نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

فوتبال یکی از صنایع مهم در جهان است. به منظور توسعه لیگ برتر فوتبال عراق در افق 1454 و بهبود وضع موجود، این پژوهش با استفاده از تعیین سناریوهای آینده، انجام شده است. این پژوهش از منظر هدف کاربردی، از منظر داده‌ها کیفی و از رویکرد هنجاری و سناریونویسی استفاده نموده است. جامعه پژوهش اساتید، خبرگان و نخبگان آگاه به فوتبال به ویژه فوتبال عراق بوده است. نمونه‌گیری هدفمند و در دسترس بود. به منظور تحلیل نتایج، ماتریس اثرات متقابل و نرم افزار سناریو ویزارد استفاده شد که متغیرهای کلیدی آن از طریق نرم افزار میک مک مورد ارزیابی قرار گرفتند. از 20 متغیر اولیه در قالب 8 دسته اصلی، 10 متغیر اثرگذار استخراج شد که شامل تنظیم قوانین حمایتی تماشاگران و هواداران، وجود باشگاه‌های رشد و آموزش، وجود مراکز استعدادیابی، وجود فضاهای با پتانسیل برگزاری مسابقات، تنظیم قوانین تجاری و حمایتی حامیان مالی، ایجاد بازار به منظور فروش کالاهای لیگ، تنظیم قوانین یکپارچه استفاده از استادیوم‌های مجهز به باشگاه‌ها، تدوین برنامه بازاریابی برای قیمت‌گذاری بلیط مسابقات، بهره‌گیری از فضای مجازی برای ایجاد ارزش ویژه برند و شناسایی موقعیت‌های مکانی و زمانی برندینگ بودند. یافته‌ها در قالب سه سناریو مطلوب، ادامه وضع موجود و نامطلوب برای لیگ فوتبال عراق پیشنهاد شدند. سناریوها نشان می‌دهند که ادامه وضع موجود نمی‌تواند شرایط مناسبی را رقم بزند و بهتر است با پیگیری برنامه‌های بلندمدت نسبت به تعیین وضع مطلوب با استفاده از ابعاد اثرگذار بر سناریوی مورد نظر اقدام کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Forecasting the development of the Iraqi premier football league based on the scenario in the horizon of 2032

نویسندگان [English]

  • Mehdi salimi 1
  • Mohammad soltanhoseini 1
  • Mohsen Vahdani 2
  • Mahmood Fazel Hemadi 3

1 Associate professor in sport management, Sport sciences Faculty, University of Isfahan, Isfahan, Iran.

2 Assistant professor in sport management, Sport sciences Faculty, University of Isfahan, Isfahan, Iran.

3 Ph.D Candidate. in Sport Management, Faculty of Sport Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

Football is one of the most important industries in the world. In order to develop the Premier League of Iraqi Football in the horizon of 2032 and improve the current situation, this research has been done by determining future scenarios. This research has used from the perspective of practical purpose, from the perspective of qualitative data, and from the normative approach and scenario writing. The research community has been professors, experts and elites who are knowledgeable about football, especially Iraqi football. Sampling was purposeful and available. In order to analyze the results, the matrix of mutual effects and the scenario wizard software were used, and its key variables were evaluated through the Mic Mac software. From the 20 primary variables in the form of 8 main categories, 10 influential variables were extracted, which include the regulation of support laws for spectators and fans, the existence of growth and training clubs, the existence of talent centers, the existence of spaces with the potential to hold competitions, the regulation of business and support laws for financial sponsors, creating The market was for the purpose of selling league goods, setting unified rules for the use of stadiums equipped with clubs, developing a marketing plan for the pricing of tournament tickets, using virtual space to create special brand value, and identifying the spatial and temporal positions of branding. The findings were proposed in the form of three favorable, continuing and unfavorable scenarios for the Iraqi Football League.

کلیدواژه‌ها [English]

  • foresight
  • premier football league
  • Iraq
  • scenario