نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1- دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی،اصفهان،ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی،واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی،اصفهان،ایران

چکیده

هدف این پژوهش روش های تامین مالی باشگاه های ورزشی با رویکرد اقتصاد مقاومتی در شرایط تحریم بود. روش تحقیق حاضر از نوع پیمایشی بود که به صورت میدانی اجرا گردید. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمامی خبرگان و افراد آگاه در حوزه اقتصاد در ورزش بودند. به منظور شناسایی این خبرگان از نمونه برداری هدفمند استفاده شد. پس از انجام نمونه گیری؛ تعداد 15 خبره آگاه و متخصص در حوزه اقتصاد در ورزش شناسایی گردید. خروجی این روش منجر به شکل گیری پرسشنامه ای با توجه به روش تاپسیس جهت انتخاب مناسب ترین روش تامین مالی گردید. روایی این پرسشنامه به واسطه بررسی نظرات خبرگان و همچنین پایایی پرسشنامه نیز پس از محاسبه آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت (88/0=α). به منظور انتخاب بهترین روش تامین مالی از روش تاپسیس و به منظور اولویت بندی شاخص های تاثیرگذار شناسایی شده از روش AHP استفاده گردید. کلیه روند تجزیه و تحلیل داده های تحقیق با استفاده از نرم افزارهای SuperDecisions و BT TopSis SoLver انجام گردید. با توجه به نتایج روش AHP مشخص گردید که تحریم های بین المللی با نمره نرمال 147/0، ساختار اقتصادی ورزش با نمره نرمال 117/0 و سیاست های نظارتی با نمره نرمال 096/0 مهمترین شاخص های تاثیرگذار بر روش های تامین مالی باشگاه های ورزشی در کشور ایران می باشد. همچنین با توجه به نتایج روش تاپسیس مشخص گردید که فعالیت های تجاری خارج از ورزش با ضریب 9955/0 بهترین روش تامین در میان روش های تامین مالی باشگاه های ورزشی در کشور ایران بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Methods of financing sports clubs during international sports sanctions

نویسندگان [English]

 • sareh kamyab 1
 • mohamad soltanhoseini 2
 • Ghasem Rahimi sereshbaderani 3

1 : Ph.D. Student in Sports Management Faculty of Sports Sciences, Isfahan(Khorasgan) branch,Islamic Azad University, Isfahan, Iran

2 Associate Professor of Sports Management, University of Isfahan, Isfahan, Iran

3 Assistant Professor of Sports Management Faculty of Sports Sciences, Isfahan (Khorasgan) branch, Islamic Azad University, Isfahan,Iran.

چکیده [English]

The method of the present study was a survey that was conducted in the field. The statistical population of the present study included all experts and knowledgeable individuals in the field of economics in sports. Purposeful sampling was used to identify these experts. After sampling; 15 knowledgeable and specialized experts in the field of economics in sports were identified. In order to identify the methods of financing sports clubs, the theoretical foundations as well as the views of research samples were used. Thus, first after conducting theoretical studies; A number of methods of financing sports clubs as well as indicators affecting these methods were identified and then in the form of Delphi method; These methods and indicators were finalized. The Delphi method was performed in three rounds in the present study. The output of this method led to the formation of a questionnaire according to the TOPSIS method to select the most appropriate financing method. The validity of this questionnaire was confirmed by examining the opinions of experts and also the reliability of the questionnaire after calculating Cronbach's alpha (α = 0.88). In order to select the best financing method, TOPSIS method was used and in order to prioritize the identified effective indicators, AHP method was used. The whole process of research data analysis was performed using SuperDecisions and BT TopSis SoLver software. According to the results of the AHP method,

کلیدواژه‌ها [English]

 • financing
 • sports clubs
 • business activities
 • international sanctions
 1. Ahmadi, H., & Shams Esfandabadi, A. (2020). A strategic model for commercial diplomacy of the Islamic Republic of Iran based on economic war (Economic sanctions), general policies of the resistance economy and experiences of the selected countries. Defense Economics, 5(17), 105-132. (in Persian).‏
 2. Alonso Dos Santos, M., & Calabuig Moreno, F. (2020). Management, marketing and economy in sports organizations,Cultures, Commerce, Media, Politics, 23, 175-179.
 3. Black, D., & Hibbeln, M. (2019). Sport and contemporary international political economy. In  Palgrave handbook of contemporary international political economy (pp. 651-665). London: Palgrave Macmillan.
 4. Buraimo, B., Migali, G., & Simmons, R. (2012). Corruption does not pay: An analysis of consumer response to Italy’s Calciopoli scandal. Available at: http://www.siepweb.it/siep/oldDoc/2012/201267.pdf‏
 5. dastoom, S., Ramzani Nezhad, R., & Sadeghi Borujerdi, S. (2020). Designing the evaluation framework of knowledge-based economy in Iranian sports and analysis of the development gap based on it. Sport Management Studies, doi: 10.22089/smrj.2020.9137.3095 (in Persian).
 6. Dousti, A., Saboonchi, R., & Shariati Feizabadi, M. (2019). Sport behind public diplomacy; Functional components of sport diplomacy in Iran. World Sociopolitical Studies, 3(2), 379-407.‏
 7. Emadi, M., Kamali, F., & Hosini, H. (2016). Analysis of factors affecting the efficiency of football coaches and players at basic level in Iran. Sport Management Studies, 8(35), 119-136. (in Persian)
 8. Hejazi, M. (2017). Methods of financing and managing the financial resources of football clubs in developed countries and its comparative study with developing countries (Special case: Professional football clubs of Iran and England Premier League). Paper presented at the Paradigm Annual Conference of New Management in the Field of Intelligence, Tehran. (in Persian).
 9. Huth, C. (2020). Who invests in financial instruments of sport clubs? An empirical analysis of actual and potential individual investors of professional European football clubs. European Sport Management Quarterly, 20(4), 500-519.
 10. Javani, V. (2018). Explaining the implementation of resistive economy in sport industry. Journal of Sport Management, 10(3), 580-567.
 11. Jóźwiak, P. (2021). Legal problems of financing sports clubs by local governments in Poland as a reason for interdisciplinary and legal-comparative research. Journal of Physical Education and Sport, 21, 1098-1105.
 12. Kaya, O., & Masetti, O. (2019). Small‐and medium‐sized enterprise financing and securitization: Firm‐level evidence from the euro area. Economic Inquiry, 57(1), 391-409.‏
 13. Meymanatabadi, A., Hosseini, S., Pedram, A., & Khalilian, S. (2020). Scenarios of the next decade for national cooperatives economy system. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 51(4), 797-816. (in Persian).
 14. Meier, M., Tan, K. H., Lim, M. K., & Chung, L. (2019). Unlocking innovation in the sport industry through additive manufacturing. Business Process Management Journal, 25(3), 456-475.‏
 15. Oczki, J., & Pleskot, W. (2020). Financing a basketball club in Poland–the case of Twarde Pierniki SA. Journal of Physical Education and Sport, 20, 1050-1054.
 16. Pakdelan, S., Khatibi, A., & Mehdipour, A. (2021). Strategies for developing financial resources of student sports. Research on Educational Sport, 9(22), 163-186.
 17. Panahandeh, J. (2020). Sanctions on Iran and international law. Paper presented at the 7th International Conference on Legal and Judicial Studies, Tehran. (in Persian).
 18. Pedauga, L. E., Pardo-Fanjul, A., Redondo, J. C., & Izquierdo, J. M. (2020). Assessing the economic contribution of sports tourism events: A regional social accounting matrix analysis approach. Tourism Economics, 1354816620975656.‏
 19. Reihani, M., Dastoom, S., Rouhani, M. (2022). Presenting and explaining the conceptual model of developing the economic capacities of Iranian sports. Sport Management Studies, doi: 10.22089/smrj.2022.10968.3440 (in Persian).
 20. Straume, S., Bachmann, K., Skrove, G. K., Nerbøvik, S., & Røvik, K. (2018). Prevention of economic exclusion in Norwegian football. Available at: https://himolde.brage.unit.no/himoldexmlui/bitstream/handle/11250/2575626/WP_2018_07.pdf?sequence=1.‏
 21. Su, X. (2020). Simulation of economic development of tourism industry based on FPGA and machine learning. Microprocessors and Microsystems, 103523.‏
 22. Swart, K., & Martín-González, R. (2021). Sport and development in South Africa: Sport in a changing society and economy. In Sport and development in emerging nations (pp. 154-170). London: Routledge.
 23. Torabi, T., Ghorbani, M., Bagheri, M., & Tarighi, S. (2014). New methods of financing football clubs in developed countries and its comparative study with developing countries (Special case: professional football clubs of Iran and England Premier League). Investment Knowledge, 4(13), 217-232. (in Persian).
 24. Wang, Y., & Fang, W. (2019). Innovation and development strategy of china's sports industry under the new economic ecology. Paper presented at the 2nd International Conference on Social Science, Public Health and Education (SSPHE 2018).‏
 25. Yuen, B. (2008). Sport and urban development in Singapore. Cities, 25(1), 29-36.‏
 26. Zaker Hossein, J. (2020). The Prosecution of Economic Sanctions as a Crime Against Humanity, Quarterly Journal of Public Law Studies, 5 (2), 1-22. (in Persian).
 27. Zheng, J., & Mason, D. S. (2018). Sport, information, and the attention economy. In Brand platform in the professional sport industry (pp. 1-18). Cham: Palgrave Pivot.