نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی

2 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف از انجام این تحقیق تدوین برنامه استراتژیک انجمن علمی مدیریت ورزشی می‌باشد. این تحقیق بر مبنای هدف از نوع تحقیقات کاربردی است و برحسب روش‌های گردآوری داده‌ها از نوع تحقیقات توصیفی تحلیلی است. جامعه‌ی آماری تحقیق شامل کلیه‌ی اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران، دانشجویان دکتری مدیریت ورزشی دانشگا‌ه‌های دولتی تهران و همچنین اعضای انجمن علمی مدیریت ورزشی می‌‌باشد(173 N=). در این تحقیق از چهار پرسشنامه‌ی محقق ساخته استفاده شد که روایی آن توسط 10 نفر از اساتید مدیریت ورزشی رسید و پایایی آن‌ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به تأیید رسید.از آزمون بارتلت و آزمون KMO برای بررسی مناسب بودن سؤالات استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها در بخش آمار استنباطی به منظور رتبه‌بندی قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها از آزمون فریدمن و آزمون تحلیل عاملی برای تعیین بیشتر پراکندگی یا واریانس مشاهده شده در عوامل استفاده شد. برای سایر موارد مندرج در برنامه‌ریزی استراتژیک، برحسب موضوع از تحلیل‌های استراتژیک به ویژه SWOT استفاده شد. از نتایج به دست آمده می-توان به تدوین بیانیه چشم‌انداز و مأموریت اشاره کرد. نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید انجمن شناسایی و رتبه‌بندی شد و در ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی قرار گرفت که با توجه به نتایج، موقعیت انجمن در منطقه محافظه‌کارانه‌(WO) قرار گرفت. با توجه به نتایج حاصل از ماتریس ارزیابی داخلی و خارجی، ماتریس سوات طراحی گردید. استراتژی‌هایی که از چهار بخش ماتریس به دست آمد شامل 10 استراتژی است که در انتها، برنامه عملیاتی برای هر کدام از این استراتژی‌ها طراحی گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing a Strategic Plan for Scientific Sport Management Association of Iran

نویسنده [English]

  • azita shahpar tawfigh 1

چکیده [English]

The purpose of this study was developing a strategic planning for scientific sport management association of Iran. This research was an applied research, based on data collection was a field research and Descriptive - Analytic. The statistical population of this research was all sport management specialist of Tehran that was included all masters and PhD Student of State universities and all members of the sport management association. The size of statistical population was 64 Specialists. Statistical sample size based on Morgan Sample size table estimated 44. Data collection was done by a researcher made questionnaire that its Validity was confirmed. Questionnaires was used for Data gathering. To describe the variable statistical methods for measurement of central tendency (mean),the attitude indicate distribution (standard division), Draw a frequency table, the figures and KMO and Bartlet test were used. In the deductive statistics, Fridman and Factor analysis were used. For other Items in strategic planning, according to the subject, SWOT analysis were used. According to the findings, the vision, mission Statement and Long- term goals were indicated. Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats were ranked and used in - Internal & External (IE) Matrix that according to the results, the position of the association was in the Conservative position. According to the results of the - Internal & External (IE) Matrix, SWOT matrix was designed. 10 strategies were obtained from the 4 sections of the - Internal & External (IE) Matrix and finally designed the corporation planning for each strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientific association
  • Scientific association for Sport management
  • SWOT matrix
  • Strategy
1. African Sport Management Association (ASMA). (2011). About the Association. Retrieved from: http://www.asma-online.org/ASMA/AboutUs.
2. Aghazadeh, H. (2004). Strategic management for SMBs. The journal of Commerce.35: 65-100. (Persian) 
3. Arabi, S.M. (2009). Strategic Planning Handbook. Tehran: Cultural Research Bureau, Third Edition. (Persian) 
4. Association of Physical Education and Sport Sciences.(2011). Available at:.www.pessa.ir. (Persian) 
5. Curriculum Studies Association of Iran. (2008). Strategic planning. Available at: . http://www.icsa.org.ir/about/000607.php (Persian) 
6. Exercise and Sports Science Australia. (2009). Strategic Plan 2010-2012. Rrtrieved from: http://www.essa.org.au/about-us/.2013.
7. Farasatkhah, M., Ghaneirad, M.A.(2006). The Role of scientific societies and academics in policy-making and evaluation of the scientific institutions of the country. Rahyaft, 41: 5-12. (Persian) 
8. Ghadimi, A. (2001). Iranian Scientific Society activity reports. Scientific research center. Tehran. (Persian) 
9. Habibi, H. (1999). Technology and the role of science. Rahyaf, 23: 2-12. (Persian) 
10. Imani, M.N., Rabiee, M. (2007). Needs assessment in training in Strategic planning with organizational element model. The journal of Management. 19(133): 22-27. (Persian) 
11. Janet, B. Pakse. (2002). Contemporary management in sport. Mohammad Ehsani. First Edition, Tarbiat Modarres University. (Persian) 
12. Khalifeh, H.(2009). Scientific community and decision-making system. The eighth international conference management. Tehran. (Persian) 
13. Kriemadis Athanasios‌. (1997). Strategic planning in higher education athletic departments. International Journal of Educational Management, 11(6): 12-39.
14. Mahdavi, M. (1999). The role og government in developing technology. Rahyaft, 23: 154-168. (Persian) 
15. Maintenance Association of Iran. (2006). Strategic planning. Available at: http://www.irma.ir/page.php?slct_pg_id=108&sid=1&slc_lang=fa (Persian) 
16. Mousavi movahed, A.A. (2003). Scientific forums popped up presence. Rahyaft, 32: 22-27. (Persian) 
17. Mousavi movahed, A.A. (2003). The role of research and scientific researchers in achieving development goals. Rahyaft, 41: 0-41. (Persian) 
18. North American Society for Sport Management. (2010). StrategicPlan. Rerieved from: https://www.nassm.com/NASSM/StrategicPlan.
19. Nyoongar Sports Association. (2009). Strategic plan 2009‌–‌2012. Retrieved from: http://www.nyoongarsports.com.au.2013.
20. Rangeland Association of Iran. (2008). Strategic planning. Available at: http://www.iransrm.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=98&Itemid=109 (Persian) 
21. Tarrow, S. (2005). The New Transnational Activition. New York: Cambridge University Press. 3 eddition.
22. The Commission's scientific community of iran.(2009). Stock Assessment Board for 1389. Available at: http://www.isacmsrt.ir/page.php?slct_pg_id=38&sid=1&slc_lang=fa. (Persian) 
23. Zakersalehi, Gh. (1999). The functions of covert and overt scientific societies and research. Rahyaft, 23: 64-69. (Persian)