نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه علامه طباطبایی

2 مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 گروه مدیریت ورزشی ، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

به منظور به حداقل رساندن ریسک و به حداکثر رساندن بازگشت سرمایه، سازمان های ورزشی به ویژه فدراسیون های ملی تمایل دارند تا منابعشان را برای توسعه دادن به تعداد اندکی از ورزشکاران مستعد اختصاص دهند که پتانسیل موفقیت در سطح بالا را داشته باشند. این پژوهش با هدف طراحی مدل مدیریت استعداد تنیس روی میز ایران در سال 1399 انجام شد. روش تحقیق آمیخته و ابزار گردآوری داده ها مصاحبه و پرسشنامه بود. پرسشنامه از طریق معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی (PLS) مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که پنج عامل کشف استعداد، شناسایی استعداد، انتخاب استعداد، توسعه استعداد و حفظ و نگهداری استعداد بر مدیریت استعداد تنیس روی میز ایران مؤثر است که در قالب مدلی ارائه شد. به طور کلی می‌توان گفت مدیریت استعداد ایران یک رویکرد چند وجهی است است؛ بنابراین برای مدیریت هر چه بهتر استعدادهای تنیس روی میز کشور لازم است تمامی های ذی نفعان اشاره شده در مدل وظایف خود را به بهترین وجه انجام دهند تا هم‌افزایی صورت گیرد و از این رهگذر آینده روشنتری برای تنیس روی میز کشور متصور نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Table Tennis Talent Management Model in Iran

نویسندگان [English]

  • Peyman Abrifam 1
  • GholamAli Kargar 2
  • habib honary 3
  • gholamreza shabani bahar 3
  • farzad ghafouri 3

1 Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

2 Sports Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

3 Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

In order to minimize risk and maximize return on investment, sports organizations, especially national federations, tend to devote their resources to developing the small number of talented athletes who have the potential for high-level success. This study was conducted with the aim of designing a table tennis talent management model in Iran in 2020.The current study methodology was Exploratory mixed method. A questionnaire and interview was used to collect data. The questionnaire was analyzed through structural equations using Partial Least Squares (PLS) method. The results showed that the five factors of talent detection, talent identification, talent selection, talent development and talent retention are effective on the management of table tennis talent in Iran, which was presented in the model. In general, it can be said that Iranian talent management is a multifaceted approach. Therefore, in order to better manage the table tennis talents of the country, it is necessary for all the stakeholders mentioned in the model of their duties to perform their duties in the best possible way, so that a more bright future for table tennis in the country can be imagined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Talent Management
  • Table Tennis
  • Talent Detection
  • Talent Selection
  • Talent Retention