نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

2 کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی اسلام شهر

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده

هدف این تحقیق ارائه مدل معادلات ساختاری رابطه مهارت های ارتباطی با مهارت های مدیریتی و اثر آنها بر فرهنگ سازمانی سازمان های ورزشی می باشد. از این رو این تحقیق از نوع تحلیلی و مدل یابی می باشد که به روش پیمایشی انجام گردید. جامعه آماری این پژوهش را مدیران و کارشناسان ورزشی شهر اسلام شهر تشکیل دادند. حجم جامعه آماری این پژوهش 127 نفر می باشد. 99 نفر به عنوان نمونه آماری تحقیق از بین جامعه آماری انتخاب شد. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد. ابزار اندازه گیری پژوهش شامل پرسشنامه های اطلاعات فردی، مهارت¬های ارتباطی، پرسش¬نامه مهارت های مدیریتی و پرسشنامه فرهنگ سازمانی با بود. روش آماری توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار آماری علوم اجتماعی و لیزرل جهت بررسی روابط بین متغیرها استفاده شد. نتایج نشان می¬دهد که بین مهارت¬های ارتباطی و مهارت¬های مدیریتی و فرهنگ سازمانی ارتباط معناداری وجود دارد، ضمن اینکه خروجی نرم افزار نشان¬دهندة مناسب بودن برازش مدل معادلات ساختاری است. از این رو لازمة برنامه¬ریزی صحیح در این سازمان¬ها برای ارتقای مهارت¬های ارتباطی و مهارت¬های مدیریتی برای مدیران ورزشی به عنوان افراد اثر گذار در این سازمان ها ضروری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relation between communication skill with management skill and the effect of that on organizational culture in sport organization: Structural equation modeling

نویسندگان [English]

  • Rasool Nazari 1
  • Fatemeh Emami Nasab 2
  • Mozafar Yekta Yar 3

1 Assistant Professor, Isfahan [Khorasgan] Branch Islamic Azad University

2 MSc in Sport Management, Eslamshahr Branch Islamic Azad University

3 Assistant Professor, Sanandaj Branch Islamic Azad University

چکیده [English]

The purpose of this study was Structural equation modeling of relation between communication skill with management skill and the effect of that on organizational culture in sport organization. Descriptive study was conducted through a survey. The study population consisted of Islam Shahr city’s Sport Managers. Statistical society of this research was 127. As the samples was same Statistical society. Measuring instruments consisted of demographic questions, communication skills, management skill and organizational culture questionnaire. Statistical methods included analysis of both descriptive and inferential statistics using SPSS software and software LISREL and structural equation modeling was performed to assess the relationships between variables. The results show that the communication skills and management skills and organizational culture, there is significant relationship, the output shows the application of structural equation model is appropriate. So planning for improve communication skills and management skills in sport mangers is one of the most important factor for sport organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sports Manager
  • Communication Skills
  • Management skills
  • organizational culture
  • Sport Organization
1. Brunetto, Y., Farr Wharton, R. (2004). Does the talk affect your decision to walk: A comparative pilot study examine the effect of communication practices on employee commitment post-managerial? Management Decisions, 42(314), 579-600.
2. Carrol, G. (2007). Culture, organizational learning and selected employee background variables in small-size business enterprises. Journal of European Industrial Training, 2(31), 21 -32.
3. Dulewicz, V. (1994). Personal competencies, personality and responsibilities of middle managers. Journal of Competency, 1(3), 20-29.
4. Goudarzi, M., Nazari, R., Ehsani, M. (1391). Structural equation modeling effective communication skills and management skills of sports administrators. Applied research and life sciences in sport management. (1), 11-20. (Persian).
5. Guo, K., Sanchez, Y. (2009). Work place communication. In N. Borkowski (Eds.). Organizational Behavior Theory and Design Journal. Sudbury, MA: Jones and Bartlett Publishers, (1), 71-101.
6. Hunt, J., Baruch, Y. (2003). Developing top managers: The impact of interpersonal skills training. Journal of Management Development, 22(88), 729-752.
7. Huusko, L. (2006).The lack of skills: An obstacle in teamwork. Journal of Team Performance Management, (12) ‌112, 5-16.
8. Josepher, W. (2001).The relationship between organizational culture, organizational climate and managerial values. International Journal of Public Sector Management, 12‌ (7), 548 – 564.
9. Karahanna, E. Evaristo, J. Srit, M (2005) Level of Culture and Individual Behavior: An Integrative Perspective. http://www.igi-global.com/chapter/levels-culture-individual-behavior/4560. 16. July. 2015
10. Katz, E. (2009). Why sociology abandoned communication. Springer Science+ Business Media, LLC. (3)40: 167-174. Published online: 3 September.
11. Masi.R.J. (2000). Effects of transformational leadership on subordinate motivation.Empowering norms and organizational productivity‌.International Journal of Organizational Analysis, 8(1), 16-47.
12. Mohsenirad, M. (1387). Communication Studies. Human relations (interpersonal, group, collective). Iran, Tehran. Sorosh Publisher, P; 44. (Persian).
13. Nadi, M, A. GoalShirazi, N., (1391). Structural equation modeling the relationship between attachment styles and organizational justice and organizational citizenship behavior among employees of the General Department of Physical Education in. Sport Management Studies. (13). P; 261-280. (Persian).
14. Nazari, R. Ehsani, M. Gangoei, F. Ghasemi, H., (1391). The effect of communication skills and interpersonal communication on organizational effectiveness and presenting a model of sports administrators. Sports Management Studies, (16), p; 157-174. (Persian).
15. Nazari, R. Ehsani, M. Gasemei, H. Ganjouei, A. (2011).Communication skill difference amonge men and women in sports. Pan-Asian Journal of Sports and Physical Educatio, (3)1, 51.
16. Peterson, P. Tim. D. (2004). The ongoing legacy of R.L.Katz. Journal of management Decision, (42) ‌10, 1297-1308.
17. Pour Sultani, H. Zargar,T. Andam R., (1390). Evaluation of organizational commitment and professional faculty to colleges and universities, state departments of physical education. Journal of Sport Management, (11). P; 147-160. (Persian).
18. Robbins, S., (1378). Organizational behavior, M. Arabei, A. Parsayyan, Third Edition, Tehran, Cultural Center, p; 617. (Persian).
19. Sajjadi, N., (1380). Management of sports organizations, Tehran: Samt Publisher , p 18. (Persian).
20. Zahedi, M., (1381). The relationship between organizational culture and organizational performance. Journal of the insurance industry, (65), 38. (Persian).