نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور واحد کرج

2 استاد‌یار مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام‌نور کرج

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تعیین اعتبار و پایایی پرسش‌نامۀ نقش تبلیغات در جذب نوجوانان به مدارس تکواندو بر‌اساس الگوی "آیدا‌" بود. جامعة آماری پژوهش را ‌360 نفر از تکواندو‌کاران پسر شهر زنجان که در ‌‌محدودۀ سنی 18ـ‌12 سال قرار داشتند، تشکیل ‌دادند که از میان آن‌ها، نمونة آماری ‌معادل 186 نفر انتخاب گردید. جهت گرد‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامۀ 20 سؤالی پژوهشگرساخته که دارای چهار مؤلفۀ ‌‌جلب توجه، علاقه‌مند‌سازی، تحریک تمایل و سوق‌دادن به خرید (جذب)‌ بود، بهره گرفته شد و داده‌ها با استفاده از روش امتیاز‌گذاری پنج ارزشی لیکرت، مورد ‌ارزیابی قرار گرفتند. روایی صوری و محتوایی پرسش‌نامه نیز توسط 10 نفر از کارشناسان ورزشی رشتۀ مربوطه و اساتید دانشگاه تأیید گشت. همچنین، از شاخص‌های آمار توصیفی برای توصیف داده‌ها استفاده شد، ‌ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین ثبات درونی پرسش‌نامه به‌کار رفت و ‌تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی برای تعیین اعتبار سازه مورداستفاده قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که از بین چهار مؤلفۀ الگوی آیدا، مؤلفۀ علاقه‌مند‌سازی دارای بیشترین نقش و مؤلفة جلب توجه دارای کمترین نقش در جذب نوجوانان به مدارس تکواندو می‌باشند. نتایج آلفای کرونباخ نیز بیانگر آن است که ثبات درونی پرسش‌نامه برابر با (80‌/0) است و بین تمامی گویه‌ها و عوامل، ارتباط معنا‌داری مشاهده می‌شود. بر پایۀ یافته‌ها مشخص می‌شود که پرسش‌نامۀ نقش تبلیغات، ثبات درونی و برازش مناسبی دارد. با توجه به تأیید پرسش‌نامۀ مذکور در پژوهش حاضر، پژوهشگران می‌توانند جهت تعیین نقش تبلیغات بر جذب در سایر رشته‌های ورزشی، از این پرسش‌نامه استفاده نمایند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determination of Validity and Reliability of Questionnaire Regarding the Role of Advertising in Youth Attraction towards Taekwondo Schools Based on AIDA Model

نویسندگان [English]

  • Esmail Dolatyari 1
  • Hosein Poorsoltani 2

1 M.Sc. of Sport Management, Payame Noor University of Karaj

2 Assistant Professore of Sport Management, Payame Noor University of Karaj

چکیده [English]

The purpose of this study was to determin the validity and reliability of a questionnaire regarding the role of advertising in youth attraction towards Taekwondo schools based on AIDA model. The statistical population included 360 young boys (aged 12–18) engaged in Taekwondo in Zanjan, of which 186 people were recruited as statistical sample. Data was collected by a researcher-made questionnaire with 20 items and 4 ­components (attraction, interest, desire, and action) and was scored by a  Likert-type 5-value scale. Ten academic specialists and sports experts approved the content and face validity of the questionnaire. The questionnaire reliability was determined by Cronbach’s alpha and factor analysis. The results­ showed that of four components of AIDA model, interest and attention components had the most and the least significant roles in youth attraction toward Taekwondo schools, respectively. Cronbach’s alpha coefficient showed that internal reliability of the questionnaire was 0.8­ and that there was significant correlation between items and components. Based on these results, this questionnaire had an optimal internal reliability and goodness. Therefore, researchers can use this questionnaire in evaluating the role of advertisement in other sports. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Validity‌ and Reliability
  • Advertising
  • Youth Attraction
  • Taekwondo Schools‌
1. Afjeh, S. A., & Mansoorimoayed, F. (2012). Evaluating commercial advertisement related to Maskan Bank services. Promption & Revolution Management Quarterly, (47). 8 (20), 13-8 (Persian).
2. Ahadi, H., & Jamhari, F. (2013). Growth psychology: Teenage & adult (5th ed). Qom: Ayande Derakhshan Publication, 10-1 (Persian).
3. Alipoor, M., & Kovaroei, M. (2010). Marketing & market management (with modern perspective) (1st ed). Tehran: Mahkameh Publication, 66-8.
4. Amaldos, W., & He, Ch. (2010). Informative advertising. Journal of Marketing Research, 47(1), 146.      
5. Amiri, A. (2008). Investigating TV ads on attracting non-profit account for Tejarat Bank. MA Dissertation, Shahid Beheshti University. (Persian).
6. Belch, G., & Belch, M. (1998). Advertising and promotion (4th ed). Homewood; New York. 102.
7. Esmaeili, N., & Goodarzi, M. (2013). Ranking public relations tools based on AIDA
 Model in industrial production sector through AHP method. Sport Management and Motor Sciences Researches,1 (1), 8-11. (Persian).
8. Fox, J. (2012). Taekwondo education (6th ed). (M. Gholampoor, Trans). Qom: Sepehr Publication. 111-114, (Persian).
9. Hackley, C. (2005). Advertising and promotion: Communicating brands. London: SAGE‌, 2nd publish, 36.
10. Hawkinz, D., Best, R., & Kani, K. (2006). Costumer behavior (Roosta & Bathaei). Tehran: Sargol Publication. 1st publish, 45-6 (Persian).
11. Hoseini, S. Z., Hoseini, M. H., & Bagheri, S. M. (2011). TV ads on attracting customers based on AIDA model and delivering thizer. Journal of the Management`s Researches, 2(5), 23-5 (Persian).
12. How Kinz, D. (2007). Behavioral consumer analytical: Concepts &theories, cases & practices, marketing strategy. British Library Catalouging, Oxford University, 1st publish, 174-‌6.
13. Jalilvand, M., Ranjbarian, B., & Fathi, S. (2011). The effect of word-of-moth advertisement on attracting foreign tourists in Isfahan. Geographical Researches Quarterly, 5 (12), 85-8 (Persian).
14. Kalantari, F. (2013). Investigating advertisement effects on attracting teenagers to
 football school based on AIDA model. (Unpublished master dissertation). Tabriz University. (Persian).
15. Kavooskelasi, L. (2004). Investigating TV advertisements on teenagers. (Unpublished master dissertation). Islamic Azad University, Southern Tehran Branch, (Journalism). (Persian).
16. Khodadad Hoseini, A., Rosta, H., & KhaliliShojaei, V. (2010). Advertisement theory to practice (1st ed). Tehran: Horofieh Publication, 56-7 (Persian).
17. Mack­kay, A. (2005). The practice of Advertising (5th ed). Australia: Elsevier Butter Worth- Sydney, 121- 2
18. Maleki, A (2004). Evaluating advertisement effectiveness on food industry (Kaleh industrial group) based on AIDA model. (Unpublished master dissertation). Tehran University. (Persian).
19. Mcdonough, J. (2003). Encyclopedia of advertising (1st ed). New York: Taylor and Francis Group.
20. Mashayekh, A. (2009). Body comparison of self-imagination of Iranian national boy team in taekwondo with girl counterparts and soccer counterparts. (Unpublished master dissertation). Tehran University. (Persian).
21. ­Mohammadian, ­M.­ (2012). Advertisement management. Tehran: Horoofieh Publication‌, 1St Publish, 101-5. (Persian).
22. Moosavian‌, A., Firoozian, A., & Farhangi, M. (2009). Investigating effectiveness of Iranian National Gas Co. to optimize consumption. Journal of Marketing Management, 4 (7), 19-23(Persian).
23. Motallebi, M., Alipoor, M., & Khodaverdi, Y. (2012). Investigating AIDA model applications on psychological and behavioral reaction of bank customers and delivering model. M.A Dissertation, Islamic Azad University, Zanjan Branch. (Persian).
24. Motallebi, M. GH. (2011). Investigating AIDA model application on bank costumers` mental & behavioral reactions in Zanjan and proposing a model. (Unpublished master dissertation). Islamic Azad University, Zanjan Branch. (Persian).
25. Nahidi, M., Mehrani, H., & Foruzandeh, L. (2010). Investigating effectiveness of advertising media and their ranking in costumers view in Akhavanjam Co. (Unpublished master dissertation). Payamenoor University, Golestan. (Persian).
26. Roosta, A., Venus, D., & Ebrahimi, A. (2012). Business management (16th ed). Tehran: SAMT Publication, 30-2 (Persian).
27. Shokrgozar, S., & Heidarzadeh, K. (2012). The effect of advertisement and brand
 Characteristic ‌on purchase decision. (Unpublished master dissertation). Islamic Azad University, Qazvin Branch. (Persian).