نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد ، ایران

2 عضو هیات علمی

3 عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

4 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

چکیده

هدف تحقیق حاضر واکاوی الگوهای ذهنی خبرگان در خصوص مشکلات برند ملی ورزش کشور بود. این پژوهش از منظر هدف، کابردی و به دلیل استفاده از روش شناسی کیو، از نوع آمیخته بود. در اولین مرحله، با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند با 14 نفر از متخصصان مدیریت ورزشی، مدیریت بازاریابی ورزشی، متخصصان حوزه برندسازی، صاحب‌نظران و کارشناسان در حوزه دیپلماسی عمومی و ورزشی، متخصصان در حیطه گردشگری عمومی و ورزشی و اصحاب رسانه جهت مشخص نمودن عبارات کیو مصاحبه شد. بعد از این مرحله نوبت به شناسایی ذهنیت‏ها با روش کمی و به کمک تکنیک تحلیل عاملی کیو رسید در پژوهش حاضر تعداد مشارکت کنندگان 29 نفر بود به صورت غیر احتمالی بودند که عبارات کیو را مرتب نمودند. با استفاده از چرخش واریماکس و تحلیل عاملی اکتشافی، عوامل بالا با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 دسته‌بندی شدند. یافته‌ها نشان داد که هفت الگوی ذهنی "فضای قانونی و حاکمیت بازدارنده"، "گرایش به مدیریت نامناسب"، "فشارهای بیرونی و تحریم‌ها"، "عدم وجود بازارهای آزاد"، "ساختاری فرهنگی ورزشی ضعیف"، "مشکلات اقتصادی و سرمایه‌داری" و "ضعف رسانه‌های ورزشی کشور" در خصوص مشکلات پیرامون برند ملی ورزش کشور وجود دارد. در یک نتیجه گیری کلی باید بیان کرد که ساختار ورزش کشور نتوانسته است که برند خود را به خوبی در کشور تبیین کند و به عنوان یک برند ملی چه در سطح داخلی چه در سطح بین اللملی مطرح نماید و این مهم استنباط می‌شود که برای برون‌رفت از آن باید بسیار ریشه‌ای به حل مسئله اقدام نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing the mental patterns of experts regarding the problems of the country's national sports brand

نویسندگان [English]

 • Ahmad Nazari torshizi 1
 • Mahdi Talebpour 3
 • Ali Benesbordi 4

1 PhD student of Sport management, Ferdowsi university, Mashhad

3 Professor of Sport Management, Ferdowsi University of Mashhad

4 sport management department, sport science faculty, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran

چکیده [English]

The purpose of this research was to analyze the mental patterns of experts regarding the problems of the country's national sports brand. This research was of a mixed type from the point of view of purpose, application, and due to the use of Q methodology. In the first stage, using a targeted sampling method with 14 people from sports management, sports marketing management, branding experts, experts and experts in the field of public diplomacy and sports, experts in the field of public and sports tourism and media people. An interview was conducted to determine the cue expressions. After this stage, it was time to identify the mentalities with the quantitative method and with the help of Q factor analysis technique. In the current research, the number of participants was 29 people, they arranged the Q expressions in a non-probabilistic manner. Using Varimax rotation and exploratory factor analysis, the above factors were categorized using SPSS version 22 software. The findings showed that seven mental patterns "legal environment and restrictive governance", "tendency to improper management", "external pressures and sanctions", "absence of free markets", "weak sports cultural structure", "economic problems" and capitalism" and "the weakness of the country's sports media" regarding the problems surrounding the country's national sports brand. In a general conclusion, it should be stated that the sports structure of the country has not been able to explain its brand well in the country and present it as a national brand both domestically and internationally,

کلیدواژه‌ها [English]

 • "National sports brand"
 • "Mental patterns"
 • "Q methodology"
 1. Alizadeh, A. (2013). analysis of the impact of sanctions on brand name and brand (branded brands). Paper presented at the Second National Conference of Applied Research in Management and Accounting Sciences, Tehran. (in Persian).
 2. Anholt, S. (2007). What is competitive identity? Competitive identity (pp. 1-23): Springer.
 3. Ardalan, A., Vazifehdust, H., & Nikoomaram, H. (2019). Planning the future of Iran with nation branding. Future Study Management, 30(116), 153-169. (in Persian).
 4. Azar, A., Zabihi Jamkhaneh, M., & Khanahmadloo, R. (2019). Ranking of Iranian industries in terms of their importance in nation branding and their roles in promoting it. Quarterly Journal of Brand Management, 5(4), 7-40. (in Persian).
 5. Barr, M. (2012). Nation branding as nation building: China’s image campaign. East Asia, 29(1), 81-94.
 6. Bozorgkhou, H., Keimasi, M., Esfidani, M., & Torkestani, M. (2019). Identifying and prioritizing the factors affecting Iran's nation brand with the consumer's cognitive behavior approach. Consumer Behavior Studies Journal, 5(2), 83-110. (in Persian).
 7. Dinnie, K. (2015). Nation branding: Concepts, issues, practice. New York: Routledge.
 8. Dubinsky, Y. (2021). Sports, brand America and US public diplomacy during the presidency of Donald Trump. Place Branding and Public Diplomacy, 19, 167-180.‏
 9. Eydi, H., Soltanian, L., Rahmati Asl, Z. (2021). Presenting the Islamic Republic of Iran branding pattern through international success of elite athletes in sporting events. Sport Management Studies, 14(75), 223-258. (in Persian).
 10. Feiz, D., Mirmohammadi, S. M., & Izadkhah, M. M. (2020). Designing and presenting Iran's national branding model using basic theory and interpretive structural modeling (ISM) commercial strategies, 14(10), 79-98. (in Persian).
 11. Gholamian, J., Torshizi, A. N., Samiei, S., & Beheshti, R. (2022). Identifying the mental patterns of experts regarding the factors affecting the increase of media literacy level of physical education teachers in virtual education caused by the Corona epidemic. Research on Educational Sport, 9(25), 65-88. (in Persian). ‏
 12. Gripsrud, G., Nes, E. B., & Olsson, U. H. (2010). Effects of hosting a mega-sport event on country image. Event Management, 14(3), 193-204.
 13. Grix, J., Brannagan, P. M., & Houlihan, B. (2015). Interrogating states’ soft power strategies: A case study of sports mega-events in Brazil and the UK. Global Society, 29(3), 463-479.‏
 14. Jafarbeigi, S., Nouri, M. S., & Moharramzadeh, M. (2022). Developing a conceptual model of international competence and diplomacy of the country sports managers. Sport Management Studies, 14(75), 109-146. (in Persian).
 15. Kanazawa, F. N., Giraldi, J. D. M. E., & Oliveira, J. H. C. D. (2019). Online and offline communication for country brands: an exploratory study of the Brazil Brand. Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo, 13, 58-71.‏
 16. Keshkar, S., Ghafoori, F., & Aramon, S. (2016). Identifying Iranian sport Human brand characteristics and the rate of social acceptance of it in the internal products marketing of Iran. Research in Sport Management and Motor Behavior, 6(11), 91-104. (in Persian).
 17. Knott, B., Fyall, A., & Jones, I. (2017). Sport mega-events and nation branding: Unique characteristics of the 2010 FIFA World Cup, South Africa. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 29(30), 900-923.
 18. Kobierecki, M. M., & Strożek, P. (2017). Sport as a factor of nation branding: A quantitative approach. The International Journal of the History of Sport, 34(7-8), 697-712.
 19. Lee, Y., & Chun, H. (2017). Nation image and its dynamic changes in Wikipedia. Asia Pacific Journal of Innovation and Entrepreneurship, 11(1), 38-49.
 20. Mary, M., & Misiani, M. P. (2017). Applying Anholt’s national branding model: The case of Kenya. Business & Economic Journal, 8(4), 1-6.
 21. McClory, J. (2017). The soft power 30: A global ranking of soft power. Washington: Portland.
 22. Mohammadifar, Y., Ahmadian, G., & Heshmati, A. (2019). The concequence of national branding for Iran with emphasis on political and economic dimensions. International Political Economy Studies, 2(1), 25-56. (in Persian).
 23. Nazari, R., & AzimZade, S. M. (2019). Identification of components of Iran football national brand excellence model, New Trends in Sport Management, 7(24), 95-109. (in Persian).
 24. Ostapenko, N. (2010). Nation branding of Russia through the Sochi Olympic Games of 2014. Journal of Management Policy and Practice, 11(4), 60-63.‏
 25. Pamment, J., & Cassinger, C. (2018). Nation branding and the social imaginary of participation: An exploratory study of the Swedish Number campaign. European Journal of Cultural Studies, 21(5), 561-574.
 26. Richelieu, A., Pawlowski, T., & Breuer, C. (2011). Football brand management: Minor league versus champions league. Journal of Sponsorship, 4(2), 178-189.
 27. Rofe, J. S. (2014). It is a squad game: Manchester United as a diplomatic non-state actor in international affairs. Sport in Society, 17(9), 1136-1154.‏
 28. Schwab, K. (2019). The global competitiveness report 2019. World Economic Forum, 9(10), 1-13.‏
 29. Shahini, Z., & Sharifi, S. M. (2019). Designing a model of media diplomacy to create a national brand ‏. Mass Media Scientefic Quarterly, 30(3), 71-93. (in Persian).
 30. Shariati Feizabadi, M., & Goodarzi, M. (2016). The effectiveness of political system of Islamic Republic of Iran: A model for evaluation. Political Knowledge, 11(2), 95-127. (in Persian).
 31. Song, Y.-A., & Sung, Y. (2013). Antecedents of nation brand personality. Corporate Reputation Review, 16(1), 80-94.
 32. Starodubtseva, H. B., Medvedeva, M. B., Arabian, M. S., Dianova, V. Y., & Zybenko, S. V. (2021). Creating a national brand as a factor in growing Russian exports. In Frontier information technology and systems research in cooperative economics (pp. 943-952). Cham: Springer.‏
 33. Walsh, G., & Wiedmann, K. (2008). Branding Germany: Managing internal and external country reputation. Nation branding: Concepts, issues, practice. Oxford, UK: Elsevier.