نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه تربیت بدنی ،واحد تبریز،دانشگاه آزاد اسلامی،تبریز،ایران.

2 گروه تربیت بدنی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

3 گروه مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

پژوهش حاضر، با رویکرد آینده‌پژوهی، به شناسایی مهم‌ترین عوامل مؤثر بر وضعیت آینده سرمایه‌گذاری در صنعت ورزش با تعیین اثر رشد اقتصادی و بررسی میزان و چگونگی تأثیر‌گذاری این عوامل بر یکدیگر می‌پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش ترکیبی از روش‌های اسنادی و پیمایشی و از نظر ماهیت، بر اساس روش‌های جدید علم آینده‌پژوهی، تحلیلی و اکتشافی است که با بکارگیری ترکیبی از مدل‌های کمی و کیفی انجام گرفته است. با توجه به ماهیت این پژوهش، از روش تحلیل ساختاری میک‌مک و دلفی بهره گرفته شده است. در این راستا، از 20 نفر از نخبگان و متخصصان حوزة ورزش و اقتصاد بعنوان جامعه آماری بهره گرفته شد. یافته-های پژوهش نشان داد که پنج عامل «تجاری سازی، کاهش هزینه مراقبت سلامتی، ارتقاء ورزش همگانی، ثبات مدیریتی و ارتقاء سطح مهارت» ازجمله عوامل کلیدی تأثیر‌گذار بر سرمایه‌گذاری در صنعت ورزش با تعیین اثر رشد اقتصادی می‌باشند. به‌طورکلی، جهت تجاری سازی و سرمایه‌گذاری صنعت ورزش و کاهش هزینه‌های بهداشتی سلامتی باید از طریق پتانسیل مدیریتی و ثبات آن، خصوصی‌سازی، توسعه بعد آموزشی و ارتقاء مهارت به نظام صنعت ورزش کمک کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Drivers affecting the future of investment in the sports industry: Is economic growth effective?

نویسندگان [English]

  • elnaz sadeghi dezaj 1
  • Mohammadrahim Najafzadeh 2
  • Jafar Barghi mogaddam 2
  • Alireza Bafande Zendeh 3

1 PhD student of Physical Education Department, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.

2 Department of Physical Education, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.

3 Department of Management, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.

چکیده [English]

The current research, with a future research approach, identifies the most important factors affecting the future state of investment in the sports industry by determining the effect of economic growth and examining the extent and how these factors affect each other. This research is applied in terms of purpose, and in terms of method, it is a combination of documentary and survey methods, and in terms of its nature, it is based on the new methods of future research, analytical and exploratory science, which is carried out by using a combination of quantitative and qualitative models. has taken. According to the nature of this research, the method of structural analysis was used. In this regard, 20 elites and experts in the field of sports and economics were used as the statistical population. The findings of the research showed that the five factors "commercialization, reduction of health care costs, promotion of public sports, management stability and improvement of skill level" are among the key factors influencing investment in the sports industry by determining the effect of economic growth. . In general, in order to commercialize and invest in the sports industry and reduce the health costs of health, it is necessary to help the sports industry system through its management potential and stability, privatization, development of the educational dimension and skill improvement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • investment
  • sports industry
  • economic growth
  • commercialization