نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

چکیده

مدیریت دانش می‌تواند به عملکرد بهتر پروژه‌هایی همچون رویدادهای ورزشی کمک کند، به طوری‌که از اختراع مجدد سیستم‌ها، ایده‌ها و همچنین از تکرار خطاها جلوگیری می‌کند؛ لذا پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل پارادایمی مدیریت دانش در رویدادهای ورزشی بین-المللی در کشور صورت پذیرفت. روش تحقیق پژوهش از لحاظ نوع و تحلیل داده‌ها، از نوع کیفی با رویکرد نظریه سازی داده بنیاد بود که با استفاده از رهیافت نظام‌مند اشتراوس و کوربین انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش را مدیران ورزشی و همچنین اعضای هیئت علمی آگاه به حیطه پژوهش تشکیل دادند، که به منظور انتخاب افراد نمونه از روش نمونه‌گیری هدفمند و به شیوۀ گلوله برفی استفاده گردید. تعداد 14 مصاحبه عمیق به صورت نیمه ساختاریافته انجام شد و داده‌های حاصل از مصاحبه‌ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تجزیه‌و‌تحلیل گردید. بر اساس نتایج به‌دست آمده شرایط علی شامل: عوامل مدیریتی و منابع انسانی؛ شرایط زمینه‌ای شامل: فناوری و بستر قانونی؛ شرایط مداخله‌گر شامل فرهنگ و ویژگی‌های پروژه؛ راهبردها شامل: برنامه‌ریزی، مدیریت منابع انسانی و نظارت و ارزیابی؛ و پیامدها شامل: ارتقاء کیفی رویدادها، ارتقاء منابع انسانی و ارتقاء وجهه و جایگاه بین‌المللی کشور شناسایی گردید. در انتها مدل مدیریت دانش در رویدادهای ورزشی در کشور ارائه گردید. نتایج پژوهش حاضر ارائه دهندۀ مدلی جامع و مبتنی بر نظر خبرگان برای ارتقا سطح مدیریت دانش در رویدادهای ورزشی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing a paradigmatic model of knowledge management in international sports events

نویسندگان [English]

  • Leila Moslehi 1
  • maryam mokhtari dinani 2

1 Sports Management Department, Faculty of Sports and Health Sciences, Al-Zahra University (S), Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Sports Management, Faculty of Sports and Health Sciences, Al-Zahra University (S), Tehran, Iran

چکیده [English]

Knowledge management can help the better performance of projects such as sports events, so that it prevents the reinvention of systems, ideas and the repetition of errors; therefore, the current research was conducted with the aim of designing a paradigmatic model of knowledge management in international sports events in the country. The research method of the research in terms of the type and analysis of data was of a qualitative type with a foundational data theorizing approach, which was carried out using the systematic approach of Strauss and Corbin. The statistical population of the research was made up of sports managers and faculty members who are knowledgeable about the research field, and in order to select the sample people, the purposeful sampling method was used. 14 in-depth interviews were conducted in a semi-structured manner and the data obtained from the interviews were analyzed in three stages of open, axial and selective coding. Based on the obtained results, the causal conditions include: managerial factors and human resources; contextual conditions include: technology and legal framework; Intervening conditions including culture and project characteristics; Strategies include: planning, human resource management and monitoring and evaluation; and the consequences include: improving the quality of events, improving human resources, and improving the country's international image. At the end, the model of knowledge management in sports events in the country was presented. The results of the current research provide a comprehensive model based on the opinion of experts to improve the level of knowledge management in sports events.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge management
  • Knowledge transfer
  • Foundation data
  • Sports event