نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه کسب و کار جدید، دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران - دبیر انجمن علمی کارآفرینی و نواوری ایران

2 دانشگاه خوارزمی

3 دانشگاه پیام نور

چکیده

امروزه، با در نظر گرفتن کارآفرینی به‌عنوان یکسری ذهنیات، باید پذیرفت که جدا از زمینۀ کسب و کار و اقتصاد، هر کسی می‌تواند به روش کارآفرینانه فکر و عمل کند؛ بنابراین سیاست‌های «ارتقای کارآفرینی» نباید تنها مختص به آموزش عالی باشند، بلکه باید در مدارس ابتدایی و متوسطه نیز به آن­ها پرداخته شود. در این پژوهش به روش توصیفی و با بررسی نمونه‌ایمتشکل از 406 دانش‌آموزورزشکار دبیرستان‌ها و هنرستان‌های آموزش و پرورش شهر تهران، سطح نگرش کارآفرینانۀ آنان شناسایی شد و تأثیر برخی متغیرهای جمعیت­شناختی بر آن‌ها بررسی شد. ابزار اصلی این پژوهشترجمۀپرسشنامه ATE (نگرش نسبت به راه‌اندازی کسب و کار کارآفرینانۀ آتاید) است که صاحب‌نظران روایی آن را تأیید کرده­اند و پایایی آن با انجام آزمون پایلوت و محاسبۀ آلفای کرونباخ (6/0 =α) برای آزمون اصلی و اجزای آن تأیید­شده­است. نتایج نشان داد  نگرش کارآفرینانه ورزشکاران در همۀ ابعاد و اجزای مورد بررسی، بهتر از سطح متوسط است. همچنین مشخص شد جنسیت، خوداشتغال بودن پدر، شاغل بودن مادر و هنرستانی یا دبیرستانی بودن تأثیر معنا­داری بر سطح نگرش کارآفرینانۀ ورزشکاران ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying the Factors Affecting Entrepreneurial Attitude in Athletics Students (High Schools of Tehran)

نویسندگان [English]

  • Reza Mohammadkazemi 1
  • Fahimeh Mirzaei 2
  • Farzad Ziviar 3

1 New Business Department, Faculty of Entrepreneurship - University of Tehran

چکیده [English]

Considering entrepreneurship as a state of mind, we have to admit that nowadays, apart from business and economy, any person can think and act in an entrepreneurial manner. So not only the “entrepreneurship enhancing” policies should not be confined to higher education levels, but also they have to be included in elementary and high school programs. In this study, the level of entrepreneurial attitude and the effect of some demographic variables on it were investigated among a group of 406 people of high school’s athletes’ students in Tehran. The mail tool used in this study was the translated Athyde’s (ATE) questionnaire (attitude towards entrepreneurial business initialization) which was tested for reliability by a pilot study and computation of Cronbach’s Alpha coefficient (α =0.6) for the main study and all its components. The results showed that the level of entrepreneurial attitude vas above average among students, in all of the investigated aspects and components. They also showed that variables such as gender, having a self-employed father, employment status of mother, and the type of school (regular/technical) have no significant impact on the level of entrepreneurial attitude in students.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial Attitude
  • Athletic
  • Demographic variables