نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت و برنامه‌ریزی ورزشی دانشگاه بیرجند

2 دانشگاه بیرجند

چکیده

با توجه به نقش مهم معلم تربیت‌بدنی در تحقق اهداف تعلیم و تربیت و اهمیت ارزیابی به عنوان جزءلا­ینفکتعلیموتربیت­، این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت­بندی معیارهای ارزیابی عملکرد معلمان تربیت‌بدنی انجام گرفته است. روش پژوهش از نوع توصیفی ـ تحلیلی است. جامعه پژوهش، شامل کلیه خبرگان امر ورزش مدارس می­باشد که از روش­های غیر تصادفی و به شکل هدفمند، تعداد 34 نفر جهت شناسایی معیارها و تعداد 25 نفر جهت اولویت­بندی، به روش تحلیل سلسله مراتبی بر اساس میزان تجربه کاری و مدرک تحصیلی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل دو پرسش‌نامه­ محقق‌ساخته بود که روایی آن­ها توسط گروهی از اساتید و متخصصین و اعتبار آن در پرسش‌نامه اول توسط آلفای کرونباخ ( 78/0 =α ) تایید و در پرسش‌نامه دوم، عدم وجود ناسازگاری در پاسخ­ها دلیل بر اعتبار آن بود (1/0CR<) . تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (ضریب کندال) و داده­هایحاصل از پرسش‌نامهمقایساتزوجی(AHP)بااستفاده از نرم­افزار Expert Choiceانجامگرفت. نتایج حاصل از اجماع نظر خبرگان، شناسایی 9 معیار با 40 گزینه بود (702/0w=) که معیار کسب امتیاز ویژه، دارای 6 گزینه (خدمت در روستا، سنوات خدمت در مناطق محروم، مدت خدمت در جبهه و داشتن امتیاز جانبازان، آزادگان و خانواده محترم شهدا) به دلیل پایین بودن امتیاز، حذف و در نهایت تعداد 8 معیار مقام‌ها و امتیازات، عملکرد علمی ـ پژوهشی، عملکرد سازمانی، عملکرد آموزشی ـ ورزشی، سابقه ورزشی، سابقه علمی ـ آموزشی، منابع در دسترس و میزان جذب سرمایه به طریق اسپانسر با 34 گزینه در مرحله اولویت­بندی مجدد به نظر‌سنجی خبرگان گذاشته شد که پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات، معیار عملکرد آموزشی ـ ورزشی با اهمیت­ترین و معیار میزان جذب سرمایه به طریق اسپانسر (سازمان­های خارج از مدرسه و انجمن اولیا و مربیان) در اولویت آخر قرار گرفت. یکی از نیازهای اولیه ارزیابی، تدوین معیار می­باشد؛ لذا پیشنهاد می­شود بازنگری در سیستم ارزیابی معلمان تربیت­بدنی و تدوین معیارهای جدید متناسب با وضع موجود و ارزش‌دهی به معیارها بر اساس میزان اهمیت آن­ها در ارزیابی می­تواند درهرچهبهتراجراشدنسیستمارزشیابیمعلمانتربیت‌ بدنیکمککندوضعف­هاوقوت­هارامشخص سازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification and prioritization criteria for performance evaluation of physical education teachers by Analytic Hierarchy Process

نویسندگان [English]

  • Seyed Azra Mirkazemi 1
  • Mahdiyeh Hossein Aliyani 2
  • Mohammad Kashtidar 2

چکیده [English]

This paper presents Identification and prioritization criteria for performance evaluation of physical education teachers, because they play a vital role in the training and education. Study is Descriptive-analytic. Research society of professionals involved in school sport and the based on Analytic Hierarchy Process (AHP), were analyzed Expert opinions of experts. In the study, In order to implement the method of evaluation principles and methods of prioritization criteria specified final decision making and after drawing the hierarchy tree, the priority criteria are identified. The required data to help paired comparisons questionnaire and using the Expert Choice software, computational procedures have been performed. The results of the consensus of the experts identified nine criteria, with 40 options, a sixth option due to the low removal rate and the number eight position criteria and rates, academic performance - research, organizational performance, performance training - sports, sports history, scientific background - education, resources available, how to raise funds through sponsorship (organizations outside the school and PTA) were the surveys with 34 options to re-prioritize the experts. After analyzing the information criteria educational performance - sporting the most important criteria the rate of funding through sponsorship (organizations outside the school and PTA) was the last priority. One of the basic needs is to develop criteria evaluation. Thus we suggest that review in the teachers’ evaluation system and develop new criteria appropriate to the situation and giving value to the importance of the evaluation criteria can show our system weaknesses and strengthens and we evaluate teacher's performance efficiently.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prioritization criteria
  • Performance Evaluation
  • Physical Education Teacher
  • Analytic Hierarchy Process