نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه گیلان

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، بررسی موانع و شیوه‌های (راه‌حل‌های) توسعه ابعاد نظام حقوقی ورزش در ایران بود. روش تحقیق از نوع توصیفی بوده و جامعه آماری تحقیق، کلیه خبرگان حقوق ورزشی شامل مدیران سازمان‌های ورزشی اجرایی و دولتی، رؤسای کمیته انضباطی، کمیته استیناف، انجمن حقوق ورزشی، رؤسای دادگاه عمومی و تمام کسانی تشکیل می‌دادند که در زمینه پژوهش‌های حقوق ورزشی فعالیت داشتند. نمونه آماری با استفاده از روش گلوله برفی انتخاب شدند (72 نفر). ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن را 9 تن از استادان صاحب‌نظر در عرصه حقوق ورزشی تایید کردند. پرسشنامه شامل 23 گویه بود و از مقیاس 5 ارزشی لیکرت استفاده شد. در نهایت از شاخص‌های توصیفی و آزمون تحلیل عاملی اکتشافی برای تحلیل داده‌ها استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که با توجه به ضرایب رگرسیونی گزارش شده مهم‌ترین موانع به ترتیب: آموزشی، قانونی، منابع انسانی و همچنین مهم‌ترین راه‌حل‌های توسعه حقوق ورزشی به ترتیب: منابع انسانی، آموزشی، قانونی بودند. ضمناً، بعد موانع و شیوه مدیریتی تأثیری بر توسعه ابعاد حقوق ورزشی نداشت. با وجود تمامی اقدامات صورت گرفته، دانش حقوق ورزشی کشور از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و تا رسیدن به وضع مطلوب و استاندارد فاصله زیادی وجود دارد. به‌طورکلی، تربیت نیروی انسانی مهم‌ترین عامل در توسعه حقوق ورزشی است که باید از طریق توسعه بعد آموزشی به نظام حقوقی ورزش کمک کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of the Barriers and solutions development of sports law

نویسندگان [English]

 • abuzar sory
 • mehrali hematinejhad
 • Noshin Benar
 • Ebadollah Rostami Chelkaseri4

PhD student in Sport Management, University of guilan

چکیده [English]

The aim of this research, Study of the Barriers and solutions development of sports law. the research method was descriptive and The population of the experts on sports law consists heads of the disciplinary committee, sports law professors in universities, sports lawyers and All were those who were active in the researcher sports. The sample was selected using the snowball method (72 people). In order to collect data a researcher made questionnaire Which includes 23 options and 5-point Likert scale was used. Finally, descriptive indicators and Exploratory factor to analyze the data was used. The results showed that the main barriers to the development of sports law in Iran scientific-educational barriers, barriers-legal and Barriers to human resource. As well as the main approaches to the development of sports law in Iran Respectively to the strategies human resource, scientific-educational and legal rights were recognized. Also, the solutions and management structural Barriers dont play role in the development of sport law. Overall trained human resource the factor most important in the development of sports law Which should be through the development of scientific education To help sports legal system.

کلیدواژه‌ها [English]

 • sports law
 • Civil liability of exercise
 • Sport claims
 1. Aghaei Nia, H. (2010). Crimes against persons (Crime) (5th ed.). Legal Foundation, (in Persian).
 2. Aghaei Nia, H. (2010) Sporting rights (10th ed.). Tehran: Publishing. (in Persian).
 3. Anu M. RJari, P., Lotta, K., & Arja, R (2018). Adolescent physical activity-related injuries in sports club, school sports and other leisure time physical activities, Cogent Medicine, 3(1), 1260786.
 4. Baniyan A., & Kashif, M. (2015). Investigating the different viewpoints of female sports trainers in sporting events. Applied Research in Sport Management, 2(4), 79-90. (in Persian).
 5. Barkoukis, V (2011). Motivational a sports personship profiles of elite athletes in relation to doping behavior. Psychology of Sport and Exercise, (12), 205-212.
 6. Darab Pour, M. (1390). Outside contract (2nd ed.). : Majd Assembly of Science and Culture. (in Persian).
 7. Development of Legal Environment, Detailed Document of the Comprehensive System of Physical Education and Sport Development in the Country. (2005). Compilation of the Physical Education Organization of the Islamic Republic of Iran. Available at: (Accessed). (in Persian).
 8. Epstein, A. (2007). The fundamentals of teaching sports law Willamette sports. Law Journal.
 9. Findlay, H., Corbett, R., & Lech, D. (2012). A guide to employment contracts for coaches. Center for Sport and Law. Available at: (Accessed).
 10. Foroughi, J. (2006). Evaluation of awareness and familiarity of sports coaches, teachers and sports managers of Tehran with sporting rights, Physical Education Research Institute. (in Persian).
 11. Ghadirian, A. A. (2004). Learner nodes, the axis of learning and human resource development. New Cognitive Science, (2), 70-77.
 12. Gharakhani, H. (2016). Legal and legal responsibilities of sports coaches. Journal of Educational Training, (61). (in Persian).
 13. Katouzin, N. (2000). Journal of Faculty of Law and Political Science, 43, 37-57.
  (in Persian).
 14. Mustafa Pour Anzali, Sh., & and Kashif, M. (2016). Practical commitment of sports instructors to legal responsibilities from athletes' point of view. Sports Management Journal, 4(8), 541-554. (in Persian).
 15. Nazriyan, A. (2017). Investigating the determinants of legal competencies of executive executives from the point of view of academic experts and sport managers. Journal of Sport Management, 4(8), 567-588. (in Persian).
 16. Partington, N. (2016). Sports coaching and the law of negligence: implications for coaching practice. Sports Coaching Review, 6(1), 36-56.
 17. Sarikhani, A. (2009). Sports salaries and titles. Basirat, (30&31). (in Persian).
 18. Sha'bani Moghaddam, K. (2016). Fundamentals of sporting rights (1st ed.), Publications Research Center of Law of the City of Science. (in Persian).
 19. Thornton, P. (2011). Sports law: Jones and Bartlett Publishers.
 20. Vīsteh, Abbas (2006). Legal Basis of Civil Liability Insurance of Sport Managers, Insurance Industry Quarterly. Year 19, Issue 4, No. 76, pp. 45-79. (in Persian).
 21. Walter, T. (1996). Fundamentals of sports (H. Agha Nia, Trans). National Olympic Committee of Iran.
 22. Wong, G (2010). Essentials of sports law (4th). : ABC-CLIO.