نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکترا -دانشکده علوم ورزشی-دانشگاه مازندران- بابلسر، ایران

2 مدیریت ورزشی، علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت ورشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

4 استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه اراک

چکیده

ورزش به‌عنوان عاملی تأثیرگذار بر ابعاد مختلف زندگی انسان‌ها در پژوهش‌های زیادی بررسی و به اثرات مثبت آن تأکید شده است. فقر به معنای درآمد کم و سایر محرومیت‌ها می‌تواند از جنبه‌های زیادی در ارتباط با ورزش نیازمندان موردبررسی قرار گیرد. کمیته امداد به‌عنوان یکی از متولیان مبارزه با فقر و حمایت از نیازمندان در کشور شناخته‌شده و حتی در بخش ورزش مددجویی نیز دستورالعمل‌هایی ارائه کرده که اغلب کلی بوده و کمتر به‌صورت عملیاتی اجرایی می‌شود.
پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد مدل راهبردی سوآر در ورزش مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و ارائه راهبردها انجام شد. روش پژوهش کیفی و ازنظر هدف اکتشافی و کاربردی است، برای جمع‌آوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته و بررسی اسناد و مدارک بالادستی کمیته امداد استفاده شد، مشارکت‌کنندگان پژوهش شامل مدیران ورزشکار در بخش‌های حمایت، فرهنگی، مالی و پژوهش کمیته امداد بودند و نمونه‌ها به‌صورت هدفمند و با روش گلوله برفی انتخاب شدند. جهت تجزیه‌وتحلیل اطلاعات مدل راهبردی سوآر بکار گرفته شد. 15 قوت، 9 فرصت، 13 آرمان و 12 نتایج، شناسایی و اولویت‌بندی شدند و درنهایت، 8 راهبرد تدوین شد. نتایج نشان داد توجه به برنامه‌ریزی‌های کلان و تخصیص اعتبارات ویژه برای ورزش مددجویان بیشتر مورد تأکید است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identify the dimensions of the SOAR Strategic Model in clients sports of the Imam Khomeini Relief Foundation and presentation of strategies

نویسندگان [English]

 • mohammad basereh 1
 • Farzam Farzan 2
 • Morteza Dousti 3
 • karim Zohrevandian 4

1 Phd student, Sport Management, Faculty of Sports Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran

2 Sport Management, Sport Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran

3 Associate Professor, Department of Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran

4 sport management

چکیده [English]

Exercise as an influential factor on various aspects of human life has been studied in many research and its positive effects have been emphasized. Poverty means low income and other deprivations examined from various aspects related to sports for the needy. The Relief Foundation is known as one of the custodians of the fight against poverty and support for the needy in the country, and even in the field of sports, it has issued instructions that are often general and less operational. The present study was done with the aim to Identify the dimensions of the SOAR Strategic Model in clients' sports of the Imam Khomeini Relief Foundation and presentation of strategies. Based on qualitative research methods and applied exploration target is to collect data from semi structured interviews and documents were used upstream Foundation, The Participants consisted of athletic managers in the support, cultural, financial and research sections of Imam Khomeini Relief Foundation; and Participants were selected purposefully by snowball method. For analyzing the data the SOAR strategic model was used. 15 strengths, 9 Opportunities, 13 Aspirations and 12 Results were identified and prioritized and Finally, 8 Strategy Was compiled. The results showed that attention to macro-planning and allocation of special funds for client’s sports was more emphasized.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sports poverty
 • Relief Committee
 • SOAR Model
 • Clients Sports
 • Sports needy
 1. AbbasiBakhtiari, R., Farahani, A., & Keshavarz, L. (2019). Developing Strategic plan of sport for all and championship sport of islamic azad university using SWOT-ANP. Applied Research of Sport Management, 8(1), 23-39. (in Persian).
 2. Alvani, M. (2007). General management (3rd). Tehran: Ney Publication. (in Persian).
 3. Asefi, A. (2019). The identifying and prioritizing effective groups in the institutionalization of sport for all in Iran. Research on Educational Sport, 6(15), 247-270. (in Persian).
 4. Bryson, J. M. (2011). Strategic planning for public and nonprofit organizations: A guide to strengthening and sustaining organizational achievement (4th ed). Hohboken, NJ: Jossey-bass.
 5. Coenders, F., Mensvoort, C. V., Kraaykamp, G., & Breedveld, K. G. (2017). Does sport-participation improve health? A panel analysis on the role of educational attainment, economic deprivation and work–family load. European Journal for Sport and Society, 1(14), 45-59.
 6. David, F. R. (2011). Strategic management: concepts and cases (13th ed). London: Pearson Education.
 7. Falah, A., & Shabani, Gh. R. (2020). Presenting a strategic pattern in Administration of sports affairs through formulating the I.R.I system's Experiences Based on Discourse of Tutelage of jurisprudent and the Constitution. Strategic Defense Studies, 18(80), 307-328. (in Persian).
 8. Fallah, Z. A., Samadi, E. S., & Askari, A. (2019). Strategies of rural sport development with an emphasis on native and local sports (Case study: Golestan province). New Approaches in Sport Managemen, 6(23), 73-87. (in Persian)
 9. Farahani, A., Keshavarz, L., & MarviEsfahani, N. (2018). An analysis of factors causing crisis in sport for all. New Trends in Sport Management, 6(21), 51-67. (in Persian).
 10. GHafouri, F., Memarzadeh, M. S., & Alavi, S. (2019). Determining the contribution and role of the executive organizations in development of society sport. Applied Research of Sport Management, 8(1), 43-63. (in Persian).
 11. Gholami, S., & Abbaszadegan, N. (2021). Challenges of adolescents' social life with their social identity as a member of Imam Khomeini Relief Committee. Quarterly Social Psychology Research. Iranian Social Psychology Association, 10(40), 75-96. (in Persian).
 12. Hamidi, M., Rajabi, H., AlidoustGhahfarokhi, A., & Zeinizadeh, M. (2018). Identifying and modeling of the development guidelines of sports for all among the female students in University of Birjand. Research on Educational Sport, 6(14), 67-92. (in Persian).
 13. Hill, C., & Jones, G. (2010). Strategic management: An integrated approach. (10th). Boston: Cengage Learning.
 14. Hodge, C. J., Kanters, M. A., Forneris, T., Bocarro, J. N., & Sayre-McCord, R. (2017). A family thing: Positive youth development outcomes of a sport-based life skills program. Journal of Park & Recreation Administration, 35(1), 34-50.
 15. Jorkesh, S., & Nazari, R. (2019). Comparison of the designing the elderly sport model. Journal of North Khorasan University Medical Sciences, 11(1), 33-43. (in Persian).
 16. Khaledifard, A., AlidoustGhahfarrokhi, E., Mahmudvand, Z., Aghayi, A., & Kabomier, R. (2018). An investigation of factors and barriers to participation in sport for all and recreation sport in Turkish, Kurdish and Lor provinces of Iran. New Approaches in Sport Management, 6(20), 21-37. (in Persian).
 17. KhavarianGarmsir, A. R., & Zare, S. M. (2015). SOAR framework as a new model for the strategic planning of sustainable tourism. Tourism Planning & Development, 12(3), 321-332.
 18. Marashian, H., & Alidoust, E. (2019). Developing strategic plan of Khouzestan Sport and Youths Offices (Sport sector). Sport Physiology & Management Investigations, 10(4), 43-63. (in Persian).
 19. MirzaRahKoushki, M.H., Zarei, A., & Khodayari, A. (2020). Designing health system development action plan with a physical education and sport approach. New Trends in Sport Management, 8(28), 23-39. (in Persian).
 20. Mohamadikharajo, A., Majedi, N., & NaderiNasab, M. (2020). Determination of Sport for all Strategies in Iran. Journal of Development & amp; Evolution Mnagement, 1399(42), 83-91. (in Persian).
 21. Mokhlesi, S., Akbariyazdi, H., Elahi, A., & Khabiri, M. (2019). Developing a social marketing model to promote well-informed and low-income middle aged participation in regular physical activity: A qualitative study. Iran Journal of Health Education Health Promot, 7(1), 93-108. (in Persian).
 22. Moshtaghi, M., Ghasemi, H., & Rasekh, N. (2021). Designing a pattern for the role of mass media in the development of sport for all in the country and its strategies. Sport Management Studies, 13(66), 363-392. (in Persian).
 23. parsaju, A., Javadipoor, M., & Zareian, H. (2019). Identify the strategies of social participation in sport for all in Iran. Contemporary Studies On Sport Management, 8(16), 13-28. (in Persian).
 24. Ranjbari, Sh., AghaZadeh, A., & Chamangoli, A. A. (2018). Study of the barriers sports poverty reduction in Iran. Sport Management Studies, 10(50), 63-86. (in Persian).
 25. Razavi, S. M. H., Ghare, M. A., Hosseini, S. E., & Talaie, R. (2018). Analysis of behavioral factors of strategic and operational plans of public sports in Iran. Scientific Journal Of Organizational Behavior Management in Sport Studies, 5(25), 91-100. (in Persian).
 26. Sadeghzade, M. H., & Razavi, S. M. J. (2018). Analysis of participation motivation in sports for all among the male and female in Yazd City. Journal of Shahid Sadoughi University Medical Sciences, 26(8), 706-716. (in Persian).
 27. Sarani, H., Aghayi, N., Saffari, M., & Akbariyazdi, H. (2018). Factors affecting the participation of Iranian elderly people in sporting activities from the perspective of the experts: A qualitative study. Iranian Journal of Health Education and Health Promotion, 6(2), 147-158. (in Persian).
 28. Shahriari, N., Tabesh, S., Nazari, R., & Zolfagharzadeh, M. (2020). A meta-analysis of the effects of social-health development on the institutionalization of sport for all. Nurse and Physician Withn War, 7(25), 41-48. (in Persian).
 29. Shariati, H., TayebiSani, S., Fahimi., Nezhad, A., & Kazemnejad, A. (2019). Developing a sports strategic plan for girls students of high schools in Golestan province. Journal of Human Resource Management in Sport, 6(2), 315-331. (in Persian).
 30. Shirzadi, R., Razavi, S. M. H., Amirnejad, S., & Mohammadi, N. (2020). Investigating the challenges of growing and developing championship sports based on land preparation and solutions. Applied Research in Sport Management, 8(3), 71-79. (in Persian).
 31. Stavros, J. (2020). Feature choice: SOAR 2020 and beyond; strategy, systems innovation and stakeholder engagement. AI Practitioner: International Journal of Appreciative Inquiry, 22(2), 70-91.
 32. Stavros, J. M., & Saint, D. K. (2010). SOAR: Linking strategy and OD to sustainable performance. In J. W. Rothwell, J. M. Stavros, R. L. Sullivan, & A. Sullivan (Eds.), Practicing organization development: A guide for leading change (3rd ed., pp. 377–398). San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers.
 33. Torkfar, A., & Tahmasebi, B. (2018). Investigating the effect of women's general health on the family health in Shiraz. Quarterly Journal of Women and Society, 9(35), 43-58. (in Persian).
 34. Vandermeerschen, H., & Scheerder, J. (2017). Sport managers' perspectives on poverty and sport: The role of local sport authorities. Sport Management Review, 5(20), 510-521.
 35. Whitley, M. A., Massey, W. V., & Wilkison, M. A. (2018). Systems theory of development through sport for traumatized and disadvantaged youth. Psychology of Sport and Exercise, 38(1), 116-125.