نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، تهران، ایران

3 گروه مطالعات صنعت ورزش، دانشگاه یونسی، سئول، کره

4 دانشیار، مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

سالمندی فعال راهی موثر جهت بهبود کیفیت زندگی و بهزیستی سالمندان است. هم راستا با نیاز‌های امروز در جامعه ایران هدف از انجام این پژوهش تحلیل زوایای خاص در درک محیط محله از دیدگاه سالمندان و همچنین توصیفی از وضعیت فعالیت بدنی سالمندان در محیط محله در شهر تهران است. پژوهش حاضر، کیفی و در زمره مطالعات تفسیری است که با بهره‌گیری از راهبرد پژوهش پدیدارشناسی در صدد تبیین و تفسیر جوهره تجربه سالمندان از فعالیت بدنی در سطح محله و شناخت عمیق این پدیده است. جامعه مورد نظر در این پژوهش سالمندان دارای فعالیت بدنی در محیط محله‌ی اختیاریه در شهر تهران است. در نهایت با 24نفر مصاحبه شد. داده‌های به دست آمده با استفاده از روش کلایزی، کدگذاری و تحلیل شدند. بر اساس تحلیل داده‌ها یک مضمون اصلی(اجتماع پذیری سالمندان فعال در محیط محله) و سه مضمون فرعی (منِ اجتماعی فعال در محیط محله، بازی پذیری و مشارکت اجتماعی در راستای فعالیت بدنی بیشتر در محیط محله، تعامل اجتماعی بیشتر در راستای فعالیت بدنی در محیط محله،) به دست آمد. بنابر نتایج به دست آمده می‌توان نتیجه‌گیری کرد که در کنار ویژگی های کالبدی محیط محله، بستر فرهنگی و اجتماعی حاکم بر جوامع محلی می‌تواند مناسبات رفتاری را به نفع فعال‌تر شدن تغییر دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Sociopetalness in the neighborhood: An analysis of the factors affecting the promotion of physical activity in the older adult (phenomenological approach)

نویسندگان [English]

  • sahar khanizadeh 1
  • Mohammad Ehsani 2
  • yong jin Yoon 3
  • rasool norouzi seyed hossini 4

1 Tarbiat Modares university

2 Tarbiat Modares University, Faculty of Humanities, Tehran, Iran

3 Department of Sport Industry Studies, Yonsei University, Seoul, Korea

4 Associate professor in sport management, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Active aging is an effective way to improve the quality of life and well-being of the older adult. In line with the needs of today's society in Iran, the purpose of this study is to analyze and understanding the neighborhood environment from the perspective of the older adult and also to explain the status of physical activity of the older adult in the neighborhood in Tehran. The present study is a qualitative and interpretive study that uses the strategy of phenomenological research to explain and interpret the essence of the older adult experience of physical activity at the neighborhood level and deep knowledge of this phenomenon. The population in this study is the older adult with physical activity in the neighborhood of Ekhtiarieh in Tehran. Finally, 24 people were interviewed. The obtained data were encoded and analyzed using Colaizzi method. Based on the data analysis, one main theme (Sociopetalness of active older adult in the neighborhood) and four sub-themes (active social self in the neighborhood, Playability and social participation for more physical activity in the neighborhood, more social interaction for physical activity in the neighborhood) was obtained. According to the obtained results, it can be concluded that in addition to the physical features of the neighborhood environment, the cultural and social context governing the local communities can change the behavioral relationships in favor of becoming more active.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social inclusion
  • social interaction
  • active aging
  • physical activity
  • neighborhood