نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1- دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی،اصفهان،ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی،واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی،اصفهان،ایران

چکیده

هدف این پژوهش روش های تامین مالی باشگاه های ورزشی با رویکرد اقتصاد مقاومتی در شرایط تحریم بود. روش تحقیق حاضر از نوع پیمایشی بود که به صورت میدانی اجرا گردید. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمامی خبرگان و افراد آگاه در حوزه اقتصاد در ورزش بودند. به منظور شناسایی این خبرگان از نمونه برداری هدفمند استفاده شد. پس از انجام نمونه گیری؛ تعداد 15 خبره آگاه و متخصص در حوزه اقتصاد در ورزش شناسایی گردید. خروجی این روش منجر به شکل گیری پرسشنامه ای با توجه به روش تاپسیس جهت انتخاب مناسب ترین روش تامین مالی گردید. روایی این پرسشنامه به واسطه بررسی نظرات خبرگان و همچنین پایایی پرسشنامه نیز پس از محاسبه آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت (88/0=α). به منظور انتخاب بهترین روش تامین مالی از روش تاپسیس و به منظور اولویت بندی شاخص های تاثیرگذار شناسایی شده از روش AHP استفاده گردید. کلیه روند تجزیه و تحلیل داده های تحقیق با استفاده از نرم افزارهای SuperDecisions و BT TopSis SoLver انجام گردید. با توجه به نتایج روش AHP مشخص گردید که تحریم های بین المللی با نمره نرمال 147/0، ساختار اقتصادی ورزش با نمره نرمال 117/0 و سیاست های نظارتی با نمره نرمال 096/0 مهمترین شاخص های تاثیرگذار بر روش های تامین مالی باشگاه های ورزشی در کشور ایران می باشد. همچنین با توجه به نتایج روش تاپسیس مشخص گردید که فعالیت های تجاری خارج از ورزش با ضریب 9955/0 بهترین روش تامین در میان روش های تامین مالی باشگاه های ورزشی در کشور ایران بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Methods of financing sports clubs during international sports sanctions

نویسندگان [English]

  • sareh kamyab 1
  • mohamad soltanhoseini 2
  • Ghasem Rahimi sereshbaderani 3

1 : Ph.D. Student in Sports Management Faculty of Sports Sciences, Isfahan(Khorasgan) branch,Islamic Azad University, Isfahan, Iran

2 Associate Professor of Sports Management, University of Isfahan, Isfahan, Iran

3 Assistant Professor of Sports Management Faculty of Sports Sciences, Isfahan (Khorasgan) branch, Islamic Azad University, Isfahan,Iran.

چکیده [English]

The method of the present study was a survey that was conducted in the field. The statistical population of the present study included all experts and knowledgeable individuals in the field of economics in sports. Purposeful sampling was used to identify these experts. After sampling; 15 knowledgeable and specialized experts in the field of economics in sports were identified. In order to identify the methods of financing sports clubs, the theoretical foundations as well as the views of research samples were used. Thus, first after conducting theoretical studies; A number of methods of financing sports clubs as well as indicators affecting these methods were identified and then in the form of Delphi method; These methods and indicators were finalized. The Delphi method was performed in three rounds in the present study. The output of this method led to the formation of a questionnaire according to the TOPSIS method to select the most appropriate financing method. The validity of this questionnaire was confirmed by examining the opinions of experts and also the reliability of the questionnaire after calculating Cronbach's alpha (α = 0.88). In order to select the best financing method, TOPSIS method was used and in order to prioritize the identified effective indicators, AHP method was used. The whole process of research data analysis was performed using SuperDecisions and BT TopSis SoLver software. According to the results of the AHP method,

کلیدواژه‌ها [English]

  • financing
  • sports clubs
  • business activities
  • international sanctions