نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه مازندران

2 گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه دیپلماسی بین‌المللی ورزش بانوان ایران بود. این تحقیق ازنظر ماهیت اکتشافی بوده و به‌صورت کیفی (تحلیل تماتیک) اجرا شد. جامعه پژوهش شامل خبرگان آگاه به پدیده مورد مطالعه بود. نمونه‌گیری به صورت هدفمند و با رویکرد گلوله‌برفی انجام شد و افراد مورد نظر تحت مصاحبه‌های نیمه‌ساختار‌یافته قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل 17 مصاحبه با مشارکت‌کنندگان در تحقیق منجر به شناسایی 13 تم اصلی و 33 تم فرعی شد. یافته‌های پژوهش نشان داد عوامل الزامات دینی، الزامات فرهنگی-اجتماعی، الزامات رسانه‌ای، روشنگری، ارتقا دانش علمی، تدوین استراتژی موثر، مسئولیت‌پذیری نهادهای سیاسی-ورزشی، توسعه منابع انسانی، الزامات ساختاری، برندینگ بین‌المللی، عوامل مدیریتی، برگزاری رویدادها و توسعه ارتباطات بین‌المللی از عوامل اصلی تاثیر‌گذار بر توسعه دیپلماسی بین‌المللی ورزش بانوان ایران می‌باشند. به طور کلی نتایج نشان داد ورزش بانوان جمهوری اسلامی ایران به دلیل موفقیت‌ها و پیشرفت‌های روزافزونی که در عرصه بین المللی دارد، ابزار موثری برای توسعه دیپلماسی بین‌المللی است. نتایج این پژوهش، نقشه راه روشنی برای مسئولین و سازمان‌های ورزشی است تا با به کارگیری آن مسیر پیشرفت ورزش بانوان و در نهایت توسعه دیپلماسی بین‌المللی ورزش بانوان را هموار کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Thematic analysis of factors affecting the development of Iranian international women's sports diplomacy

نویسندگان [English]

 • masoume mohammadi 1
 • mohammad hossein razavi 1
 • Masoumeh Kalateh siferi 2

1 university of mazandaran

2 Associate Professor, department of Sport Management, Faculty of Sports Science, University of Mazandaran, Babolsar, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to identify the factors affecting the development of Iranian international women's sports diplomacy. This research was exploratory and was done qualitatively (thematic analysis). The population of this study consisted of experts aware of the phenomenon under study. Sampling was done purposefully with a snowball approach and semi-structured interviews were conducted with participants. Based on the analysis of 17 interviews with study participants, 13 main themes and 33 sub-themes were identified. The results showed that the factors of religious requirements, socio-cultural requirements, media requirements, awareness, Promotion of scientific knowledge, development of an effective strategy, political-sports institutions responsibility, human resource development, structural requirements, international branding, management factors, holding events, and Development of international communications are the main factors influencing the development of Iranian international women's sports diplomacy. In general, the results showed, as a result of their increasing success and progress in international arenas, women's sports in the Islamic Republic of Iran are an effective tool for international diplomacy. The results of this research are a clear road map for officials and sports organizations to pave the way for the advancement of women's sports and ultimately the development of international diplomacy of women's sports.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Women'؛ s Sport
 • Sports Diplomacy
 • Iran
 • Sports and Policy
 1. Ajrlou, M., Mohammad Kazemi, R., Naderi Khorshidi, A., & Ghorbani, M. (2016). Designing the macro-organizational structure of sports in the Islamic Republic of Iran. Sport Management Studies, 8(38), 231-252. (in Persian).
 2. Akhtar, Z. (2020). Domestic tax regimes, foreign athletes and benefits of OCED Article 17 for sports contracts. FairPlay, Revista de Filosofia, Ética y Derecho Del Deporte, (16), 39-57.‏
 3. Bariklo, A., & Khazaei, S. A. (2011). The goodwill principle and its consequences in the pre-contractual period: A comparative study in English and French law. Jurisprudence Law, (76), 53-87. (in Persian)
 4. Boys, S. (2015). Legal protection of athletes' image rights in The United Kingdom. International Sports Law Journal, 15, 69-82.
 5. Darko, N., & Mackintosh, C. (2015). Challenges and constraints in developing and implementing sports policy and provision in Antigua and Barbuda: Which way now for a small island state? International Journal of Sport Policy and Politics, 7(3), 365-390.
 6. Delami, A. (2009). Goodwill in civil responsibility (Unpublished doctoral dissertation). University of Tehran, Tehran. (in Persian).
 7. Ehsani, M., Amiri, M., & Qarakhani, H. (2013). Designing and compiling a comprehensive system of professional sports in the country. Sports Management Studies, 17, 125-136. (Persian)
 8. Hekmatnia, M., & Khoshnevis, A (2009). Examples of intellectual property rights in the sports industry. Islamic Law, 23, 127-158. (in Persian).
 9. James, J. (2009). Restraint of trade law in sport. Sport Law eJournal, l0, 1-15.
 10. Klock, M., Tomanek, M., & Cieśliński, W. (2020). Social media and the value of contracts based on the example of the NBA. Journal of Physical Education and Sport, 20(5), 3063-3069.‏
 11. Mazzei, L. C. (2015). High-performance Judo: Organizational factors influencing the international sporting success. Gestión y Política Pública, 2015, 83-111.
 12. Mousavipour, S. (2018). Dissolution of the professional player's contract with a sports club (football) and the guarantee resulting from the violation of the contract in Iranian law and international regulations. (Unpublished doctoral dissertation). Shahid Motahari University, Tehran. (in Persian).
 13. Rakhmatov, A. (2020). Issues of regulation of contracts arising from sports relations by sub-statutory norms. Tematics Journal of Law, 4(12), 160-175.‏
 14. Rockerbie, D. W., & Easton, S. T. (2020). On the rise: Player compensation and multi-year contracts. In Contract options for buyers and sellers of talent in professional sports (pp. 1-21). Cham: Palgrave Macmillan.‏
 15. Shatku, S., & Rossi, A. (2021). European common market and sports employment contract. European Journal of Health and Science in Sports, 8(1), 26-32.‏
 16. Spengler, J. O., Anderson, P. M., Connaughton, D. P., & Baker III, T. A. (2016). Introduction to sport law with case studies in sport law. Champaign: Human Kinetics.
 17. Vinciguerra, S., & Shatku, S. (2021). International labour organization and sports human rights. European Journal of Health and Science in Sports, 8(1), 1-5.‏
 18. Zimbalist, A (2010), Reflections on Salary shares and salary cops. Journal of sports Economic, 11(1), 17-28.