نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبائی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

2 دانشگاه علامه طباطبائی

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

چکیده

هدف از پژوهش حاضر شناسایی علل و پیامدهای حضور ورزشکاران مشهور در صنعت هنر می‌باشد. روش پژوهش کیفی و با استراتژی تحلیل تماتیک برمبنای رویکرد برون و کلارک انجام شد. در این راستا با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند با 15 شرکت‌کننده اعم از ورزشکار مشهور، کارگردان و هیات علمی دانشگاه مصاحبه شد و داده‌های جمع‌آوری شده با نرم افزار مکس کیودی‌ای نسخه 2020 مورد تحلیل قرار‌گرفتند. نتایج در بخش علل این پدیده، دارای سه تم اصلی توسعه اقتصادی ورزشکاران، توسعه روانشناختی-اجتماعی و همبستگی بین هنر و ورزش میباشد. تم های اصلی شناسایی شده در بخش پیامدهای مثبت این پدیده شامل سه تم اصلی توسعه اهداف فرهنگی_اجتماعی ورزش، پیشبرد اهداف هنری و توسعه اقتصادی عرصه هنر میباشد. پیامدهای منفی حضور ورزشکاران مشهور در صنعت هنر نیز دارای دو تم اصلی انجماد هنری و انجماد ورزشی است. پیشنهاد می‌شود که ورزشکاران مشهور به منظور حضور در عرصه‌های مختلف هنری ابتدا استعدادهای خود را محک زده و در صورت داشتن استعداد هنری به این امر اقدام کنند تا هم بتوانند برای وجهه ورزش و هم برای وجهه هنر مفید واقع شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying the Causes and Consequences of the Presence of Sports Celebrities into the Arts Industry

نویسندگان [English]

  • Maryam Aziziani 1
  • Saman Mehri 2
  • Ahmad Mahmoudi 3
  • ali HEMATIAFIF 4

1 Allameh Tabataba'i University Faculty of Physical Education and Sport Science

2 kjd

3 Assistant Professor, Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.

4 Department of Sport Sciences, Faculty of Social Sciences, Imam Khomeini International University

چکیده [English]

The study aims to identify the causes and consequences of the arrival of famous athletes in the arts industry. For this purpose, the research was done through a qualitative method and thematic analysis strategy based on the approach of Brun and Clark. In this regard, used the purposive sampling method, 15 participants including famous athletes, directors, and faculty members were interviewed and the collected data were analyzed by the 2020 version of MAXQDA software. The results show three main themes for the causes of the phenomenon: athletes' economic development, psychological-social development, and the correlation between art and sports. Moreover, the positive consequences of this phenomenon include the three main themes: developing socio-cultural goals of sports, advancing artistic goals, and economic development of the field of art. Also, the negative consequences of the arrival of famous athletes in the arts industry are two main themes: artistic freezing and sports freezing. According to the recognized themes, it is suggested that famous athletes, in order to participate in various artistic fields, firstly test their talents, and if they have artistic talents, they can do so because, in this way, they can be useful for both sports and art reputation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Athlete
  • Acting
  • Art
  • Celebrity
  • Famous