نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده

در این پژوهش سعی بر آن بود که به تحلیل و مقایسه میزان توسعه‌یافتگی شهرهای کشور (شهرهایی که میزبان رویدادهای بین‌المللی ورزشی در کشور می‌باشند) بر اساس عوامل جذب گردشگران ورزشی خارجی پرداخته شود که به منظور دست‌یابی به این هدف، پنج شهر تهران، اصفهان، کیش، مشهد و ارومیه به عنوان نمونه مطالعاتی مورد توجه قرار گرفتند. پس از گردآوری عوامل جذب گردشگران ورزشی خارجی از منابع معتبر علمی و مصاحبه با اساتید برجسته، این عوامل در چهار گروه: 1ـ عوامل زیرساختی، 2ـ عوامل فرهنگی و اجتماعی، 3ـ عوامل مدیریتی و سازمانی و 4ـ عوامل جاذبه‌های طبیعی و غیر‌ طبیعی سازماندهی گردیدند و بر اساس آن‌ها، پرسش‌نامه‌ای شامل 19 سوال بر اساس طیف لیکرت طراحی شد و به دو زبان انگلیسی و عربی ترجمه گشت و در اختیار 32 نفر از افراد نمونه در هر‌یک از شهرهای مورد مطالعه (مجموعا 160 نفر) قرار گرفت. داده‌های مستخرج از پرسش‌نامه با استفاده از روش تاکسونومی عددی مورد تحلیل قرار گرفتند که نتیجه نهایی نشان داد که شهر مشهد به لحاظ عوامل مدیریتی و سازمانی،شهر اصفهان به لحاظ جاذبه‌های طبیعی و غیر ‌طبیعی و به لحاظ عوامل زیرساختی و عوامل فرهنگی و اجتماعی و همچنین مجموع عوامل و شهر کیش در وضعیت مناسب‌تری نسبت به سایر شهرهای مورد مطالعه قرار دارند. از دیگر نتایج مهم پژوهش حاضر عدم وجود زیرساخت‌های مناسب ورزشی در تمامی شهرهای مورد مطالعه می‌باشد که حل این مسئله می‌تواند مهم‌ترین گام در توسعه گردشگری ورزشی ایران به شمار آید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing the Degree of Foreign Sport Tourists Host Cities’ Development from Attraction Factors Viewpoint Using TAXONOMY Method

نویسندگان [English]

  • Mehdi Salimi 1
  • Majid KHalili 2
  • Seyed Saadat Allah Salehi 3

چکیده [English]

In present research was tried to analyze and compare the degree of Iran’s cutie’s development from approach of attraction factors of foreign sport tourists that for accessing to this objective was selected five cities Tehran, Isfahan, Kish, Mashhad& Urmia (as the cities hosting the major international sports competitions in Iran) for sample. After gathering the factors attracting the foreign sports tourists from the valid scientific resources and through the interviews with prominent professors in sports, they were categorized in four groups: 1) Infrastructural factors, 2) Social and cultural factors, 3) Managerial and organizational and 4) Natural and non-natural attractions. Considering these factors, a questionnaire containing 19 questions was designed based on Likert scale and offered to 32 subjects from the sample in each of the studied cities (total 160 people). The resulted data from the questionnaires were analyzed by Numerical Taxonomy method and the final results showed that considering managerial and organizational factors, Mashhad; natural and non-natural attractions, Isfahan; and considering infrastructural factors and Social and cultural factors and also all factors, Kish have the more suitable conditions in attracting the foreign sports tourists in compare with other cities. Of other important results from this study was the lack of adequate infrastructure for sport in all studied cities, and solving this problem can be considered as the most important step in developing sports tourism in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attraction Factors of Foreign Sport Tourists
  • Degree of Development
  • Selected Cities of Iran (Tehran
  • Isfahan
  • Kish
  • Mashhad& Urmia)
  • Numerical Taxonomy