نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

2 استادیار گروه تربیت بدنی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

3 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان، گرگان، ایران

4 استادیار گروه تربیت بدنی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران

چکیده

تحقیق حاضر باهدف طراحی مدل ارائه تسهیلات اعطایی بانک‌ها در صنعت ورزش طراحی گردید. تحقیق حاضر ازجمله تحقیقات کیفی بود که به‌صورت میدانی اجرایی گردید. روش کیفی مورداستفاده در تحقیق حاضر از نوع گرانندتئوری بود. مشارکت‌کنندگان در تحقیق حاضر شامل خبرگان آگاه به موضوع تحقیق بودند. مشارکت‌کنندگان در این پژوهش با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند و با رویکرد انتخاب نمونه‌گیری همگون و با رعایت حداکثر تنوع نمونه‌گیری شدند. این مسئله تا رسیدن به اشباع نظری شکل گرفت. درنهایت تعداد 15 مصاحبه در این خصوص انجام گردید. این افراد شامل خبرگانی بودند که به موضوع پژوهش حاضر اشراف کامل داشتند. به عبارتی از منظر علمی و عملی سوابق ارزشمندی در این خصوص داشتند. ابزار گردآوری اطلاعات در تحقیق حاضر مصاحبه نیمهساختاریافته بود. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که تعداد 56 کد از مصاحبهها استخراج گردید که این کدها در 15 مقوله دستهبندی گردید. به صورتی که مقولهها مطابق با مدل پارادیمی در ابعاد ۶ گانه مدل پارادایمی به‌صورت موجبات علی (2 مقوله)، مقوله اصلی: طراحی مدل تسهیلات اعطایی بانک‌ها در صنعت ورزش (1 مقوله)، راهبردها (4 مقوله)، شرایط زمینه‌ای (3 مقوله)، ‌شرایط مداخلهگر (2 مقوله) و پیامدها (3 مقوله) جای گرفتند. توجه به عوامل زمینه‌ای و عوامل مداخله‌گر و عملیاتی نمودن راهبردها می‌تواند زمینه جدی جهت بهبود تسهیلات اعطایی بانک‌ها در صنعت ورزش را فراهم نماید. با توجه به نتایج پیشنهاد میگردد تا با ارزیابی نحوه ارائه تسهیلات بانکی و همچنین ایجاد بسته‌های تسهیلاتی متنوع با توجه به ضوابط بانکی؛ شرایطی جهت افزایش تسهیلات اعطایی بانک‌ها در صنعت ورزش ارائه داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a model for providing facilities granted by banks to the sports industry

نویسندگان [English]

 • Elmira Valipor 1
 • Taher Bahlekeh 2
 • Zayalabedi, Falah 3
 • Nasser Bay 4

1 PhD Student in Sports Management, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran

2 Assistant Professor, Department of Physical Education, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran

3 Associate Professor of Sports Management, Islamic Azad University of Gorgan, Gorgan, Iran

4 Assistant Professor, Department of Physical Education, Azadshahr Branch, Islamic Azad University, Azadshahr, Iran

چکیده [English]

The current research was designed with the aim of designing a model for providing facilities granted by banks in the sports industry. The present research was one of the qualitative researches that was carried out in the field. The qualitative method used in this research was of the grand theory type. The participants in the current research included experts who are knowledgeable about the research topic. This problem was formed until theoretical saturation was reached. Finally, 15 interviews were conducted in this regard. data collection tool in this research was a semi-structured interview. The results of showed that 56 codes were extracted from the interviews and these codes were categorized into 15 categories. In the way that these categories are in accordance with the paradigmatic model of research in the 6 dimensions of the paradigmatic model in the form of causal factors (2 categories), the main category: the design of the model of facilities granted by banks in the sports industry (1 category), strategies (4 categories), background conditions (3 categories), intervening conditions (2 categories) and consequences (3 categories) were placed. Paying attention to background factors and intervening factors and implementing strategies can provide a serious basis for improving the facilities granted by banks in the sports industry. According to the results of the research, it is suggested that by evaluating the way of providing banking facilities and also creating various facility packages according to banking regulations; He provided conditions to increase the facilities granted by banks in the sports industry.

کلیدواژه‌ها [English]

 • facilities
 • banks
 • sports industry
 1. Abaszadeh, M. (2011). A reflection on validity and reliability in qualitative research. Applied Sociology, 23(45), 19-34. (in Persian).
 2. Akbari, M., & Khandan Barani, M. (2017). The role of banking facilities on the degree of development of the cities of Sistan and Baluchistan province. Paper presented at the Second International Conference on the Integration Of Management and Economy in Development, Asveh University, Tehran University, Tehran. (in Persian).
 3. Alizadeh Fakjur, A., & Shahroudi, C. (2014). The role of social networks in the sports marketing of Iranian women in the present era. Paper presented at the First International Conference on Management and Entrepreneurship, Iran Development Conference Center Activity, Tehran. (in Persian).
 4. Andreff, W. (2000). Financing modern sport in the face of a sporting ethic. European Journal for Sport Management, 7, 5-30.
 5. Ansari, Z., & Darvaj, M. (2018). Family businesses are effective in facilitating low-interest and long-term bank loans for setting up and developing home businesses. Paper presented at the International Conference on New Findings in Accounting, Economic Management and Banking, Arvin Alborz Conference Company, Tehran. (in Persian).
 6. Bakhsandeh Nusrat, A., Pahlan, M., & Arghan, A (2018). The role of banking facilities in the tourism development of Lanjan city. Paper presented at the 6th National Conference of Modern Studies and Research in the Field of Geography, Architecture and Urban Planning of Iran, Association for the Development and Promotion of Basic Sciences and Techniques, Tehran. (in Persian).
 7. Bond, A., Widdop, P., & Parnell, D. (2019). Topological network properties of the European football loan system. European Sport Management Quarterly, 20(5), 655-678.
 8. Buszko, M. I. C. H. A. Ł. (2020). Support for sport as an element of banks’ corporate social responsibility policy. Journal of Physical Education and Sport, 20(2), 2820-2828.
 9. Graham, J. A., & Smith, A. B. (2022). Work