نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه مازندران

2 دانشگاه مازندران-بابلسر

3 دانشگاه ارومیه

چکیده

با در نظرگرفتن فواید فعالیت­های ورزشی، همواره باید سعی در گسترش ورزش در اقشار جامعه کرد. به همین دلیل، این تحقیق قصد دارد دلایل بی­ رغبتی به فعالیت­ های ورزشی در بین فرهنگیان رابا تاکید بر متغیرهای ویژگی­ های شخصی و عوامل سوق دهنده، شناسایی، اولویت بندی و همچنین ارتباط آن­ها را با متغیرهای دموگرافیکمشخص­ کند. روش تحقیق در پژوهش حاضراز نوع توصیفی است که به صورت میدانی انجام گرفته است. جامعۀ آماری تحقیق، فرهنگیان استان مازندران بودند که تعداد 750 نفرحجم نمونه انتخاب شدند(41783 نفر). ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامۀ محقق ساخته بود که به صورت خوشه­ ای- طبقه ­ای توزیع شد. یافته­های حاصل از تحقیق با استفاده از آزمون اسپیرمن، پیرسون و آزمون رتبه­ای فریدمن استخراج شده است. یافته ­های پژوهش نشان می­دهد که ویژگی­های شخصی و عوامل سوق دهنده محیطی با بی رغبتی، ارتباط دارند. در ضمن با آزمون رتبه­ای فریدمن مشخص گردید که عوامل سوق دهنده محیطی و ویژگی­های شخصی  به ترتیب در اولویت قرار گرفتند. همچنین از بین ویژگی­ های دموگرافیک، سن و جنسیت با عوامل بی­ رغبتی ارتباط دارند. با توجه به ارتباط بیشتر محدودیت­های بیرونی بر محدودیت­های درونی در بی­رغبتی افراد، پیشنهاد می­شود که دست اندرکاران و مدیران ورزشی، بیشتر تمرکز خود را برای رفع محدودیت­­­­های بیرونی که از مشارکت افراد ممانعت می کنند، قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Surveying and analyzing the Disinterest Causes of Teachers towards Sports Activities in Mazandaran Province: Personal Factors and Situational Factors

نویسندگان [English]

  • Ali Vafaee Moghadam 1
  • Farzam Farzan 2
  • Mostafa Afshari 3

1 Mazandaran University

2 Mazandaran University

3 Urmia University

چکیده [English]

Sports activities should be encouraged due to healthy life. The purpose of present study was to Surveying and prioritizes the disinterest causes of teachers towards sports activities in Mazandaran province focused on personal factors and situational factors  and too, surveying relation of demographic variations to disinterest causes of teacher . It was a survey done through field study. Population composed of teachers employed in Mazandaran province (41783) that the sample was 750 teachers. Instrument was a researcher-made questionnaire that stratified cluster sampling. Data analysis was done by Pearson Correlation, Spearman Correlation, and Friedman test. Results showed that personal factors(r=0.652, P<0.01) and situational factors (rho=0.723, P<0.01) were related significantly and positively to disinterest towards sports activities. There was significant difference between personal factors and situational factors in disinterest towards sports activities (χ2 (df=1) = 983.668, P<0.01). The priority was referred to the situational factors (MR=2.11), and followed by the personal factors (MR=1.67). Too, in the demographic variations age and gender were related by disinterest causes of teachers. By priority  appealing effect of the characteristics of an activity on individuals (situational factors) on the psycho-logical disposition in preference of an activity or an action (personal factors) suggests that to sport managers should consider  to decrease the Situational Factors to develop sport between teachers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internal Constraints
  • External Constraint
  • Participation in Sport
1. حسینی، ر. 1387. بررسی نحوه ی گذران اوقات فراغت معلمین زن اداره­ی آموزش و پرورش شهرستان بهشهر. پایان نامه دانشگاه پیام نور مرکز بهشهر: 110.
2. داداشی، م. 1379. عوامل باز دارنده فعالیت های ورزشی در اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده تربیت بدنی اصفهان:12.
3. قیامی­راد، ا. محرم زاده، م. حسین­پور، ب. 1387. رابطۀ دیدگاه مدیران ورزشی ومدیران گردشگری کشور و عوامل گردشگری ورزشی در ایران. فصلنامه­ی المپیک. سال شانزدهم .شماره 2 (42 ): 61-51.
4- کشاورز، ل. فراهانی، ا. محمدیان، ح. 1393. رابطه سلامت روانی و دلبستگی شغلی در معلمان تربیت بدنی شهر یاسوج. نشریه مطالعات مدیریت ورزش. 1(3): 27.
5. معتمدین، م. مددی، ب. عسکریان، ف. 1388. توصیف عوامل گرایش یا عدم گرایش شهروندان تبریزی به ورزش همگانی. نشریۀ پژوهش در علوم ورزشی. 23: 97 -68.
6. نادریان، م. مشکل­گشا، ا. 1387. موانع مشارکت ورزش زنان و ارتباط آنها با انگیزه. نشریۀ علوم حرکتی و ورزش. 7(13): 154-145.
7. Bailey R, Collins D, Ford P, MacNamara A, Toms M, Pearce G .2010. Participant Development in Sport: An Academic Review: The National Coaching Foundation.Sport Nortern Irland: 32.
8. Canadian Association for Leisure Studies.2005. CULTURE CONSTRAINTS ON LEISURE THROUGH CROSS-CULTURAL RESEARCH: Eleventh Canadian Congress on Leisure Research, Malaspina University-College: 63-72.
9. Cheng, Shao-Tung Philip and Koozechian, Hashem(2012) A COMPARATIVE STUDY ON RECREATIONAL SPORTS PARTICIPATION AMONG THE UNIVERSITY STUDENTS, National Science Council:
10. Chen A, Shen B. 2004.A web of achieving in physical education: Goals, interest, outside-school activity and learning.Learning and Individual Differences, 14, 169–182.
11. Davidson Z, Simen-Kapeu A, Veugelers P. J. 2010.Neighborhood determinants of self-efficacy, physical activity, and body weights among Canadian children: Health&Place 16, 567–572 .
12. Gao-BalchY, Privett L,Yamaguchi M. 2011. The theoretical strategy for overweight and obesity intervention programs in adult population: International Journal of Medicine and Medical Sciences Vol. 3(6), pp. 164-169
13. Gao Z. 2009.Students’motivation, engagement, satisfaction, and Ccardiorespiratory fitness in physical education: Journal of applied sport psychology. Volume 21, pp. 102-115
14. Garry C, Erwin D. 2004. POSSIBILITY OF REFINING THE HIERARCHICAL MODEL OF LEISURE CONSTRAINTS THROUGH CROSSCULTURAL RESEARCH: Proceedings of the 2003 Northeastern Recreation Research Symposium, p 338-344, p 339.
15. Gaston A, Cramp A, Prapavessis Harry.2012. Enhancing self-efficacy and exercise readiness in pregnant women: Psychology of Sport and Exercise, 13, pp: 550-557.
16. Glanz K, Bishop B. 2010.The role of behavioral science theory in development and implementation of publichealth interventions: Annual Review of Public Health, 31,399-418.
17. Jenkins s.2010.Identify the barriers to cultural participation and the needs of resident of birmangham: Ecotec research and consulting ltd Vincent house, pp.12.
18. Joseph A. 2012. Participation in Leisure Time Physical Activity byPublic Servants in Ekiti State: Nigeria, European Journal of Social Sciences,ISSN 1450-2267 Vol.31 No.2, pp. 251-260.
19. Ming Y L. 2009.Constraints and motivations for physical activity participation in sedentary working people in HongKong: In Hongkong Baptist university. library,libproject. hkbu.edu.hk /trsimage/hp: 6.
20. Rowe N, Adams R, Beasley N. 2004. Driving up participation in sport: The social contex, the trends, the prospect and the challenges.challenge for sport.london: sport England.6 (25):63-115.
21. U.S. department of health and human services .2008. Physical activity and the health of young people:www.cdc.gov/healthyyouth/physicalactivity.
22. Zwicker V, SchureA, Alfonzo C.2011.Theory of Reasoned Action, Theory of Planned Behaviour, and Integrated Behavioural Model.Health Promotion Strategies, pp: 14-46.