this research was applied and it has been done through a mixed method. Research population of qualitative section was consisted of the experts of the selection and appointment of the executives of the country. Sampling of the qualitative section was done through a mixture of two methods of theoretical sampling and snowball sampling. The population of the model validation phase included all the employees of the staff section of the sport and youth administration management of provinces, physical education managers of universities, and elected physical education management professors who have had management experience at sport and youth administration. The data for this research was collected through literature review and analysis of documents and also through interviewing with the experts, officials, specialists and managers of the sports. In the qualitative section, using a data based method, competency pattern of managers was stated in 91 concepts, 11 categories, and 3 classes. At the end after final analysis, the results were provided in the form of competency model of sport managers of sport and youth administration. Then it was tested and approved by PLS software. Competencies can be presented as the common language for various functions of human resources. The competencies can be used for educational needs analysis of individuals, curriculum preparation and evaluation, evaluation of educational efficiency and effectiveness, and finally growth and progress of individuals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competency Model
  • Sports and Youth Departments
  • Managers
1. Asadi, N., Sajadi, S. N., Goudarzi, M., & Moradi A. (2015). Determining the competencies of sports event managers. Journal of Sport Management, 7(2), 159-74. (Persian).
2. Asadifard, R., Khaef Elah, A. A., & Rezaeiyan, A. (2011). Competency model of Iranian public administers: Grounded theory approach. Iranian Public Administration, 3(8), 75-92. (Persian).
3. Ball, J., Simpson, S., & Ardovino, P. (2008). Leadership competencies of university recreational directors in Wisconsin. Recreational Sports Journal, 32(1), 3-10.
4. Baziari, E., & Amirtash, A. M. (2006). Managers, employing on the bases of meritocracy in physical education organization. Research in Sport Management And motor behavior, 4(7), 1-10. (Persian).
5. Brinckmann, J. (2007). Competence of top management teams and success of new technology-based firms. Frankfurt Deutscher Universitäts-Verlag: Gabler Pub.E-book, first edition. 304.
6. Danaiefard, H., & Emami, S. M. (2008). Strategies of qualitative research a reflection on grounded theory. Sterategic Management Thought, 1(2), 69-97. (Persian).
7. Dulewicz, V. (1989). Assessment centers as the route to competence. Personnel Management, 21(11), 56-9
8. Fathi, S. (1391). The role of management in the performance merits managers of sports organizations Qom province of Iran. (Unpublished master dissertation). Tehran: Islamic Azad University, Central Tehran Branch. (Persian).
9. Ganj Ali, A., Timurian, M., & Abdulhoseinzadeh, M. (2013) The criteria of competency in the Quran. The Muslim and Management Studies, 1(7), 91-‌114. (Persian).
10. Ghasemi Seyyed, H., Honari, H., Rezai Soufi, M., Momenifar, F. (2015). Designing a core competencies pattern for aointment of middle sport managers in Iranian ministry of sports and youth. Quarterly Journal of Strategic Studies in Sport and Youth, (13)26,          23-40. (Persian).
11. Gorbabi Orange, S. Danaei far, H. Azar, A(2010). Compare the values and the qualifications of public and private managers based on a survey MVP in Iran. (Master's thesis). Tehran: Tarbiat Modarres University. (Persian).
12. Hanna, A., Ibrahim, M., Lotfallah, W., Iskandar, K., & Russell, J. (2016). Modeling project manager competency an integrated mathematical aroach. J Constr Eng Manage, 10.1061/(ASCE)CO.1943-7862.0001141, 04016029.  142 (8), 100-21.
13. Karami, M., & Saleh, M. (2009). Competency-based development (new approach in training and development manager) (1st ed). Tehran: Ayezh Press. 1-10. (Persian).
14. Karami, M., Salehi Omran, E., & Khoshnodifar, H. (2012). Mazandaran regional electricity company managers training needs assessment based competency model, two studies. Educational Planning, 1(2), 163-87. (Persian).
15. Marjoribanks, T., & Farquharson, K. (2016). Contesting competence chief executive officers and leadership in Australian football league clubs. Marketing Intelligence & Planning, 34(2), 188-202.
16. Martell, R., & Richard, M. (2010). The role of continuing education and training in human resource development: An administrator's viewpoint. Journal of Academic Librarianship, 4(3), 151-5.
17. Meilin Yu, Duo Xiao. (2015). Research on the Human Resource Management Mode based on Competency Model. International Conference on Informatization in Education, Management and Business (IEMB 2015), Guangzhou, China: 1053-7.
 18. Motaghi, M. H., & Beheshtifar, M. (2006). The relationship between personality traits and motivational managers with their assessment of their success in Kerman public organizations. Journal of Knowledge Management, 19(73), 89-104. (Persian).
19. Naderi Khorshidi, A., Nikokar, G., & Karami, M. (2010). A model for appointing managers. Journal of Research in Human Resources Management, 1(4), 91-113. (Persian).
20. Naderian, M., & Soltan Hoseini, M. (2012). Technichal skills and abilities of sport executives indicators and standards, according to sport managers’ point of view. Scientific Journal Management System, 1(2), 11-8. (Persian).
21. Nasr Esfahani, M., & Nasr-Esfahani, A. (2010). Meritocracy in society management with an emphasis on political ideas of Imam Ali (AS). Political Knowledge, 2(2), 141-60. (Persian).
22. Panahi, B. (2012). Define and design a competency model with its effects on the productivity of human resources at the National Petrochemical Company of Iran. (Unpublished master dissertation). Tehran: Payam Noor University. (Persian).
23. Pierce, D., & Irwin, R. (2016). Competency assessment for entry-level. Sport Ticket Sales Professionals, 8(2),54-82.
24. Ranjbar, H., Haghdoost, A. A., Salsali, M., Khoshdel, A., Soleimani, M., & Bahrami, N. (2012). Sampling in qualitative research: A guide for beginning. Ann Mil Health Sci Res, 10(3), 238-50. (Persian).
25. Ranjbar, M., Khaef Elahi, A., Danaee Fard, H., & Fani, A. (2014). Measurig competency model for managers in the health sector (structural equation modeling approach). Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 23(109), 104-13. (Persian).
25. Rappe, C., & Zwick, T. (2007). Developing leadership competence of production unit managers‌. Journal of Management Development, 26(4), 301-12.
27. Roein, M. J. (2010). Evaluation of the effect of managers' competency on job burnout in NAJA personnel. (Unpublished masret dissertation). Tehran: Tarbiat Modarres University. (Persian).
28. Rouhani Hassan (Administrative Council of the Islamic Republic of Iran) (2013). Roadmap for reforming the administrative system. Meeting one hundred and sixty-two sessions, 76. (Persian).
29. Sadati, A. (2010). The effect of government on the effectiveness of managerial competencies security manager in Tehran state universities and research institutes affiliated. (Unpublished masret dissertation). Tehran: Tarbiat Modarres University. (Persian).
30. Syed Javadein, S. R., & Asfydany, M. R. (2010). Grounded theory and software Atlas.ti (1st ed). Tehran: Institute for Trade Studies and Research. 160. (Persian).
31. Ulrich, D., Brockbank, W., Johnson, D., Sandholtz, K., & Younger, J. (2008). HR competencies: Mastery at the intersection of people and business. The RBL Institute. USA: The Society for Human Resource Management (SHRM).
32. Yeganegi, A. (2010). Examining the relationship between managers’ competencies and management effectiveness: The case of communication company of Qazvin. Journal of Development & Evolution Mnagement, 1389(pre 5), 57-67. (Persian).