نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 استاد گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

هدف این پژوهش ساخت و اعتباریابی ابزار مدل به‌کارگیری نخبگان علمی ورزشی در سازمان‌های ورزشی کشور است و برای انجام آن از روش تحقیق ترکیبی استفاده شد. در بخش کیفی باتوجه‌به مبانی نظری تحقیق و دریافت نظرات نخبگان علمی ورزشی 62 سؤال طراحی گردید سپس برای کسب اعتبار صوری و محتوایی، سؤالات بین 15 نخبه علمی ورزشی، توزیع و نتایج از طریق فرمول لاوشه محاسبه و پنج سؤال حذف گردید و 57 سؤال باقیمانده در بین 337 نفر از نخبگان علمی ورزشی با درنظرگرفتن روش انتخاب حجم نمونه در معادلات ساختاری از طریق نمونه‌گیری احتمالی به روش طبقه‌ای نسبتی، به‌صورت تصادفی توزیع شد. برای کسب روایی سازه از طریق معادلات ساختاری، تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی اقدام گردید. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای لیزرل و اس.پی. اس. اس مورد بررسی قرار گرفت. مؤلفه‌های اصلی با چرخش واریماکس، پنج مؤلفه را با عناوین و ضرایب پایایی به ترتیب، بسترحاکم (78/0)، شرایط علّی (82/0)، راهبردها (95/0)، پیامدها (93/0) و شرایط مداخله‌گر (93/0) مشخص کرد و ضریب کل آلفای کرونباخ پرسش‌نامه 93/0 حاصل گردید. نتایج تحلیل عاملی تأییدی برازش الگوی پنج عاملی را تأیید نمود. در نهایت پرسش‌نامه طراحی شده در این مطالعه می‌تواند به‌عنوان ابزار مناسبی برای مدل به‌کارگیری نخبگان علمی ورزشی در سازمان‌های ورزشی کشور مورداستفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Construction and Validation of Recruit Questionnaire Academic Sport Elites in Sport Organizations of Iran

نویسندگان [English]

 • HAMID REZA VAKILI 1
 • abas khodayari 2
 • Mahvash Noorbakhsh 3
 • parivash nourbakhsh 3

1 PhD Student of Sport Management, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

2 Associate professor of Department of Sport Management, karaj Branch, Islamic Azad University, karaj, Iran

3 Professor of Department of Sport Management‚ Karaj Branch‚ Islamic Azad University‚ Karaj‚ Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to build and make validation of a measurement a model tool to recruit academic sport elites in sport organizations of Iran. This study used mixed method. In qualitative section, 62 questions were designed according to theoretical foundation and academic sport elites’ comments. For checking the face validity, the questionnaires were distributed among 15 academic sport elites, then the questionnaires were reviewed by result of Lawshe formula, as a result 5 questions were omitted. Sampling method was stratified random sampling based on Structural equation among 337 academic sport elites in sport organizations of Iran. For getting structural validity, Structural equation and exploratory and confirmatory factor analysis were used. Data were surveyed in SPSS and LISREL programs. Final components were identified after varimax rotation. 5 components’ title and reliability coefficient were contextual conditions (0.78), causal conditions (0.82), Strategies (0.95), Consequences (0.93) and Interfering conditions (0.93). Questionnaire total reliability was calculated equal to (0.93) by Cronbach's alpha. The result of confirmatory factor analysis supported the fitness of 5 components. Eventually, the designed questionnaire can be used in organizations as an appropriate tool for measuring and evaluating to recruit academic sport elites in sport organizations of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Factor analysis
 • Recruit elites
 • Sport organization
 • Academic sport elite
 1. Aghaei, A. A., Bahrololoum, H., & Andam, R. (2020). Designing and explaining the talent management process model of physical education teachers. Sport Management Studies, 12(59), 177-206. (in Persian).
 2. Alipour, G., Kharahsdizade, M. R., Seif, A., & Ahmadizade, S. S. (2020). Designing strategic pattern of elites & talents role-playing in the knowledge-based economy realization by resistive economy approach. Interdisciplinary Studies on Strategic Knowledge, 4(13), 33-70. (in Persian).
 3. Anlesinya, A., & Amponsah-Tawiah, K. (2020). Towards a responsible talent management model. European Journal of Training and Development, 44(2/3), 279-303.
 4. Azizi, G., Ezzati, M., & Mohammad Davoudi, A. (2021). Standardization and validation of talent management tools in gifted schools in Tehran. Journal of School Administration, 9(1), 98-127. (in Persian).
 5. Beig, M., Rahmanseresht, H., Sharif Zadeh, F., & Hosseini Golafshani, S. A. (2019). A model for branding human resource system with grounded theory. Public Administration Perspaective, 10(3), 69-101. (in Persian).
 6. Bejani, A., Shahlaee, J., Keshkar, S., & Ghafori, F. (2019). Formulating model of sport organization’s managers competencies; grounded theory. Sport Management Studies, 11(54), 109-128. (in Persian).
 7. Collings, D. G. (2014). Toward mature talent management: Beyond shareholder value. Human Resource Development Quarterly, 25(3), 301-319.
 8. Cui, W., Khan, Z., & Tarba, S. Y. (2018). Strategic talent management in service SMEs of China. Thunderbird International Business Review, 60(1), 9-20.
 9. Dehghanan, H., Afjahi, S. A., Soltani, M., & Javaheri, E. (2019). The grounded theory model in the talent management process. Journal of Research in Human Resources Management, 10(4), 185-217. (in Persian).
 10. Eghbal, F., Hovida, R., Siyadat, S. A., Samavatiyan, H., & Yarmohammadiyan, M. H. (2017). Design and development of faculty talent management process model for talent-driven universities. Management Researches, 9(34), 5-27. (in Persian).
 11. Fazeli, D. F., Safa, N. A. M., & Hosseini, S. E. (2019). Identifying causal conditions of developing the capabilities of elite managers in selected sport organizations in Iran (A grounded theory approach). Strategic Studies On Youth And Sports, 18(44), 27-50. (in Persian).
 12. Supreme Cultural Revolution Council. (2011). The statute of the National Foundation of Elite, National Elites Foundation. Available at: https://en.bmn.ir/en-us/statute-of-foundation/statute-of-foundation (Accessed 8 November 2011).
 13. Ghaffari, H., Purkiyani, M., Shkari, G. A., & Shaykhi, A. (2017). Design of model the talent management with an approach integrating human resources activities. Management Researches, 10(36), 117-142. (in Persian).
 14. Ghasemi, S. H., Honari, H., Rezai, S. M., & Momenifar, F. (2014). Designing a core competencies pattern for appointment of middle sport managers in Iranian Ministry of Sports and Youth. Strategic Studies On Youth And Sports, 13(26), 1-23. (in Persian).
 15. Goharrostami, H., & Vaghar, M. S. (2021). Designing a talent management model in Iranian sport. Journal of Sport Management, 14(4), 39-21. (in Persian).
 16. Hosseini, Z., Honari, H., & Ghafouri, F. (2020). Modeling the factors affecting the sport migration of Iranian elite athletes. Scientific Journal Of Organizational Behavior Management in Sport Studies, 7(1), 95-109. (in persian)
 17. Khoshdel, M. M., Bagherzadeh, M. R., Hallajian, E., & Mehrara, A. (2020). The relationship between talent management model and professional ethics of iranian customs staff. Ethics in Science & Technology, 14(5), 190-194. (in Persian).
 18. Lawshe, C. H. (1975). A quantitative approach to content validity. Personnel Psychology, 28(4), 563-575.
 19. Lotfi, Y. K., Kalateh, S. M., & Hoseini, E. (2018). Structural model of effect of talent management on human resource productivity and innovation in sport organizations. Human Resource Management in Sport Journal, 5(1), 35-48. (in Persian).  
 20. Nazemi, A., & Mousavinasab, M. (2012). Consequences of rethinking in elite concept. Journal of Science and Technology Policy, 5(2), 17-33. (in Persian).
 21. Monavvarian, A., Peyvasteh, A., Kamal Vaezi, S., & Khosh Chehre, M. (2017). Designing a model to employ scientific elites in university camps of the country (Case study: Tehran University professors). Journal of Public Administration, 9(3), 463-488. (in Persian).
 22. Nasir, Y. S., Moktar, S., & Ariffin, A. S. (2017). Effectiveness of talent management to improving organisational performance in government owned bank. Journal of Advanced Research in Business and Management Studies, 7(1), 32-38.
 23. Nikpour, A. (2018). the impact of talent management on entrepreneurial behavior in public ssector: The mediating role of job satisfaction and organizational commitment. Journal Of Management Studies In Development & Evaluation, 26(86), 97-123. (in Persian).
 24. Oehley, A. M., & Theron, C. C. (2010). The development and evaluation of a partial talent management structural model. management dynamics: Journal of the Southern African Institute for Management Scientists, 19(3), 2-28.
 25. Preece, D., Iles, P., & Chuai, X. (2011). Talent management and management fashion in Chinese enterprises: Exploring case studies in Beijing. The International Journal of Human Resource Management, 22(16), 3413-3428.
 26. Al-Lozi, M. S., Almomani, R. Z. Q., & Al-Hawary, S. I. S. (2018). Talent management strategies as a critical success factor for effectiveness of human resources information systems in commercial banks working in Jordan. Global Journal of Management And Business Research, 18(1), 1-25.
 27. Seifhashemi, F., Abbaspour, A., Khorsandi, A., & Ghiasi, S. (2019). Design and validation talent management model of Islamic Azad University Schools (SAMA) Organization. Journal of School Administration, 7(2), 394-314. (in Persian).
 28. Sohrabi, R., Jafari Seresht, D., & Meydandar Basmanj, F. (2017). Designing a talent management framework through human resource agility approach. Journal of Research in Human Resources Management, 9(2), 1-20. (in Persian).
 29. Tabachnick, B. G., Fidell, L. S., & Ullman, J. B. (2007). Using multivariate statistics (Vol. 5, pp. 481-498). Boston, MA: Pearson.
 30. Yong, A. G., & Pearce, S. (2013). A beginner’s guide to factor analysis: focusing on exploratory factor analysis. Tutorials in Quantitative Methods for Psychology, 9(2), 79-94.