نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت ورزشی، مدرس گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 گروه علوم انسانی، موسسه آموزش عالی نقش جهان، بهارستان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل زمینه‌‌ای اثرات شیوع ویروس کرونا بر وضعیت ورزش ایران بود. روش پژوهش از نوع مطالعات کیفی براساس نظریه داده بنیاد بود. گردآوری داده‌ها با استفاده از مصاحبه و بررسی اسناد صورت گرفت. با استفاده از نمونه گیری هدفمند، 17 متخصص حوزه تربیت بدنی و مدیریت ورزشی، علم اقتصاد و مدیریت به عنوان مشارکت کننده انتخاب شدند و از طریق مصاحبه های عمیق و نیمه‌ساختار‌یافته تا حد اشباع نظری داده ها جمع‌آوری شدند. با استناد به کدگذاری باز از طریق بازبینی مصاحبه‌‌های انجام گرفته با افراد مشارکت‌‌کننده در پژوهش 98 کد باز شناسایی شد. در ادامه با توجه به نتایج کدبندی محوری و روابط بین مقوله‌‌های شناسایی شده 14 کد محوری تشکیل گردید. براساس نتایج حاصل از کدگذاری نظری سه مقوله اصلی تحت عناوین شرایط، کنش ها و پیامدها استنتاج شد. مقوله شرایط در سه بُعد مدیریتی، زمینه‌‌ای و رفتاری؛ مقوله کنش در سه بُعد سیاست‌‌های مقابله‌‌ای، همراه‌‌سازی و حمایتی؛ مقوله پیامدها در هشت بُعد عوارض جسمانی، اضطراب اجتماعی، عوارض روان‌‌شناختی، چالش‌های اقتصادی، مخاطرات شغلی، افزایش مشکلات جسمی، بهبود ارتباطات و تعاملات و گرایش به سمت کسب و کارهای نوپا دسته‌‌بندی ‌‌شدند. با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهاد می‌شود در راستای کاهش اثرات ویروس کرونا در شرایط مشابه آینده یا ادامه این شرایط، مدیران و مسئولان مربوطه بر شرایط، کنش ها و پیامدهای شناسایی شده متمرکز شوند و سیاست‌های مدیریتی را در راستای این مؤلفه‌ها تدوین نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Presenting a contextual model of the effects of corona virus outbreak on the state of sports in Iran: conditions, actions and consequences

نویسندگان [English]

  • davood nasr esfahani 1
  • somayeh rahbari 2
  • Saeed Jafari 3
  • Abolhasan saberi 4

1 PhD in Sport Management, Lecturer of Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Isfahan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

2 Department of Humanities, Naghshejahan Institute of Higher Education, Baharestan, Isfahan, Iran

3 PhD Student in Sport Management, Faculty of Physical Education & Sport Sciences University of Tehran, Tehran, Iran

4 Master of Sport Management, Department of Physical Education and Sport Sciences, Isfahan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to present a contextual model of the effects of coronavirus outbreak on sports status in Iran. The research method was qualitative studies based on Grounded theory. Data were collected using interviews and document review. Using purposive sampling, 17 specialists in the fields of physical education and sports management, economics and management were selected as participants and data were collected through in-depth and semi-structured interviews to the point of theoretical saturation. The reliability coefficient of retest interviews in this study was 0.94. The data analysis results were obtained using Maxqda quality analysis software in three stages of open, axial and selective coding. Based on open coding, 98 open codes were identified by reviewing the interviews conducted with the participants in the study. Based on the results of axial coding and relationships between identified categories, 14 axial codes were formed. In the last step, according to the results of theoretical coding, three main categories of conditions, actions and consequences were inferred. Category of conditions in 3 dimensions of management, context and behavior; the category of action in 3 subsets of coping policies, accompaniment and support; the category of outcomes were categorized into 8 dimensions: physical effects, social anxiety., according to the research results, it was suggested that in order to reduce the effects of coronavirus in similar conditions in the future or the continuation of these conditions, managers and officials should focus on identified conditions, actions and consequences management policies in line with these components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corona virus
  • Sports
  • Iran
  • Grounded theory