نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم ورزشی دانشگاه رازی

2 دانشیار گروه علوم ورزشی، دانشگاه رازی

3 استادیارگروه علوم ورزشی، دانشگاه رازی

چکیده

هدف از این تحقیق شناسایی و ارزیابی عوامل (درون و برون‌بخشی) موثر بر اکوسیستم فساد در ورزش است، لذا با شناسایی این شاخض‌ها به تحلیل فساد رقابتی پرداخته می‌شود. جامعه تحقیق، 23 نفر از اساتید دانشگاهی می-باشد که در زمینه فساد سابقه پژوهش و مطالعه داشته‌اند. بر اساس مرور ادبیات و پیشینهء پژوهش، 11 شاخص در 4 بُعد شناسایی و استخراج شد: الف) ماهیت ورزش معاصر ب) شاخص‌های اصلی حکمرانی ج) سطوح فرابخشی د) پیامد. برای تجزیه تحلیل داده‌ها از روش ترکیبی تئوری تصمیم‌گیری چند معیاره فازی شامل: ANP بر اساس DEMATEL استفاده شد. نتایج نشان داد که شاخص پیامد و سطوح فرابخشی، به ترتیب اثرگزارترین و همچنین شاخص‌های ماهیت ورزش معاصر و حکمرانی نیز به عنوان اثرپذیرترین عوامل در بروز فساد رقابتی هستند. نتایج اولویت‌بندی عوامل از دیدگاه مشارکت‌کنندگان نشان داد که شاخص های اصلی حکمرانی، بالاترین وزن نهایی را به خود اختصاص داده‌اند. هرچند پیامد در چرخهء وقوع فساد، آخرین مرحلهء این پدیده محسوب میشود، اما در چرخهء اثرگزاری، به عنوان نخستین و اثرگزارترین شاخص، سایر معیارها را تحت تاثیر قرار م‌دهد، زیرا به عنوان محرکهای اولیه، امکان ادراک ریسک‌های مربوط به مشارکت و همچنین شرایط سود و زیان فعالیت‌های مفسدانه را تبیین می‌کند. با متناسب‌سازی نظام جرم و مجازات، افزایش جرایم مالی و محرومیت‌های انضباطی سختِ مفسدان، محدودیت شدید در عفو مقامات فاسد و جلوگیری از ورود مجدد آنها، و برقرارسازی سیستم‌های پایش می‌تواند نقش تأثیرگذاری در کاهش فساد ورزشی ایفا کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying and Evaluating the Factors Affecting Competitive Corruption

نویسندگان [English]

  • ali naseri 1
  • Bahram yousefi 2
  • zohreh hasani 3
  • Aliashraf khazaei 3

1 Faculty of Sports Sciences Razi University

2 Associate Professor, Department of Sports Science, Razi University

3 Assistant Professor, Department of Sports Science, Razi University of

چکیده [English]

The purpose of this study is to identify and evaluate the factors (internal and external) affecting the ecosystem of corruption in sports, so by identifying these factors, competitive corruption is analyzed. The research population is 23 university professors who have a history of research and study in the field of corruption. Based on the literature review and research background, 11 indicators were identified and extracted in 4 main dimensions: a) Contemporary Sports Characteristics. b) Governance. c) Extrapartial Levels. d) Consequence. To analyze the data, the combined method of fuzzy multi-criteria decision theory including ANP based on DEMATEL was used. The results showed that the “Consequence” index and “Extrapartial Levels” were the most effective factors, as well as the indicators of the “Contemporary Sports Characteristics” and “Governance”, were recognized as the most Impressive factors. The results of factor prioritization showed that the main indicators of Governance have the highest final weight. Although the Consequence in the corruption cycle is the last stage of this phenomenon, but in the effectiveness cycle, as the first and most effective indicator, it affects other criteria, because as the primary stimuli, the possibility of perceiving the risks associated with participation. It also explains the profit and loss conditions of corrupt activities. By adapting the system of crime and punishment, increasing financial crimes and severe disciplinary sanctions of corrupt people, severe restrictions on pardoning corrupt officials and preventing their re-entry, and establishment of monitoring systems can play an effective role in reducing sports corruption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Governance"
  • "corruption"
  • "sport"
  • "Commercialization""Medicalization"