نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه پیام نور

2 پیام نور

3 استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تدوین مدل ارتباطی سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی اعضای هیات علمی دانشکده های تربیت بدنی ایران بود. جامعه آماری پژوهش همه اعضای هیات علمی دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های دولتی و آزاد کشور بود (520=N) که بر مبنای جدول مورگان 220 نفر به طور تصادفی – طبقه‌ای برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای دستیابی به اهداف تحقیق از پرسشنامه رضایت شغلی هرزبرگ و پرسشنامه محقق ساخته سرمایه اجتماعی استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی ازجمله کلموگروف- اسمیرنوف، t- استودنت تک گروهی، تحلیل مسیر و برای تعیین روابط علی بین متغیرها از روش مدل معادلات ساختاری با استفاده از دو نرم افزار AMOS و SPSS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد سرمایه اجتماعی با ضریب مسیر 71/0 بر رضایت شغلی اثر می‌گذارد. در ارتباط بین سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی اعضای هیات علمی دانشکده‌های تربیت بدنی، زیرمولفه‌های انسجام و همبستگی با بار عاملی 85/0، رضایت از امنیت شغلی با بارعاملی 82/0، اعتماد با بارعاملی 78/0، تعاون و همکاری با بار عاملی 77/0، همدلی، درک و احترام متقابل و رضایت از شرایط فیزیکی کار هر کدام با بارعاملی 73/0، رضایت از فرصت‌های ارتقاء با بارعاملی 72/0، رضایت از حقوق و مزایا با بارعاملی 71/0، رضایت از نحوه سرپرستی و ارتباطات با بارعاملی 65/0، شبکه‌های اجتماعی با بارعاملی 48/0 و رضایت از ماهیت کار با بارعاملی 36/0 بیشترین نقش را دارند (05/0p<). همچنین مدل ارتباطی بین آنها از برازش مطلوب برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing Relationship Model of the Social Capital and the Job Satisfaction of Faculty Members of Iran's Physical Education College

نویسنده [English]

 • Loghman Keshavarz 2

چکیده [English]

The purpose of this research was to design relationship model of the social capital and the job satisfaction of faculty members of Iran's physical education college. Statistical population of this study included all of the faculty members of Iran's physical education college (N=520). On the basis of Morgan table, 220 persons were stratified randomly selected of research samples. To achieve the research goals, the social capital made researcher questionnaire with 33 questions and Herzberg the job satisfaction questionnaire were used. For data analysis the descriptive statistics and inferential statistics methods, including Kolmogorov- Smirnov, Single sample T-student test, path analysis and the method of structural equations model by application of AMOS Graphics software and SPSS were used. Research findings showed that social capital has effect on the job satisfaction with coefficient of 0/73. At the relationship between social capital and job satisfaction of faculty members of Physical Education College the solidarity factor with coefficient of 0.85, the consent of job security factor with coefficient of 0.82, the trust factor with coefficient of 0.78, the cooperation factor with coefficient of 0.77, the mutual respect and the physical conditions of job satisfaction factors with coefficient of 0.73, satisfaction of career promotion opportunities factor with coefficient of 0.72 , satisfaction of supervisory method factor with coefficient of 0.71, communication factor with coefficient of 0.65, social network factor with coefficient of 0.48, and satisfaction of the nature of the work factor with coefficient of 0.36 have the most effect. Also their relationship model is goodness.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social capital
 • Job satisfaction
 • Faculty Members
 • Physical Education College
 1. Alwani, M., & Shirwani, A. (2010). Social capital (concepts, theories and applications). First Edition. Shahr Isfahan: Mani Publications(persian)
 2. Ariya Nesab, Z. (2018). Investigating the effect of social capital on the job satisfaction of teachers in the 3rd district of Qom. Master's thesis., Payam Noor University, Tehran(persian)
 3. Asadi, M. (2010). The relationship between social capital and job satisfaction and organizational commitment of teachers in Maragheh city. Master's thesis, Payam Noor University, Tehran (persian)
 4. Asle Soleimani, H., Sai, F., Sadaqat, M., & Meshkani, Z. (2008). Job satisfaction and related factors among faculty members of Tehran University of Medicine. Tehran University of Fashion J. 65 (13), 59-63(persian)
 5. Bourdieu, P. (1985). The forms of capital in Richardson JG ed Handbook of theory and research for the sociology of education Greenwood. New York.
 6. Boyas, J., Wind, L. H., & Kang, S. Y. (2012). Exploring the relationship between employment-based social capital, job stress, burnout, and intent to leave among child protection workers: An age-based path analysis model. Children and Youth Services Review, 34(1), 50-62.
 7. Brune, N. E., & Bossert, T. (2009). Building social capital in post-conflict communities: Evidence from Nicaragua. Social science & medicine, 68(5), 885-893.
 8. Chuang, Y. C., & Chuang, K. Y. (2008). Gender differences in relationships between social capital and individual smoking and drinking behavior in Taiwan. Social science & medicine, 67(8), 1321-1330.
 9. Coleman, J. S. (1988). Social capital in the creation of human capital. American journal of sociology, 94, S95-S120.
 10. Eklund, N. (2008). How was your day at school. Improving Dialogue about Teacher Job Satisfaction. USA: Search Institute
 11. Flap, H., & Völker, B. (2001). Goal specific social capital and job satisfaction: Effects of different types of networks on instrumental and social aspects of work. Social networks, 23(4), 297-320.
 12. Foroughi Faiz, E., Kharazi, H., Iran Far, Sh., & Rezaei, M. (2016). Job satisfaction and factors affecting it from the perspective of academic staff members of Kermanshah University of Medical Sciences. Journal of Education in Medical Sciences, 7(7), 342-335(persian)
 13. Gächter, M., Savage, D. A., & Torgler, B. (2011). The relationship between stress, strain and social capital. Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, 34(3), 515-540.
 14. Gholami, K.(2011). Investigating the relationship between social capital and job satisfaction among the employees of National Gas Company of Iran. Doctoral dissertation , Isfahan University(persian)
 15. Gumus, M. (2007). The effect of communication on knowledge sharing in organizations. Journal of Knowledge Management Practice, 8(2), 15-26.
 16. Hadavi, S. F., Bagheri, H., Nazari, M., & Alam, Z. (2011). The relationship between the job satisfaction of academic staff members and the satisfaction of postgraduate students in the faculties of physical education and sports sciences of Tehran state universities. Research in sports science, 3 (11), 87-73 (persian)
 17. Hasle, P., Kristensen, T. S., Møller, N., & Olesen, K. G. (2007). Organisational social capital and the relations with quality of work and health—a new issue for research. In International congress on social capital and networks of trust, 18-20
 18. Ma, C. C., Samuels, M. E., & Alexander, J. W. (2003). Factors that influence nurses’ job satisfaction. JONA: The Journal of Nursing Administration, 33(5), 293-299.
 19. Nazari, Gh., & Nikche Farahani, H. (2008). The role of social capital in labor productivity. Tadbir monthly,19 (202), 48-43(persian)
 20. Ommen, O., Driller, E., Köhler, T., Kowalski, C., Ernstmann, N., Neumann, M., ... & Pfaff, H. (2009). The relationship between social capital in hospitals and physician job satisfaction. BMC health services research, 9, 1-9.
 21. Putnam, R. D. (2001). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community, 544 pp.
 22. Rafiei, M., Jahani, F., & Mousavipour, S.(2011). Evaluation of job satisfaction among faculty members of Arak University of Medical Sciences in 2010. J Arak Uni Med Sci , 14 (1) ,35-45(persian)
 23. Rahimi, S .(2011). Investigating the relationship between social capital and job satisfaction of teachers in Yazd. Master's thesis, Payam Noor University, Tehran (persian)
 24. Sabouri, M. (2003). Sociology of organizations. second edition. Tehran: Shabtop Publishing(persian)
 25. Safarzadeh, H., Ahmadi Sharif, M., & Zakari, A.(2011). The effect of teaching the components of social capital on the professional activity of academic staff members. Education Technology Journal, 5 (2), 152-145(persian)
 26. Sandhya, K., & Kumar, D. P. (2011). Employee retention by motivation. Indian Journal of science and technology, 4(12), 1778-1782.
 27. Timouri, M., Totunchi, M., Salehi, M., & Hassanzadeh, A. (2016). Job satisfaction of faculty members of Isfahan University of Medical Sciences. Journal of Education in Medical Sciences, 7(2), 237-227(persian)
 28. Vilanova, E. P., & Josa, R. T. (2003). Social capital as a managerial phenomenon. Tampere: Tampere University of Technology.
 29. Yamaguchi, I. (2013). A Japan–US cross-cultural study of relationships among team autonomy, organizational social capital, job satisfaction, and organizational commitment. International Journal of Intercultural Relations, 37(1), 58-71.