نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 استاد گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

10.22089/smrj.2022.11356.3496

چکیده

هدف این پژوهش ساخت و اعتباریابی ابزار مدل به‌کارگیری نخبگان علمی ورزشی در سازمان‌های ورزشی کشور است و برای انجام آن از روش تحقیق ترکیبی استفاده شد. در بخش کیفی باتوجه‌به مبانی نظری تحقیق و دریافت نظرات نخبگان علمی ورزشی 62 سؤال طراحی گردید سپس برای کسب اعتبار صوری و محتوایی، سؤالات بین 15 نخبه علمی ورزشی، توزیع و نتایج از طریق فرمول لاوشه محاسبه و پنج سؤال حذف گردید و 57 سؤال باقیمانده در بین 337 نفر از نخبگان علمی ورزشی با درنظرگرفتن روش انتخاب حجم نمونه در معادلات ساختاری از طریق نمونه‌گیری احتمالی به روش طبقه‌ای نسبتی، به‌صورت تصادفی توزیع شد. برای کسب روایی سازه از طریق معادلات ساختاری، تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی اقدام گردید. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای لیزرل و اس.پی. اس. اس مورد بررسی قرار گرفت. مؤلفه‌های اصلی با چرخش واریماکس، پنج مؤلفه را با عناوین و ضرایب پایایی به ترتیب، بسترحاکم (78/0)، شرایط علّی (82/0)، راهبردها (95/0)، پیامدها (93/0) و شرایط مداخله‌گر (93/0) مشخص کرد و ضریب کل آلفای کرونباخ پرسش‌نامه 93/0 حاصل گردید. نتایج تحلیل عاملی تأییدی برازش الگوی پنج عاملی را تأیید نمود. در نهایت پرسش‌نامه طراحی شده در این مطالعه می‌تواند به‌عنوان ابزار مناسبی برای مدل به‌کارگیری نخبگان علمی ورزشی در سازمان‌های ورزشی کشور مورداستفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Construction and Validation of Recruit Questionnaire Academic Sport Elites in Sport Organizations of Iran

نویسندگان [English]

  • HAMID REZA VAKILI 1
  • abas khodayari 2
  • Mahvash Noorbakhsh 3
  • parivash nourbakhsh 3

1 PhD Student of Sport Management, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

2 Associate professor of Department of Sport Management, karaj Branch, Islamic Azad University, karaj, Iran

3 Professor of Department of Sport Management‚ Karaj Branch‚ Islamic Azad University‚ Karaj‚ Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to build and make validation of a measurement a model tool to recruit academic sport elites in sport organizations of Iran. This study used mixed method. In qualitative section, 62 questions were designed according to theoretical foundation and academic sport elites’ comments. For checking the face validity, the questionnaires were distributed among 15 academic sport elites, then the questionnaires were reviewed by result of Lawshe formula, as a result 5 questions were omitted. Sampling method was stratified random sampling based on Structural equation among 337 academic sport elites in sport organizations of Iran. For getting structural validity, Structural equation and exploratory and confirmatory factor analysis were used. Data were surveyed in SPSS and LISREL programs. Final components were identified after varimax rotation. 5 components’ title and reliability coefficient were contextual conditions (0.78), causal conditions (0.82), Strategies (0.95), Consequences (0.93) and Interfering conditions (0.93). Questionnaire total reliability was calculated equal to (0.93) by Cronbach's alpha. The result of confirmatory factor analysis supported the fitness of 5 components. Eventually, the designed questionnaire can be used in organizations as an appropriate tool for measuring and evaluating to recruit academic sport elites in sport organizations of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Factor analysis
  • Recruit elites
  • Sport organization
  • Academic sport elite