نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از این پژوهش، طراحی مدل معادلات ساختاری نقش هویت تیمی در بروز مولفه‌های رفتار شهروندی تماشاگران بود. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری، کلیه تماشاگران بالای 18 سال که به منظور تماشای مسابقات لیگ برتر در خانه والیبال گنبد حضور پیدا می کنند، بودند. از آنجا که حجم جامعه آماری بیش از 5000 نفر بود، نمونه آماری بر اساس جدول مورگان، 375 نفر انتخاب شد و برای جمع‌آوری داده‌ها، از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای استفاده شد. برای جمع‌آوری اطلاعات، از دو پرسش‌نامه هویت تیمی وان (2006) و رفتار شهروندی گروث (2005) در مقیاس لیکرت و هفت گزینه‌ای استفاده شد. برای اطمینان از روایی پرسش‌نامه، پرسش‌نامه اولیه به 10 تن از اساتید رشته مدیریت ورزشی ارائه و با جمع‌بندی نظرات آنان، پرسش‌نامه نهایی تنظیم شد. پایایی پرسش‌نامه‌های پژوهش، با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسش‌نامه‌های هویت تیمی و رفتار شهروندی به ترتیب (84/0 و 89/0) به دست آمد. از روش آماری مدل معادلات ساختاری برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد. در بررسی روابط بین متغیرها، خروجی‌های نرم‌افزار آموس20 نشان‌دهنده مناسب بودن مدل ساختاری بود؛ به طور کلی با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش، انتظار می‌رود در تیم‌هایی با هویت بالا، مولفه‌های رفتار شهروندی در تماشاگران آنان بروز کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing the Structural Equation Model of The Role team identity in development of Dimension citizenship behavior spectators

نویسندگان [English]

  • Jamalodin Deirami Igdar 1
  • Majid Jalali Farahani 1
  • Bibigol Beirami Igdar 2

چکیده [English]

The purpose of this study was designing the Structural Equation Model (SEM) of The Role team identity in development of Dimension citizenship behavior spectators. The statistical population was all over 18 years old spectators who match to watch in Gonbad Volleyball House. Statistical samples based on the Morgan table were 375 Spectators. Data collection was done from a stratified random sampling method.
The data was collect, from Two questionnaires, Wann (2006) Team identity  questionnaire, and Groth (2005) citizenship behavior questionnaire that their validities was approved from 10 sport management Experts. Their reliabilities were test by using Cronbach’s alpha coefficient and they were respectively 0.84 and 0.89 for Team identity and citizenship behavior questionnaires. . The SEM utilized for analyzing data. In examining relationships between variables, the output of the software AMOS 20 was representing the structural model fit. (The index rate were GFI = 0.92, AGFI = 0.91, NFI = 0.94, CFI = 0.93 & RMSEA = 0.06). Overall, the results of the study are expected to team up with the identity component citizenship behavior them Creation the spectators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Team identity
  • citizenship behavior
  • Spectators
  • SEM