نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، موسسه آموزش عالی سناباد گلبهار

2 استادیار مدیریت ورزش، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد

4 مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

چکیده

افتخارات اخیر تکواندوی ایران در عرصه بین‌المللی باعث شده تکواندو در ایران مسیر محبوبیت خود را طی کند و یکی از با اهمیت‌ترین رشته‌های ورزشی در ایران می‌باشد.اما کسب برخی نتایج ضعیف اهمیت بررسی آسیب‌های موجود در بدنه تکواندوی کشور را آشکار میسازد. از این رو پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل الگوهای ذهنی خبرگان در خصوص آسیب‌شناسی مشکلات ورزش تکواندوی استان خراسان رضوی انجام گرفت. این تحقیق بر اساس هدف، از نوع کاربردی، به لحاظ ماهیت توصیفی ـ اکتشافی و به دلیل کاربرد روش‌شناسی کیو از نوع پژوهش‌های آمیخته می باشد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه نخبگان رشته ورزشی تکواندو در خراسان رضوی تشکیل می‌دادند، که از این بین و با توجه نمونه‌گیری هدفمند و انتخاب دقیق جامعه تحقیق، هر 30 نفر نخبه رشته ورزشی تکواندو به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند.ابزار جمع‌آوری اطلاعات در پژوهش حاضر شامل مطالعات کتابخانه‌ای و مصاحبه بود.در بخش مصاحبه از تکنیک‌های کدگذاری باز و محوری، تلخیص و فیلترگذاری در جهت استخراج داده‌های خام بهره گرفته شد.همچنین از روش‌ آماری تحلیل عاملی کیو و تحلیل مؤلفه‌های اصلی استفاده شد.بر پایه نتایج پژوهش، 13 الگوی ذهنی شامل الگوی ذهنی تجربه‌گرایان، دانش‌گرایان، جوان‌گرایان، تخصص‌گرایان، رقابت‌گرایان، حامی‌گرایان، راهبرد-گرایان، مادی‌گرایان، ارتباط‌گرایان، زیرساخت‌گرایان، ساختار‌گرایان، جهانی‌گرایان و آموزش‌گرایان ورزش شناسایی شد؛که در یک نتیجه-گیری کلی میتوان بیان کرد، برای رفع آسیب‌ها در رشته تکواندو می‌بایست در درجه اول به ساختار خود این رشته ورزشی در استان خراسان رضوی رجوع کرد و سپس محیط پیرامون و سازمان‌های وابسته به آن را مورد تحلیل و بررسی قرار داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The mental patterns of experts regarding the pathology of taekwondo sports problems in Khorasan Razavi province

نویسندگان [English]

 • Samaneh Khoshkam 1
 • Javad Gholamian 2
 • mahdi Talebpour 3
 • Reza Heydari 4

1 Master of Sports Management, Sanabad Golbahar Higher Education Institute

2 Assistant Professor of Sports Management Assistant Professor, Faculty of Sports Sciences, Ferdowsi University of Mashhad

3 Professor of Sport Management, Ferdowsi University of Mashhad

4 sport management, sport science faculty, Ferdowsi university, Mashhad, Iran

چکیده [English]

Recent Taekwondo honors in the international arena have made Taekwondo popular in Iran, and with a population of about two million athletes, Taekwondo is one of the most important sports in Iran. However, the achievement of some poor results, especially in the Tokyo Olympics, reveals the importance of examining the injuries in the country's taekwondo body. Therefore, the present study was conducted with the aim of identifying and analyzing the mental patterns of experts regarding the pathology of taekwondo sports problems in Khorasan Razavi province. This research is based on purpose, of applied type, in terms of descriptive-exploratory nature and due to the application of Q methodology, it is of mixed research type.The statistical population of this study consisted of all the elites of the sport of Taekwondo in Khorasan Razavi. Data collection tools in the present study included library studies and interviews. In the interview section, open and axial coding, summarizing and filtering techniques were used to extract the raw data.Also, statistical method of Q factor analysis and principal component analysis were used. Based on the research results, 13 mental models including the mental model of empiricists, scholarly, juvenile, professionalist, competitive, supportive, strategic-oriented, materialistic, communicative, infrastructuralist , Structuralists, globalists, and sports educators were identified; In a general conclusion, it can be stated that in order to eliminate the injuries in the field of Taekwondo, one should first refer to the structure of this sport in Khorasan Razavi province, and then to the surrounding environment and its affiliated organizations. Analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Taekwondo
 • pathology
 • mental pattern
 • athletic staff
 • structural injuries
 1. Alidoust Ghahfarokhi, E., Sajjadi, S., Mahmoudi, A., Sa’atchian, V. (2014). The Evaluation of Development Priorities and Strategies of Judo Championship in Iran. Journal of Sport Management, 6(2), 231-246. (Persian)
 2. Andrew Manzini. (2006). Organizational pathology with an applied approach to problem solving and growth in the organization. Translation By: Atafar, A; Ghpbadipour, M; Analouei, S. Barin Scholars Scientific Institute.
 3. Bayat, M., & Kamrani, M. (2014). Pathology of the Deputy of Human Resources with the aim of improvement and development based on the three-pronged model (Case study: Tehran Regional Electricity Company). Twenty-ninth International Power System Conference. (Persian)
 4. Crick, D., & Crick, J. M. (2016). Coopetition at the sports marketing/entrepreneurship interface: a case study of a Taekwondo organisation. Marketing Intelligence & Planning.‏
 5. Dargahi H, Asadi S, ahmadi B, Mahmoudi M. (2018). Survey of the Relationship of Knowledge Management and Organizational Creativity and Innovation among the Employees of Tehran University of Medical Sciences. Jhosp, 17 (1) :97-108. (Persian)
 6. Dianli, Y., & Lingyan, G. (2021). Research on the Development of Taekwondo from the Perspective of New Media. Journal of Frontiers in Educational Research, 1(5), 93-95.‏
 7. Dorehi, E. (2018). Analytical study of barriers to the development of Khorasan Razavi Taekwondo Championship. Thesis of Sports Marketing Management Group. Thesis of Sports Marketing Management Group. (Persian)
 8. Duenckmann, F. (2010). The village in the mind: applying Q-methodology to re-constructing constructions of rurality. Journal of Rural Studies, 26(3), 284-295.‏
 9. Ellingsen, I. T., Størksen, I., & Stephens, P. (2010). Q methodology in social work research. International journal of social research methodology, 13(5), 395-409.‏
 10. Esfandiari A, Nekoueimoghadam M, Mohammadi Z, Norouzi S, Amiresmaili M. (2012). Pathology of Human Resources by Applying three Dimensional Model -2011(Case Study: Kerman University of Medical Sciences,Iran). TB, 10 (3 and 3-4),1-12. (Persian)
 11. Farahani, A., Keshavarz, L., Sadeghi, A. (2017). The Design of strategies in development Iran elite sport. Applied Research in Sport Management, 5(3), 127-142. (Persian)
 12. ghahremantabrizi, K., Rahimi, E., Razavi, S. (2017). Identification and Prioritization of Barriers to the Development of Swimming in Kerman Province According to Analytic Hierarchy Process (AHP). Journal of Sport Management, 9(1), 113-128. https://doi.org/10.22059/jsm.2017.62132 (Persian)
 13. Ghorbani, M., Asadi, H., Goodarzi, M., & Hamidi, M. (2016). Developing Human Capital Measurement Model in Iran Sports Federations. Sport Physiology & Management Investigations, 8(1), 9-22. (Persian)
 14. Hsiao C-T, Lin J-S, Chang K-P. (2010). Taekwondo sport development: The case of Taiwan. Oper Res Soc.23(3):154-171.
 15. Imanzadeh, R., Khodayari, A., Ghasemi, H., & Rasekh, N. (2020). The Effective Factors of the Development of Taekwondo in Iran and Presenting the Model. Annals of Applied Sport Science, 8(2), 0-0.‏ (Persian)
 16. Katarzyna, Stankiewicz. (2015). Contemporary Issues and Challenges in Human Resource Management - [dissertation]. GUT FME Conference Publications, Faculty of Management and Economics, Gdansk University of Technology.
 17. Khabiri, M; Memari, J. (2013). Swat Taekwondo Analysis of Iran. Sports Management Studies, 4 (15); 13-29. (Persian)
 18. Khabiri, M; Memari, J; Arab Ameri, E; Elahi, A. (2011). Strategies and grand plans in the development of Iranian taekwondo. Research in sports science, 4 (27), 33-46. (Persian)
 19. Khatibi, A., Gholi Poor, M. (2019). Identification Factors Affecting the Market Demand of Women's Taekwondo Clubs. Sport Management Studies, 11(54), 153-170. doi: 10.22089/smrj.2018.5169.2014 (Persian)
 20. Kim, M. K., Zhang, J. J., & Ko, Y. J. (2009). Dimensions of market demand associated with Taekwondo schools in North America: Development of a scale. Sport Management Review, 12(3), 149-166.‏
 21. Kwan, W. H., & Lo, H. H. (2019). Relationships between standard sports facilities and elite sport development in taekwondo. In Global Sport Business (pp. 80-98). Routledge.‏
 22. Liu, C., Jung, K., & Shishida, F. (2016). The ways of internationalization of Wushu–By analyzing the development of Taekwondo and Sumo. Revista de Artes Marciales Asiáticas, 11(2s), 110-111.‏
 23. Miller, J. F., & Sadowski, J. (2017). Selected Coordination Factors which Differentiate Olympic Taekwondo Athletes with a Medal and Athletes without a Medal Depending on the Sport Level. Polish Journal of Applied Sciences, 2(4), 123-128.‏
 24. Moaven Afshari, S M; Morsal, M; Fahiminejad, A; Tayebi Sani, S M. (2021). Identifying and Analyzing Elites' Mental Patterns Regarding Behavioral Pathologies of Iranian Swimming Management System. Journal of Human Resource Management in Sport, 8(1), 55-72. (Persian)
 25. MOLCUT, P. S. A., & SIRB, P. S. L. (2014). Human resource management from the perspective of fuzzy logic in the soccer clubs–a catalyzer for facilitating the balance between sports high performance and financial high performance.‏
 26. Najafi Zadeh, M., Zahedi, S. (2016). Pathology of Employees Performance Management System at Qazvin University of Medical Sciences by Using three-dimensional. Journal of Development & Evolution Mnagement, 1395(25), 59-69. (Persian)
 27. Nemati, M.A., Mohammadi, Y., Raeisoon, M.R. (2015). Relationship between Knowledge Management and Educational Performance of Faculty Members Print, Iranian Bimonthly of Education Strategies In Medical Sciences, 8(4), 203-208. (Peresian)
 28. Pérez Gutiérrez, M., Valdés-Badilla, P., Gutiérrez-García, C., & Herrera-Valenzuela, T. (2017). Taekwondo scientific production published on the web of science (1988-2016): Collaboration and topics.‏
 29. rim Kim, H., rong Lu, Y., & ki Jeon, I. (2016). A study on Activation Plans for Adult Taekwondo as a Leisure Sport according to the Culture of Taekwondo Classes for Mothers. 88 서울올림픽기념 국제스포츠과학학술대회, 190-190.‏
 30. Sajjadi, S., Razavi, S., & Dousti, M. (2018). Presenting a Pathological Model of Sport Structure in Iran. Sport Management Studies, 10(47), 85-108. doi: 10.22089/smrj.2018.3626.1710 (Persian)
 31. shajie, K., Heydari, R., Asadollahi, E., esfahani, M., Gol Goli, M. (2021). Hot bench: Pathology of frequent changes of coaches in Iranian Premier League. Sport Management Studies, (), -. doi: 10.22089/smrj.2021.10026.3302 (Persian)
 32. Talebpour, M; Shajie, K; Kashtidar, M; Alizaie, O. (2018). Developing a Model to Measure Behavioral Problems in Coaches of Iran Football Premier League. New approaches in sports management, 5 (19) :79-93. (persian)
 33. Wicker P, Hallmann K, Breuer C. (2013). Analyzing the impact of sport infrastructure on sport participation using geo-coded data: Evidence from multi-level models. Sport Manage Rev. 16(1):54-67.
 34. Yoshizawa, G., Iwase, M., Okumoto, M., Tahara, K., & Takahashi, S. (2016). Q Workshop: An Application of Q Methodology for Visualizing, Deliberating and Learning Contrasting Perspectives. International Journal of Environmental and Science Education, 11(13), 6277-6302.‏
 35. Young-JunChoi, G. S. C., & Kim, I. G. (2016). The relationship between the coaching knowledge of the taekwondo instructors and satisfaction and loyalty of the trainees. Indian Journal of Science and Technology, 9, 46.‏