نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

آموزگار تربیت بدنی/آموزش و پرورش بابل

چکیده

هدف این تحقیق، رابطه خصوصی سازی و بهره وری سالن های ورزشی از دیدگاه مدیران و رؤسای هیأت های ورزشی استان مازندران بود. به این منظور، تعداد 242 نفر از مدیران و رؤسای هیأت های ورزشی استان مازندران، پرسشنامه های موانع خصوصی سازی در ورزش و بهره وری از اماکن ورزشی را بطور داوطلبانه تکمیل کردند. پرسشنامه موانع خصوصی سازی 4 محور (بهبود مدیریت و ارتقاء خدمت رسانی، رضایت مشتری، رضایت سرمایه گذاران (سود آوری) و تسهیلات مالی دولت به بخش خصوصی) (89/0=α) و پرسشنامه بهره وری از اماکن ورزشی 4 محور (کارایی، اثربخشی، کیفیت خدمات و رضایت مشتریان سالن های ورزشی) (88/0=α) را مورد ارزیابی قرار میدهند. داده های گردآوری شده با استفاده از آزمون پیرسون در سطح 05/0≥α با بکارگیری نرم افزار آماری 19SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد تمامی خرده مقیاس های بهره وری با خصوصی سازی رابطه معنی دار داشته (05/0≥p) و تنها بین خصوصی سازی و تسهیلات مالی دولت به بخش خصوصی در ورزش رابطه معنی داری وجود ندارد (124/0=p). یافته های کلی تحقیق نشان داد که بین خصوصی سازی و بهره وری از دیدگاه مدیران و رؤسای هیأت های ورزشی مازندران در استفاده از سالن های ورزشی رابطه معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship between privatization and productivity gymnasium view directors and heads of delegations

نویسنده [English]

  • mohammadbagher forghani ozrudi

physical education teacher/education office Babol

چکیده [English]

The purpose of this study was to Relationship between privatization and productivity gymnasium view directors and heads of delegations in Mazandaran province. To this end, 242 managers and heads of delegations, privatization barriers questionnaire voluntarily completed the exercise and enjoyment of the sport. 5-axis scale privatization barriers (to improve management and enhance service, employee satisfaction and teacher satisfaction, customer satisfaction, investment (profitability) and financial liabilities to the private sector) and scale efficiency of 4-Axis Sport (efficiency, effectiveness quality, service and customer satisfaction gyms) are evaluated. Data were examined using Pearson on (α≤0.05) analyzed using SPSS statistical software was used. The results showed that all subscales were significantly associated with privatization (p≤0.05), and the privatization of government fiscal incentives to the private sector in sport, there is a significant relationship (p=0.124). The overall findings of the study showed that between privatization and efficiency of the board of directors and heads of sports delegations Mazandaran in the gymnasium, there is a significant relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Privatization
  • Productivity
  • Managers
  • Chiefs of Staff Sport
1. Ahmadvand MR. (1995). Analysis of privatization and economic, social and cultural trends during the first Five Year Plan, c 1. Management Faculty of Tehran University. (Persian).
2. Amiri M. Nayeri S. Safari M. & Delbari Ragheb F. (2013). Media and private sector participation in sports development, human sciences Journal of Communication Research, 19 (69), 9-29. (Persian).
3. Anibal Insfran Pelozo, J. (2001). "Privatization in Paraguay: some lessons," The Quarterly Review of Economics and Finance, Elsevier, vol. 41(5): 737-753.
4. Bai C. et al. (2008). How does privatization work in China?. Journal of Comparative Economics, 37, 453-70.
5. Ebrahimi E. (2011). Privatization policy and the problems of sport managers of Mazandaran province in physical education, physical education management master's thesis, Islamic Azad University of Tehran. (Persian).
6. Ehsani M. Amiri M. & Qarekhani H. (2013). To develop a comprehensive system of Professional Sport, Sport Management Studies, 17, 125-136. (Persian).
7. Falihi N., & Morovat S. (2012). A System Dynamics Approach to Privatization through Stock Market and Economic Growth in Iran.The Economic Research, 12(3), 165-190. (Persian).
8. Golestani S. (2009). The privatization of obstacles in Iran, master thesis Economics and Management, Urmia University. (Persian).
9. Gustafson, T.F., & Mclean, D. (1996). An Empirical analysis of the privatization of public Golf courses in the three major United States cities. Symposium on leisure research- National Recreation and Park, 42.
10. Hadian H. et al. (2002). Privatization role in enhancing athletic performance Semnan province, National Conference on Privatization in Iran, Islamic Azad University of Semnan, 1497-1508. (Persian).
11. Honari H. (2004). Define and design information system model and system efficiency of human resources in physical education, sports federation elected National Committee, Tarbiat Modarres University. (Persian).
12. Jarge M. Shabanibahar R. & Jarge M. (2012). Iran's development strategies for the privatization of football clubs swot model and proposing a model, National Conference on Privatization in Iran, Islamic Azad University of Semnan, 31-38. (Persian).
13. Moradi B. (2005). The dimensions of privatization and its impact on private sector investment, promote information Journal of Political Economy, Institute for Information, (214), 180. (Persian).
14. Pahlevan, SA. (2009). Impact of privatization on efficiency, indoor swimming pools in Mashhad look enforcement agents and customers, Sport Management master's thesis, University of Mazandaran. (Persian).
15. Razavi SMH, (2006). The field of privatization and the development of sports in the minds of the managers of Physical Education, Sport Science Research, 1 (3), 11-22. (Persian).
16. Salimi M. et al. (2012). Prioritization of the Factors Effecting Privatization in Sport Clubs: With AHP & TOPSIS Methods - Emphasis in Football. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 2(2), 102-114.
17. Sink, S. (1985). Productivity management. John Willy & Sons. 8.
18. Sobhani A. et al. (2012). Identification and Prioritizing the Effective Factors of Absorption’s Investment in Sport by Private Section. International Journal of Sport Studies, 2(6), 289-294.
19. Talebpour M. Honari H. & Ramezani M. (2013). relationship between organizational health and effectiveness at the Faculty of Physical Education and Sport Sciences of Tehran universitiesSport Management Studies, 17, 207-218. (Persian).
20. Tanani M., & Madahi F. (2011). Obstacles Privatization in Iran, National Conference on Privatization in Iran, Islamic Azad University of Semnan, 99-107. (Persian).
21. Tavakoli S. (2007). Compared to managers of government and non-government views privatization exercise on barriers Qom, MA thesis, Shomal University. (Persian).
22. Tayebnia A. et al. (2004). Compare the performance of public and private sector investment in Iran in the period 2001-1971, Management and Planning Organization. Scientific journal promotes the program and budget, (87), 3-35. (Persian).
23. The whole country budget law, (2009). (Persian).
24. Zamiri A., & Raygan P. (2011). The privatization process and obstacles in Iran and the world, National Conference on Privatization in Iran, Islamic Azad University of Semnan, 70-76. (Persian).
25. Zolaktaf V. (2002). the need to transfer a major part of sports to the private sector, the Iranian Students News Agency (ISNA). (Persian).