نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی ، واحد تهران مرکز، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران ، ایران

3 گروه مدیریت ورزشی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل کیفی ارزیابی عملکرد در فدراسیون ورزشی بولینگ، بیلیارد و بولس جمهوری اسلامی ایران بود. در این تحقیق از روش دلفی استفاده شد که مرحله اول (با رویکرد کیفی و استقرایی) داده های حاصل از مصاحبه های عمیق با خبرگان سازمانی و بیرونی (11 نفر)، با استفاده از نرم افزار مکسکیودا و روش تحلیل مضمونی، تجزیه و تحلیل گردید و به ترسیم الگو و شبکه مضامین (441 کد و 26 مضمون) ارزیابی عملکرد سازمان منجر شد. در مرحله دوم (با رویکرد کمی) با هدف ساختاردهی به نظرات خبرگان از روش مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده شد که یکی از فنون پژوهش عملیاتی نرم است. در نتیجه با سطح بندی مضامین حاصل از مرحله اول و نیز کشف روابط میان آنها، مدل مفهومی نهایی ترسیم شد. یافته های تحقیق، 8 مضمون پایه تعیین کننده عملکرد را شامل می شود: رهبری و مدیریت، ارتباطات، عضوگیری، مدیریت منابع مالی، استانداردسازی، تصویر مثبت، حفظ ارزش ورزش در جامعه، و آموزش و مهارت کارکنان. همچنین 3 مضمون به عنوان نتایج عملکرد شناسایی شدند که شامل سه مؤلفه فعالیت های آموزشی، مسابقات داخلی و خارجی و تغییر قوانین تاسیس باشگاه‌ها قرار گرفتند. این ۱۱ مؤلفه، اجزای تشکیل دهنده مدل نهایی تحقیق هستند. نهایتاً بر اساس مولفه های موجود در مدل نهایی پیشنهادات کاربردی همچون استفاده از گزارشهای عملکرد توسط مدیران، ایجاد ارتباطات مدیر با فدارسیون‌های دیگر و چگونگی جلب رضایت مشتریان و کارکنان برای مدیران ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Develop a Quality Model for Performance Evaluation in the Bowling, Billiards and Bowls Sports Federation

نویسندگان [English]

 • Rahim Janatnia 1
 • Farideh Ashraf Ganjouei 1
 • Ali zarei 2
 • Sara Haji Anzehaei 3

1 Department of Sports Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Department of Sport Management,, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Department of Sport Management, Central Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The aim of this research was developing a quality model for performance evaluation in the Bowling, Billiards and Bowls Sports Federation. In this research, Delphi method was used which in the first stage - with qualitative and inductive approach - the data obtained from in-depth interviews with organizational and external experts (11 person) were analyzed using MAXQDA software and thematic analysis method. It led to the drawing and networking of endowment organization performance management themes (441 codes and 26 themes). In the second step - with a quantitative approach - the interpretive structural modeling (ISM) approach was used to structure the experts' views which is one of the soft operational research techniques. As a result, the final conceptual model was drawn by classifying themes from the first stage and exploring the relationships between them. The research findings include eight basic themes that determine performance: Leadership and management, Relationships, Membership, Financial management, Standardization, Positive image, Maintaining the value of sports in the community, and Staff training and skills. Also, 3 themes were identified as performance results, which included the three components of educational activities, internal and external competitions, and changes in the rules for establishing clubs. These 11 components are the components of the final research model. Finally, based on the components in the final model, practical suggestions such as the use of performance reports by managers, establishing manager relations with other federations and how to satisfy customers and employees were presented to managers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Performance Evaluation
 • Interpretive Structural Modeling
 • Performance Results
 • Bowling and Billiards Sports Federation
 1. Armstrong, M. (2020). Performance management of key strategies and practical guide (S. Safari, & A. WahhabianM, Trans). Tehran: Academic Jihad Organization
 2. Babaei, M., Noorbakhsh, M., Khodayari, A., Nourbakhsh, P. (2021). Designing Policy Making Model of Olympic Sports. Sport Management Studies, 13(68), 64-95. (in Persian).
 3. Córdova Paredes, M. J., Calabuig Moreno, F., & Alonso Dos Santos, M. (2019). Key determinants on non-governmental organization’s financial sustainability: A case study that examines 2018 fifa foundation social festival selected participants. Sustainability, 11(5), 1411.
 4. Dingwerth, K., Witt, A., Lehmann, I., Reichel, E., & Weise, T. (2019). International organizations under pressure: Legitimating global governance in challenging times. Oxford: Oxford University Press.
 5. Eftekharri H. (2003). Reviewing administrative bodies' performance: A prerequisite of Iran's development. Management and Development Process, 16(4), 55-68. (in Persian).
 6. George, B., Walker, R. M., & Monster, J. (2019). Does strategic planning improve organizational performance? A meta‐analysis. Public Administration Review, 79(6), 810-819.
 7. Green, B. C. (2005). Building sport programs to optimize athlete recruitment, retention, and transition: Toward a normative theory of sport development. Journal of Sport Management, 19(3), 233-253.
 8. Hamidi, M., Akbari Yazdi, H., & Sajjadi, S.N. (2014). Quality management in sports with SERVQUAL and QFD approach. Tehran: Science and Knowledge Publishing. (in Persian).
 9. Kasale, L. L., Morrow, S., & Winand, M. (2020). An institutional work perspective to performance management: The case of Botswana National Sport Organizations. Journal of Global Sport Management, 1, 1-22.
 10. Kavinya, M. R. (2019). The impact of organization strategy on facilities management: A case study of postal corporation of Kenya (Doctoral dissertation). University of Nairobi).
 11. Kilger, M., & Jonsson, R. (2017). Talent production in interaction: Performance appraisal interviews in talent selection camps. Communication & Sport, 5(1), 110-129.
 12. Kim, A., Yang, Y., Lessmann, S., Ma, T., Sung, M. C., & Johnson, J. E. (2020). Can deep learning predict risky retail investors? A case study in financial risk behavior forecasting. European Journal of Operational Research, 283(1), 217-234.
 13. Kolbadinejad, M., Ashraf Ganjouei, F., & Haji Anzehaei, Z. (2018). Performance evaluation model according to performance improvement and satisfaction of the staff in the individual sports federations and federations with historical aspect. Annals of Applied Sport Science, 6(4), 59-67.
 14. Kuckartz, U., & Rädiker, S. (2019). Analyzing qualitative data with MAXQDA. Switzerland: Springer International Publishing.
 15. Machado, M. C., Telles, R., Sampaio, P., Queiroz, M. M., & Fernandes, A. C. (2019). Performance measurement for supply chain management and quality management integration: A systematic literature review. Benchmarking: An International Journal, 27(7), 2130-2147.
 16. Mathis, R. L., Jackson, J. H., & Valentine, S. R. (2020). Human resource management: Essential perspectives (16 th ed.). Cengage Learning.
 17. McSweeney, M. J. (2020). Returning the ‘social’to social entrepreneurship: Future possibilities of critically exploring sport for development and peace and social entrepreneurship. International Review for the Sociology of Sport, 55(1), 3-21.
 18. Megheirkouni, M. (2017). Leadership styles and organizational learning in UK for-profit and non-profit sports organizations. International Journal of Organizational Analysis 25(4), 596-612.
 19. Mikkonen, M., Stenvall, J., & Lehtonen, K. (2021). The paradox of gender diversity, organizational outcomes, and recruitment in the boards of National Governing Bodies of Sport. Administrative Sciences, 11(4), 141.
 20. Molan, C., Arnold, R., Kelly, S., Toomey, E., & Matthews, J. (2021). An exploration of performance management processes used within Olympic sport programmes. Journal of Applied Sport Psychology, 1, 1-21.
 21. Mousavi Cheshmehkaboodi, K., Hakak, M., Sepahvand, R., & Nazarpouri, A. (2021). Identify the implications of global talent management with an emphasis on human capital development in Iranian sports organizations. Sport Management Studies, 13(66), 327-362. (in Persian).
 22. Murphy, K. R. (2020). Performance evaluation will not die, but it should. Human Resource Management Journal, 30(1), 13-31.
 23. Nadeak, B., Naibaho, L., Sormin, E., & Juwita, C. P. (2019). Healthy Work Culture Stimulate Performance. Indian Journal of Public Health Research & Development, 10(6), 1385-1389.
 24. Nosratpanah, S., Hasirchi, A., & Dehghani, M. (2018). Designing a model for organizational performance evaluation of ansar bank. Journal of Research in Human Resources Management, 10(1), 187-210. (in Persian).
 25. Oliveira, C., Martins, A., Camilleri, M. & Jayantilal, S. (2021). Using the balanced scorecard for strategic communication and performance management. In M. A. Camilleri (Ed.), Strategic corporate communication in the digital age (pp. 73-88). Bingley: Emerald Publishing Limited.
 26. Østerlund, K. (2013). Managing voluntary sport organizations to facilitate volunteer recruitment. European Sport Management Quarterly, 13(2), 143-165.
 27. Rizvandi, A., Taghipour Gharbi, M., Esmaeili, M., & Ashraf Ganjoee, F. (2019). The evaluation of performance indicators of coaches in football development. Journal of Humanities Insights, 3(4), 246-252.
 28. Shetab Boshehri, N., Mehdipour, A., & Khatibi, A. (2019). Designing a comprehensive system model to evaluate the performance of Iran wrestling board. New Trends in Sport Management, 7(24), 9-23. (in Persian).
 29. Soheili Pishkenari, S., Hematinejhad, M., Gholizade, M. (2020). Analysis of factors affecting performance management in sports organizations (Case study: Student Sports Federation and Physical Education and Sports Activities Office). Research on Educational Sport, 9(24), 241-272. (in Persian).
 30. Spaaij, R. (Ed.). (2019). The social impact of sport: cross-cultural perspectives. London:
 31. Trost, A. (2017). The end of performance appraisal: A practitioners' guide to alternatives in agile organisations. Cham:
 32. Zambom-Ferraresi, F., García-Cebrián, L.I., Lera-López, F., & Iráizoz, B. (2017). Performance evaluation in the UEFA Champions League. Journal of Sports Economics, 18(5), 448-470.