نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان

2 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان

3 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه کردستان

چکیده

هدف از این پژوهش تدوین چارچوب ارزیابی اقتصاد دانش‌بنیان در ورزش ایران و تحلیل شکاف توسعه براساس آن بود. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی با رویکرد تطبیقی و هدف کاربردی بود. جامعه آماری شامل دو بخش صاحب‌نظران (اساتید، مدیران و..) و منابع اطلاعاتی (اسناد، مقالات و..) مرتبط با موضوع پژوهش انتخاب شد. نمونه آماری به تعداد قابل کفایت (اشباع نظری و توافق خبرگان) و به روش هدفمند انتخاب گردید (32 نفر و 92 سند). ابزار پژوهش شامل مطالعه کتابخانه‌ای نظامند، مصاحبه ساختارمند و تکنیک دلفی بود. روایی پژوهش براساس اعتبار علمی و حقوقی نمونه، روایی محتوای ابزارها و توافق بین کدگذاران ارزیابی و تأیید گردید. از روش‌های چارچوب‌بندی مفهومی، تطبیقی و آمار توصیفی برای تحلیل داده‌ها استفاده شد. براساس نتایج، 76 شاخص گزینش شده در 14 منظر چارچوب‌بندی شدند: نظام نوآوری، ساختار‌های دانش‌محور، مدیریت دانش، تأمین مالی، زیرساخت، آموزش و رویدادها، رژیم نهادی، عملکرد دانشی، فضای کسب ‌وکار، فعالیت‌های بین‌المللی، سرمایه انسانی، جامعه دیجیتال، شبکه اطلاعاتی و مدیریت چالش‌ها (به ترتیب سهم امتیاز). مقایسه وضعیت موجود منظرها با وزن پیش‌فرض آن‌ها نشان داد که شکاف بالایی در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان ورزش وجود دارد (نظام نوآوری بیشترین و جامعه دیجیتال کمترین). براساس یافته‌ها می‌توان گفت که چارچوب ارائه شده در این پژوهش از جامعیت و انعطاف مناسبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing the evaluation framework of Knowledge-based economy in Iranian sports and analysis of the development gap based on it

نویسندگان [English]

  • salah dastoom 1
  • rahim ramzani nezhad 2
  • saeed sadeghi borujerdi 3

1 Ph.D. Student of Sport Management, University of Guilan

2 Professor of Sport Management, University of Guilan

3 Professor of Sport Management, University of kurdistan

چکیده [English]

The aim of this research was designing the evaluation framework of Knowledge-based economy in Iranian sports and analysis of the development gap based on it. The research method was descriptive-analytical with an adaptive approach and applied purpose. The statistical population was selected to include two sections of experts (professors, managers, etc.) and information resources (documents, articles, etc.) related to the research topic. The statistical sample was selected by a sufficient number (theoretical saturation and agreement of experts) and purposefully (32 people and 92 documents). Research tools included systematic library study, structured interviews and Delphi technique. The validity of the research was evaluated and confirmed based on the scientific and legal validity of the sample, the validity of the content of the tools and the agreement between the coders. From the methods were used to analyze the data of conceptual framework, Comparative and descriptive statistics. Based on the results, 76 selected indicators were framed in 14 perspectives: Innovation system, knowledge-based structures, knowledge management, financing, infrastructure, education and events, institutional regime, knowledge performance, business environment, international activities, human capital, digital society, information network and challenge management (In order of share score). Comparing the current situation of the landscapes with their default weight showed that there is a high gap in the development of knowledge-based sports economy (innovation system, the most and digital society, the least(. Based on the findings, it can be said that the framework presented in this study has appropriate comprehensiveness and flexibility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Basic knowledge ecosystem
  • sports economy
  • knowledge-based economy
  • economic development
  • development monitoring