نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه گیلان

3 رشته مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تدوین مدل ارتباطی بین هوش هیجانی و سبک رهبریمدیران با تعهد سازمانی کارکنان در سازمان ورزش شهرداری تهران است. جامعۀ آماری تحقیق 189 نفر مدیر و کارشناس سازمان ورزش شهرداری تهران بود که در بخش مدیران 49 نفر به­طور کل شمار و در بخش کارکنان نیز، بر اساس جدول مورگان، 103 نفر به­طور تصادفی برای نمونۀ تحقیق انتخاب شدند. برای دست­یابی به اهداف تحقیق از پرسشنامۀ هوش هیجانی سیبریا شرینگ، پرسشنامۀ سبک رهبری چندعاملی رهبری باس و آلیو و پرسشنامۀ تعهد سازمانی آلن و مایر استفاده شد. روایی هر سه پرسشنامه به تأیید 15 نفر از متخصصان رسید و پایایی آن‌ها در مطالعۀ مقدماتی با 30 نفر آزمودنی بررسی و به ترتیب 78/0، 74/0 و 84/0 به­دست آمد.به­منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش‌های آمار توصیفی و روش‌های آمار استنباطی از جمله کولموگروف-اسمیرنوف، تی استودنت تک نمونه‌ای، تجزیه و تحلیل واریانس یک‌طرفه، ال.اس.دی، تحلیل مسیر و برای تعیین ارتباط علی بین متغیرها از روش مدل معادلات ساختاری،با استفاده از نرم­افزارهای آموس گرافیک نسخۀ 18 اس.پی.اس.اس استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد هوش هیجانی مدیران با سبک رهبری و تعهد سازمانی کارکنان ارتباط معناداری دارد. همچنین هوش هیجانی مدیران به­طور غیرمستقیم از طریق سبک رهبری با تعهد سازمانی کارکنان ارتباط دارد. همچنین مدل ارتباطی آن­ها از برازش مطلوب برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing Relationship Model of Emotional Intelligence and Leadership Style of Mangers and Organizational Commitment of Personnel at Tehran Municipality Sport Organization

نویسندگان [English]

  • Loghman Keshavarz 1
  • MehrAli Hematinejad 2
  • Samira Azadvari 3

چکیده [English]

The purpose of this research was to design relationship model of emotional intelligence and leadership style of mangers and organizational commitment of personnel at Tehran municipality sport organization. جامعه آماری تحقیقStatistical population of this study included 1d189نفر کارشناسورزش و مدیر sport experts and manager of theسازمان ورزش شهرداری تهران Sports Organization of Tehran Municipality. بود All به طور کل شمار برای نمونه تحقیق انتخاب شدند managers were selected as total number of research samples and on the basis of Morgan table, 108 persons were randomly selected of research samples.برای دست یابی به اهداف تحقیق از پرسشنامه اطلاعات فردی به منظور شناخت ویژگی To achieve the research goals Siberia Shrink questionnaireسبک رهبری چند عاملی رهبری of emotional intelligence, Bass and Olive برای تعیین سبک رهبری questionnaireسبک رهبری چند عاملی رهبری of multifactor leadership style of leadership (MLQ)MLQ,[3] and Allen& Meyer's Organizational Commitment Questionnaire were used to determine the organizational commitment. روایی هر دو پرسشنامه به تاییدValidity of three questionnaires15 was confirmed by 15نفر از experts and their reliability were studied 30in متخصصین رسید و پایایی آنها در یک مطالعه مقدماتی بina preliminary study with 30 نفر آزمودنی مورد بررسی قرار گرفت و پایایی آنها به ترتیب subjects of experts and calculated as 0.87, 0.74 و and 0.84/084 محاسبه ش     respectively. For data analysis  the descriptive statistics andهای آمار استنباطی از جمله inferential statistics methods, includingکلموگروف Kolmogorov-- اسمیرنوفSmirnov، t, Single sample T –استودنت تک نمstudentای، تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه، LSD, one-way analysis of variance, LSD ، تحلیل مسیر و برای تعیین ارتباط علی بین متغیرها از روش مدل معادلات ساختاری، and path analysis were used and for determination of the causal relationship between variables the method of structural equations model by application of 18’s version of Amos graphics software and SPSS استفاده شد was used. Research findings.یافتهRes showed that  managers of emotional intelligence has a significant relationship with managers of  leadership style, managers of emotional intelligence has a significant relationship with personnel of organizational commitment, managers of  leadership style has a significant relationship with personnel of organizational commitment, managers of emotional intelligence has an  indirect significant relationship with personnel of organizational commitment by moderating of leadership style.  Also their relationship model has desirable goodness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional Intelligence
  • Leadership Style
  • organizational commitment
  • Sport Organization of Tehran Municipality