نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، موسسه آموزش عالی سناباد گلبهار

2 استادیار مدیریت ورزش، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد

4 مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

10.22089/smrj.2022.11093.3459

چکیده

افتخارات اخیر تکواندوی ایران در عرصه بین‌المللی باعث شده تکواندو در ایران مسیر محبوبیت خود را طی کند و یکی از با اهمیت‌ترین رشته‌های ورزشی در ایران می‌باشد.اما کسب برخی نتایج ضعیف اهمیت بررسی آسیب‌های موجود در بدنه تکواندوی کشور را آشکار میسازد. از این رو پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل الگوهای ذهنی خبرگان در خصوص آسیب‌شناسی مشکلات ورزش تکواندوی استان خراسان رضوی انجام گرفت. این تحقیق بر اساس هدف، از نوع کاربردی، به لحاظ ماهیت توصیفی ـ اکتشافی و به دلیل کاربرد روش‌شناسی کیو از نوع پژوهش‌های آمیخته می باشد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه نخبگان رشته ورزشی تکواندو در خراسان رضوی تشکیل می‌دادند، که از این بین و با توجه نمونه‌گیری هدفمند و انتخاب دقیق جامعه تحقیق، هر 30 نفر نخبه رشته ورزشی تکواندو به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند.ابزار جمع‌آوری اطلاعات در پژوهش حاضر شامل مطالعات کتابخانه‌ای و مصاحبه بود.در بخش مصاحبه از تکنیک‌های کدگذاری باز و محوری، تلخیص و فیلترگذاری در جهت استخراج داده‌های خام بهره گرفته شد.همچنین از روش‌ آماری تحلیل عاملی کیو و تحلیل مؤلفه‌های اصلی استفاده شد.بر پایه نتایج پژوهش، 13 الگوی ذهنی شامل الگوی ذهنی تجربه‌گرایان، دانش‌گرایان، جوان‌گرایان، تخصص‌گرایان، رقابت‌گرایان، حامی‌گرایان، راهبرد-گرایان، مادی‌گرایان، ارتباط‌گرایان، زیرساخت‌گرایان، ساختار‌گرایان، جهانی‌گرایان و آموزش‌گرایان ورزش شناسایی شد؛که در یک نتیجه-گیری کلی میتوان بیان کرد، برای رفع آسیب‌ها در رشته تکواندو می‌بایست در درجه اول به ساختار خود این رشته ورزشی در استان خراسان رضوی رجوع کرد و سپس محیط پیرامون و سازمان‌های وابسته به آن را مورد تحلیل و بررسی قرار داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The mental patterns of experts regarding the pathology of taekwondo sports problems in Khorasan Razavi province

نویسندگان [English]

  • Samaneh Khoshkam 1
  • Javad Gholamian 2
  • mahdi Talebpour 3
  • Reza Heydari 4

1 Master of Sports Management, Sanabad Golbahar Higher Education Institute

2 Assistant Professor of Sports Management Assistant Professor, Faculty of Sports Sciences, Ferdowsi University of Mashhad

3 Professor of Sport Management, Ferdowsi University of Mashhad

4 sport management, sport science faculty, Ferdowsi university, Mashhad, Iran

چکیده [English]

Recent Taekwondo honors in the international arena have made Taekwondo popular in Iran, and with a population of about two million athletes, Taekwondo is one of the most important sports in Iran. However, the achievement of some poor results, especially in the Tokyo Olympics, reveals the importance of examining the injuries in the country's taekwondo body. Therefore, the present study was conducted with the aim of identifying and analyzing the mental patterns of experts regarding the pathology of taekwondo sports problems in Khorasan Razavi province. This research is based on purpose, of applied type, in terms of descriptive-exploratory nature and due to the application of Q methodology, it is of mixed research type.The statistical population of this study consisted of all the elites of the sport of Taekwondo in Khorasan Razavi. Data collection tools in the present study included library studies and interviews. In the interview section, open and axial coding, summarizing and filtering techniques were used to extract the raw data.Also, statistical method of Q factor analysis and principal component analysis were used. Based on the research results, 13 mental models including the mental model of empiricists, scholarly, juvenile, professionalist, competitive, supportive, strategic-oriented, materialistic, communicative, infrastructuralist , Structuralists, globalists, and sports educators were identified; In a general conclusion, it can be stated that in order to eliminate the injuries in the field of Taekwondo, one should first refer to the structure of this sport in Khorasan Razavi province, and then to the surrounding environment and its affiliated organizations. Analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Taekwondo
  • pathology
  • mental pattern
  • athletic staff
  • structural injuries