نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تهران، پردیس بین المللی کیش

2 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

3 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران، پردیس بین المللی کیش

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر توسعۀ بازاریابی ورزشی دانشگاهی کشور بود. این پژوهش از نوع مطالعات هم‌بستگی بوده و به‌لحاظ هدف کاربردی می‌باشد. جامعۀ آماری پژوهش متشکل از پنج گروه شامل: هیأت رئیسۀ سابق و فعلی فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی، رؤسای هیأت‌های استانی و کارشناسان و کارکنان فدراسیون ورزش‌های دانشگاهی، مدیران و کارشناسان ادارات کل تربیت‌بدنی پنج بخش دانشگاهی و مدیران تربیت‌بدنی دانشگاه‌های بخشهای آموزش عالی کشور (اعم از دانشگاه‌های دولتی، آزاد، پیام‌‌نور، علمی ـ کاربردی، بهداشت و درمان و علوم پزشکی) و جمعی از اعضای هیأت علمی بود. . شایان‌ذکر است که با توجه به محدود‌بودن جامعۀ آماری، از روش نمونه‌گیری کل‌شمار استفاده شد. . نتایج نشان می‌دهد که کلیت مدل تحلیل عاملی تأییدی، از برازش مناسبی برخوردار است. همچنین، مشخص می‌شود که به‌ترتیب اولویت‌بندی معنادار متغیرهای قابلیت مدیریت، قابلیت کارکنان بازاریابی، استراتژی بازاریابی، سیستم اطلاعات بازاریابی، واحد بازاریابی و قابلیت نشان‌سازی، بر قابلیت بازاریابی فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی جمهوری اسلامی ایران اثرگذار میباشد. علاوه‌براین، قابلیت بازاریابی، دارای تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد بازاریابی فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی می‌باشد. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده‌، به‌نظر می‌رسد که ورزش دانشگاهی کشور می‌تواند با انجام فعالیت‌های بازاریابی، خود را از بودجه عمومی دولت جدا نماید و با برگزاری لیگ‌های منظم و با‌کیفیت در رشته‌های مختلف و نیز جذب حامیان مالی، موجبات درآمدزایی بیشتر برای بخش‌های مختلف دانشگاهی کشور را فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying Effective Factors in Development of Sport Marketing in University Sport of I.R. Iran

نویسندگان [English]

 • Rasoul Tarighi 1
 • Mehrzad Hamidi 2
 • Hossein Rajabi 3

1 PhD Student of Sport Management, University of Tehran, Kish International Campus

2 Associate Professor of Sport Management, University of Tehran

3 Assistant Professor of Sport Management, University of Tehran, Kish International Campus

چکیده [English]

The goal of this study was to identify the effective factors in development of marketing in university sport of I.R. Iran. The study uses a correlatinal design, and, in view of objective, is practical. Study population consisted of 5 groups (230 people), including previous and present executive committee members, administrators of provincial committees, experts and employees of National University Sport Federation, heads and experts of departments of sport administration, and sports directors of higher education universities, including public universities, Islamic Azad University, Payam-e-Noor University, University of Applied Science and Technology, medical science universities, and some faculty members. In regard to limitation of population, sampling method is all-counting. The results showed that the confirmatory factor analysis model has the necessary fitness. The results showed that factors affecting marketing capability of National University Sports Federation of I.R. Iran were, in order of significance:   management capability variables, marketing staff, marketing strategy, marketing information system, marketing organization, and branding capability. Also, marketing capability has a positive significant effect on marketing performance of National University Sports Federation. According to the results, it seems that university sport of Iran can disconnect itself from the general state budget by doing marketing activities, and holding regular and high-quality leagues in various sports and attracting sponsors could provide more funds for different parts of Iran university.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sport Marketing
 • Collegiate Sports
 • Confirmatory Factor Analysis
 1. Asikhia, O. (2010). Customer orientation and firm performance among Nigerian small and medium scale businesses. International Journal of Marketing Studies 2(1), 197-212.
 1. Aghazadeh, H., Estiri, M., Mohammadi, Ali. (2009). Checkig Internal Organizational Barriers of Iran Sport Institutes Marketing. Harkat Journal. 36: 129-50. (Persian)
 2. Fleck, N., Geraldine, M., & Zeitoun, V. (2014). Brand personification through the use of spokes people: An exploratory study of ordinary employees, CEOs, and celebrities featured in advertising. Psychology and Marketing, 31(1): 84–92.
 3. Gladden, G. M., Irwin, R. L., & Sutton, W. A. (2001). Managing North American major professional sport teams in a new millennium: A focus on building brand equity. Journal of Sport Management, 15 (4): 297- 317.
 4. Gladden, J. M., Milne, J‌. R, & Sutton, W. A. (1998). Conceptual framework for assessing brand equity in division I college athletic. Journal of Sport Management, 12(1): 1-19.
 5. Gundogan, N. (1996). Marketing effectiveness and promotional strategies in national collegiate athletic association division I basketball programs. (Unpublished doctoral dissertation). Temple University. Philadelphia, Pennsylvania.
 6. Hamidi, M. (2012). Designing strategic plan for nationat university sport federation. Master's dissertation. University of ataehtan, kish international campus. (Persian)
 7. Hamidi, M., Elahi, A., Akbari yazdi, H. (2009). Codification goals, policies and strategies of university sport. Ministry of Science, Research and Technology. Research Center of Physical Education and Sport Sciences. (Persian)
 8. Hosseini, E. (2009). Marketing Pattern of football Premier league of Ir iran. Faculty of Physical Education, University of Tehran Tarbiat modares. (Persian).
 9. Joon, S., & Kang, J. (2005). Validation of marketing performance model for service industries in Korea. Services Marketing Quarterly. 26(4), 57-76.
 10. Kazybayeva, A. M., Satkaliyeva, T. S., & Nurgalieva, K. O. (2014). Forming strategy and long-term marketing program of brand management. Life Science Journal, 11(1): 32-37.
 11. Kotler, F., Armstrong, G. (2007). Marketing Principles. Translation bahman Foroozandeh. Sixth Edition, Nashre amokhteh Publishers. (Persian)
 12. Lozano, M., & Valles, J. (2007). March, an analysis of the implementation of an environmental management system in a local public administration. Journal of Environmental management, 82(4), 495-511.
 13. Memari, ZH., Khabiri, M., Hamidi, M., Kazemnezhad, A., Yadollahi, J. (2009). Modeling of mix marketing of sport industry of Ir iran. Harkat Journal. 35: 47-67. (Persian)
 14. Merrilees, B., Rundle, S., & Lye, A. (2011). Marketing capabilities: Antecedents and implications for B2B SME performance. Industrial Marketing Management, 40(3): 368-75.
 15. Moharamzadeh, M. (2007). Comparing marketing practices of university sport of Iran and Torkey country. Quarterlyof Research and Planning. In Higher Education. 41: 94-108. (Persian).
 16. Pine, N. (2010). The role of athletics in the academy: A alternative approach to financial investment. Journal of Sport and Social Issues, 34(4), 475–80.
 17. Pits, B. G., & Stotlar, D. K. (2007). Fundamentals of sport marketing. Fitness Information Technology. Morgantown.
 18. Rahimah, A., Astuti, E. S., & Djamhur, H. (2014). Analysis and design marketing information system to improve competitive advantage in East Java SMEs. Information and Knowledge Management, 4(1), 1-6.
 19. Rajabi, H., Sajjadi, S.N., Goodarzi, M., Hamidi, M. (2013). Explain strategies to promote the sports marketing of National Olympic Committee. (Persian).
 20. Rajabi, H. (2013). Designing sport marketing model for National Olympic Committee of the Islamic Republic of Iran. Phd Thesis, Faculty of Physical Education, University of Tehran. (Persian)
 21. Ross, S. D. (2006). A conceptual framework for understanding spectator –based brand equity. Journal of Sport Management, 20 (1): 22-38.
 22. Wong, H., & Merrilees, B. (2208). The performance benefits of being brand-orientated. Journal of Product & Brand Management, 17(6): 372−‌83.