نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 دانشیار مرکز تحقیقات طب ورزشی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

4 استادیار گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، هیئت علمی دانشگاه گنبد کاووس، گلستان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف آینده‌پژوهی منابع انسانی در صنعت ورزش ایران در افق 1410 انجام شد. روش مورداستفاده در ایـن پژوهـش برنامه‌ریـزی مبتنی بر سـناریو اسـت که در 6 گام طراحـی و پیـاده شـده اسـت. روش گـردآوری داده در ایـن پژوهـش کیفـی و بـا اسـتفاده از مصاحبـه، پنـل خبرگـی و پیمایش دلفی اسـت. 20 نفر از خبرگان دارای دانـش تخصصـی و یـا تجربـه عملـی به‌عنوان اعضای گروه مشارکت‌کننده در پژوهش به ‌صورت هدفمند انتخاب شدند. همچنین، از نرم‌افزارهای میک‌مک و سـناریو ویـزارد بـرای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها استفاده‌شده اسـت. یافته‌هـای ایـن پژوهـش در دو بخـش ارائه‌شده اسـت. بخش اول شـامل شناسـایی و دسـته-بندی مؤلفه‌های کلیـدی، پیش‌ران‌ها و عـدم قطعیت‌هـای مرتبـط اسـت. پنج پیشـران فناوری، اقتصادی، قانونی، زیست‌محیطی، اجتماعی و سیاسی در ایـن بخـش تعیین‌شده و روابـط اثرگـذاری و اثرپذیـری میـان مؤلفه‌ها تحلیل‌شده اسـت. در بخش دوم به شناسـایی و توصیف سـناریوهای محتمل و سـازگار بر اساس پیشـران‌ها و عدم قطعیت‌های ذی‌ربط، پرداختـه اسـت. با توجه به اهمیت منابع انسانی در توسعه کمی و کیفی منابع انسانی در صنعت ورزش نتایج پژوهش حاضر می‌تواند زمینه توانمندسازی و برنامه‌ریزی برای ارتقاء عملکرد منابع انسانی را در پی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Future research of human resources in Iran's sports industry in the horizon of 1410

نویسندگان [English]

  • Mozgan Gazaei 1
  • Mina Mostahfezian 2
  • AmirReza Naghsh 3
  • Ali Chori 4

1 PhD student in sport management, department of physical education and sport sciences, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran

2 Associate Professor of Sports Medicine Research Center, Najaf Abad Branch, Islamic Azad University, Najaf Abad, Iran

3 Associate Professor, Department of Management, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran

4 Assistant Professor, Department of Physical Education and Sports Sciences, Faculty of Gonbad Kavos University, Golestan, Iran

چکیده [English]

The current research was conducted with the aim of future research of human resources in Iran's sports industry in the horizon of 1410. The method used in this research is scenario-based planning, which is designed and implemented in 6 steps. The method of data collection in this qualitative research is using interview, expert panel and Delphi survey. 20 experts with specialized knowledge or practical experience were purposefully selected as members of the research group. Also, Mikmak and Scenario Wizard software were used for data analysis. The findings of this study are presented in two parts. The first part includes identification and classification of key components, drivers and related uncertainties. Five technological, economic, legal, environmental, social and political drivers are determined in this section and the effectiveness and effectiveness relationships between the components are analyzed. In the second part, he identified and described possible and compatible scenarios based on relevant drivers and uncertainties. Considering the importance of human resources in the quantitative and qualitative development of human resources in the sports industry, the results of this research can lead to the field of empowerment and planning to improve the performance of human resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • future research
  • human resources
  • sports industry
  • 1410 horizon