نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانسگاه ازاد اسلامی واحد کرمانشاه

2 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشجوی دکتری دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف از این مطالعه شناسایی و رتبه بندی موانع کسب مدال در رشته کشتی در استانهای ناموفق ایران از دیدگاه صاحب نظران این رشته بود. با استفاده از نمونه گیری هدفمند و دردسترس 110 نفر از جمله مدیران فدراسیون کشتی و هیئت های استانهای ناموفق در کسب مدال (25 نفر)، دانشگاهیان صاحب نظر (15 نفر)، مربیان درجه یک کشور (30 نفر) و کشتی گیران نخبه در سطح ملی (40 نفر) به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این تحقیق یک پرسش نامه محقق ساخته با 37 گویه و 8 مولفه بود که روایی صوری، محتوایی و سازه آن مورد تایید قرار گرفت. همچنین، پایایی آن با آلفای کرونباخ 89/0 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل یافته ها از روش های آماری توصیفی و آمار استنباطی (آزمون فریدمن و تحلیل عاملی اکتشافی) استفاده شد. کلیات محاسبات با نرم افزار اس. پی. اس. اس صورت گرفت. یافته ها نشان داد که موانع فرهنگی، جغرافیایی و رسانه ای، مسائل مالی، مدیریت و برنامه ریزی، زیرساختها، امکانات و تجهیزات، برگزاری مسابقات و اردوها، مسائل آموزشی و تکنولوژی، نیروی انسانی و کشف و پرورش استعداد به ترتیب به عنوان مهمترین موانع کسب مدال در رشته کشتی در استانهای ناموفق ایران بودند. با عنایت به اهمیت این عوامل در توسعه رشته ورزشی کشتی به مسئولان ورزش کشور پیشنهاد می‌شود با تدارک برنامه‌های مناسب و حل مشکلات موجود، زمینه مدال آوری کشتی گیران این استان‌ها را در بازی‌های مهم المپیک فراهم آورند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying and prioritizing of barriers of achievement medal in wrestling in Iran unsuccessful provinces

نویسنده [English]

  • BAHMAN ASGARI 1

چکیده [English]

The purpose of this study was identifying and prioritizing of barriers of achievement medal in wrestling in Iran unsuccessful provinces based on perspective of experts of this field. Using purposive and incidental sampling 110 people such as managers of wrestling federation and provincial delegations (25 persons), academic experts (15 persons), Coaches of grade І (30 persons) and elite wrestlers in national level (40 persons) were selected as sample. The instrument used in this research was a self-made questionnaire included 37 questions and 8 subscales that its face, content and construct validity was approved. Also its reliability was measured 0.89 by Cronbach's alpha. Descriptive and inferential statistical methods (Friedman test and exploratory factor analysis) was used for data analysis. All of statistical calculations were done through SPSS18 software. Results showed that cultural, geographic, and of media barriers, financial issues, management and planning, infrastructure, facilities, holding competitions and camps, training and technology issues, human resources and discovery and development of talent, respectively were most important barriers of achievement medal in wrestling in Iran unsuccessful provinces. With regarding to importance of these factors in wrestling development, it is recommended to the country sport responsibilities through providing appropriate programs and with resolving existing problems try to provide conditions for wrestlers of these provinces to get medals in important Olympic Games.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barriers of wrestling development
  • Management of wrestling sport
  • Olympic Games
1. Abasi, M. (1998). Iranian history of wrestling, second edition, Tehran: Majid Publications. (Persian).
2. Asgari, B., Pirjamadi, N., & Eydi, H. (2015). The analysis of Iran wrestling at the Olympics Games: London Olympic to London Olympic. Sport management review, 7(4)28:167-180. (Persian).
3. Choolaki, A. (2008). Subject Wrestling (Sports), first edition, Tehran: the Asr Andisheh Publications. (Persian).
4. Farahani, A., & Abdoli Baftani, F. (2007). Bases athletics facilities and equipment and its role in the development of sports in the country. Harekat. 29(2):69-83. (Persian).
5. Goodarzi, M., Honari, H. (2007). Designing and development the strategigs system of wrestling in I.R.IRAN improving wrestling in Islamic republic of Iran. Quarterly research on sport science. 5(1): 33-54. (Persian).
6. Hosseinpoor, H., Fahin Doin, H., & Rahimi, R. (2012). Examine barriers to development and the improvement of Chookhe wrestling in North Khorasan Province based on Opinions of Experts Sports. First Conference on Science and wrestling; Allameh Tabatabaei University, 354. (Persian).
7. Hudson, S. (2006). Sport and adventure tourism, Binghamton. NY: The Howrth Press. 103-150.
8. Khodayari, A., Ghasemi, H., & Mohamadi, M. (2012). Factors affecting the success of the Iranian Greco-Roman wrestling at the 2009 World Championships in Denmark. First Conference on Science and wrestling; Allameh Tabatabaei University, 46. (Persian).
9. Monazami, M., Alam, Sh., & Shetab Boushehri, N. (2011). The identification of effective factors in the development of women's physical education and Sport in Islamic Republic of Iran. Journal of sport management. 3(3)10: 151-168. (Persian).
10. Numerato, D. (2009). The media and sports corruption. An outline of sociological understanding. International Journal of Sport Communication, 2(3): 261-273.
11. Papadimitriou, D., & Taylor, R. (2000). Organizational effectiveness of Hellenic national sports organizations: A multiple constituency approach. Sport Management Review, 3(1): 23-46.
12. Santon, S. D., & Corseuil, M. (2011). Perception of environmental obstacles to commuting physical activity in brazilian elderly. Preventive Medicine, 53(4-5): 289- 292.
13. Shahlaei, J., Zarifi, M., Davoodi, K., & Sadeghi, R. (2012). Review priorities and basic strategies for the development of wrestling. First Conference on Science and wrestling; Allameh Tabatabaei University, 306. (Persian).
14. Shah Tahmasbi, A., & Shams-O-Alahi, S. (2011). Investigate and compare the relative performance of provinces at the macro management of sport during the third Program and early fourth program. Sport Management Studies, 3(2): 89-104. (Persian).
15. Shehu, J. (2004). Sport for all in post colony: Is there a place for indigenous games in physical education curriculum and research in Africa. Africa Education Review, 1(1): 21–33.
16. Smaeili, N. (2005). Review the status of Lorestan wrestling. Master's thesis. Tehran: Islamic Azad University, Faculty of Physical Education, Central Tehran Branch. (Persian).
17. Tondnevis, F., & Ghasemi, M. H. (2005). Compare the perspective of athletes, coaches and experts about ways to promote sport gymnastics in Iran. Olympic, 1(3): 17-30. (Persian).
18. Vatandoost, M., & Nasirzadeh, A. (2012). Identify the strengths, weaknesses, opportunities and threats of the Islamic Republic of Iran's Wrestling Federation and issues and challenges facing it. First Conference on Science and wrestling; Allameh Tabatabaei University, 75. (Persian).
19. Zamani, T., Eydi, H., & Asgari, B. (2012). Evaluate the performance of national teams in Olympic and Asian Games compared to other Asian competitors, Research project. Kermanshah: Islamic Azad University, Islamabad Gharb Branch. (Persian).