نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه مازندران

2 دانشگاه تبریز

چکیده

با توسعه تکنولوژی و ماشینی شدن سبک زندگی، میزان ورزش و فعالیت بدنی کاهش یافته که موجب کاهش میزان سلامتی افراد جامعه شده است. یکی از زمینه‌هایی که موجب افزایش سلامت جسمانی و روانی جامعه می‌شود، ورزش و اوقات فراغت است. لذا، هدف از این تحقیق طراحی الگوی ورزش تفریحی در خانواده بود. روش پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های کیفی و با بکارگیری روش داده‌بنیاد بود و روش جمع‌آوری داده‌ها به صورت میدانی بود که بر اساس نظر متخصصان، مدل مناسب طراحی شد. جامعه‌ این تحقیق متخصصین فعال اوقات فراغت شامل اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌ها، مشاوران خانواده، کارشناسان برگزاری رویدادهای ورزشی خانوادگی در وزارت ورزش و جوانان، متخصصین فدراسیون ورزش همگانی بود. نمونه‌گیری به روش گلوله‌برفی تا جایی ادامه یافت که محقق در مصاحبه 26 به حد اشباع نظری رسید. ابزار پژوهش، مصاحبه نیمه ساختارمند بود. تحلیل محتوای یافته‌ها از طریق فرآیند تحلیل در پارادایم استراوس کوربین و طی سلسله مراتب کدگذاری باز، محوری و انتخابی بود. بر همین اساس ورزش تفریحی در خانواده را به عنوان طبقه محوری در نظر گرفته و سایر طبقات تحت عنوان مقولات شرایطی (علی، زمینه‌ای و مداخله‌گر)، تعاملی/ فرآیندی و پیامدی بررسی شد. یافته‌های پژوهش شامل 6 مولفه در شرایط علی، 4 مولفه در شرایط زمینه‌ای، 4 مولفه در شرایط مداخله‌گر، 5 مولفه در راهبردها و 7 مولفه در پیامدها بوده است که در مجموع به 26 مولفه می رسد. مسئولان و نهادهای دولتی می‌توانند باتوجه به نتایج پژوهش‌، در راه اعتلا و توسعه ورزش تفریحی در خانواده گام‌های مثبت و بلندتری بردارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing A Model Of Recreational Sports In The Family With A Grounded Theory Approach

نویسندگان [English]

  • khadijeh lotfi 1
  • Farzam Farzan 1
  • Mohammadrasoul Khodadadi 2
  • Sayed Mihammad Hosein Razavi 1

1 University of Mazandaran

2 University of Tabriz

چکیده [English]

With the development of technology and the mechanization of lifestyle, the amount of exercise has decreased, this factor has reduced the level of health in society. One of the areas that increase the physical and mental health of society is exercise and leisure. Therefore, the purpose of this study was to design a model of recreational exercise in the family. The method of the study was qualitative research using the grounded theory and the method of data collection was field study which was designed, appropriate model. The statistical population of this study was active leisure professionals such as university faculty members, family counselors, experts in organizing family sports events at the Ministry of Sports and Youth, experts from the Federation of Public Sports. The method was snowball sampling. Sampling continued until the model reached the theoretical saturation level. Inthis study, the model reached the theoretical saturation level in interview26. The research tool was a semi-structured interview. The Strauss-Corbin paradigm is used to analyze the interview texts, through the hierarchy of open, axial, and selective coding. Accordingly, we considered recreational sports in the family as the central class and examined the other classes as follows: conditional (causal, contextual, intervening), and consequential categories. The research findings included 6components in causal conditions, 4components in contextual conditions, 4components in interventionist conditions, 5components in strategies and 7components in consequences, which brings a total of 26components. According tothe results of the research, institutions can take positive steps towards the development of recreational sports in the family.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leisure
  • Family
  • Sports Participation
  • Recreational Sports
  • Home Sports