نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه ارومیه

چکیده

هدف پ‍ژوهش حاضر، بررسی ظرفیت‌های بازاریابی ورزشی به منظور توسعه و ترویج رشته‌های ورزشی در ایران با تاکید بر هنرهای رزمی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش را مدیران ارشد رشته‌های ورزشی از فدراسیون‌های کاراته، تکواندو و ووشو، معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی و رسانه‌های جمعی مرتبط با ورزش کشور تشکیل می‌دهند که در حدود 77 نفر بودند که به روش نمونه‌گیری انتخابی برگزیده شدند. پژوهش، از نوع تحلیلی ـ همبستگی بود که برای جمع‌آوری داده‌های آن از پرسش‌نامه محقق‌ساخته، پس از روایی و پایایی‌سنجی استفاده شد (79/0═α). برای تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش، از آزمون همبستگی پیرسون و همچنین رگرسیون چند متغیره استفاده شد. بر اساس نتایج پژوهش، ارتباط مثبت و معنی‌داری بین توسعه‌ رشته ورزشی و عوامل سوق‌دهنده، عوامل جلب‌کننده، گردشگری ورزشی، حامیان مالی، تبلیغات و رسانه‌های جمعی و همچنین ارتباط منفی و معنی‌داری  بین توسعه رشته و عوامل یازدارنده وجود دارد. نتایج پژوهش همچنین ضمن شناسایی پتانسیل‌های بازاریابی ورزشی هنرهای رزمی کشور، سهم هر یک از عوامل بازاریابی ورزشی را در توسعه و ترویج رشته‌های ورزشی کشور مشخص کرد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of sport marketing capacity its in order to development sports fields in Iran with emphasis on material arts

نویسنده [English]

  • Mehrdad Moharamzade

چکیده [English]

Aim of this study was Investigation of sport marketing capacity its in order to development sports fields in Iran with emphasis on material arts. The statistical study were sports managers association of Karate, Teakwondo and Wusho, Cultural heritage and tourism managers and mass media related with sport that were about 77 people. Research sample included 40 that were selected sampling choice. Research methods for collecting the data that made the questionnaire, the validity and reliability of the polls was used (α═0/79). For analysis of research data was used of peyrson correlation test and multiple regression analysis. There is a positive and meaningful relation between sports fields’ development and push factors, pull factors, sponsor, group media, and also negative and meaningful relation between sports fields’ development and constraints. The results also identify potential martial arts in sports marketing, sports marketing share for each of the factors in the development and promotion of sports fields in the country to define.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sport marketing capacity
  • development sports fields
  • martial arts