نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شاهرود

2 دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشگاه شمال

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی ابعاد مختلف کیفیت خدمات در بخش گردشگری ورزشی بود. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بوده که به شکل میدانی انجام شده است. نمونه آماری این پژوهش، 136 نفر از گردشگرانی بودند که در اولین همایش ملی مدیریت و توسعه گردشگری ورزشی در شهر شاهرود شرکت کرده­ بودند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، پرسش­نامه محقق ساخته­ای شامل 35 گویه درباره کیفیت خدمات گردشگری بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط گروهی از اساتید صاحب­نظر تأیید گردید. برای محاسبه پایایی ابزار، از روش آلفای کرونباخ استفاده ­شد (93/0=α). برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آمار توصیفی، تحلیل عاملی و مدل­سازی ساختاری استفاده شد. بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش متعامد، 32 گویه در چهار عامل کیفیت محل برگزاری، کیفیت همایش، کیفیت دسترسی و کیفیت گردشگری قرار گرفتند، این عوامل روی هم، 28/53 درصد واریانس کیفیت خدمات گردشگری را تشکیل می­دادند. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که هر چهار عامل مورد بررسی، بر کیفیت خدمات تأثیرگذار هستند و شاخص‌های برازش، مدل مفهومی ارائه شده در پژوهش را تأیید کردند. بر این اساس، عامل کیفیت همایش و کیفیت گردشگری با ضرایب اثر 83/0 و 64/0، به ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر را بر کیفیت خدمات گردشگری داشته ­اند؛ بنابراین به برگزارکنندگان همایش­ ها و مدیران گردشگری توصیه می­شود به منظور افزایش و یا بهبود کیفیت خدمات، به عوامل مذکور در کنار یکدیگر توجه نمایند و برای کیفیت محتوای علمی و نحوه برنامه ­ریزی همایش اهمیت بیشتری قائل شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of Service Quality Dimensions in Sport Tourism

نویسندگان [English]

  • Reza Andam 1
  • Amir Montazeri 2
  • Samira Feizi 3

چکیده [English]

The purpose of this research was to study the various dimensions of service quality in sport tourism. The method applied in this research was descriptive – correlation. The sample was used included 136 tourists that participated at the first national conference on sport tourism development and management in Shahrood. Researcher-made questionnaire that comprised of 35 items about the quality of services in tourism was applied as research Instruments. The content and face validity of the questionnaires was confirmed by expert university panel. Cronbach’s alpha coefficient was used to test the reliability of the questionnaire (α = 0.93). Descriptive statistics, factor analysis, and equation structural model was used in order to analysis of data. Based on exploratory factor analysis by varimax rotation, 32 items placed in 4 factors, these factors include “quality of place”, “quality of conference”, “quality of availability” and “quality of tourism”. Total variance of these factors explained %53.82 variance of tourism services quality. Confirmatory factor analysis showed that each of the 4 factors influence on the services quality, and the fit indexes confirmed the conceptual model that presented in this study. Accordingly, the “quality of conference” and the “quality of tourism” with efficacy coefficients 0.83 and 0.64 were the most and least effect on the services quality of tourism respectively. So recommended to conference organizer and tourism managers, to considering these factors next to each other in order to increase and/or improve the service quality. And also, to the quality of scientific content and planning of conferences be paid more attention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • service quality
  • Tourism Industry
  • MICE tourism