نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد خوی، دانشگاه آزاد اسلامی، خوی، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی،گروه تربیت بدنی، واحد خوی،دانشگاه آزاد اسلامی ، خوی، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف فراتحلیل عوامل موثر بر بروز فساد در سازمان های ورزشی کشور انجام شد. روش تحقیق از نوع فراتحلیل بود. جامعه آماری شامل همه پژوهش های داخلی انجام شده در زمینه عوامل موثر بر ایجاد فساد در سازمان های ورزشی کشور در بازه زمانی 1387 تا 1398بود. از بین جامعه آماری12 تحقیق که ملاک های ورود به فراتحلیل را دارا بودند از طریق روش سرشماری به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. تعداد 45 عامل از تحقیقات نمونه تحقیق استخراج و در نه طبقه عمده وضعیت اقتصادی، ویژگی سازمانی، ویژگی فرهنگی، قوانین و مقررات، ویژگی های فردی، عوامل علی، عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر و سایر عوامل دسته بندی شده و در فرایند فراتحلیل وارد شدند. جهت محاسبه اندازه اثر از شاخص g هجز استفاده شد. با توجه به وجود ناهمگونی در فراتحلیل (0.001>Q= 2915 /24, df=44,p) نتایج مدل اثرات تصادفی مدنظر قرار گرفت. میانگین اندازه اثر ترکیبی در مدل اثرات تصادفی برای عوامل موثر در ایجاد فساد در ورزش برابر 0.94 شد که اندازه اثر در سطح 0.001 معنادار بوده و طبق طبقه بندی کوهن اندازه اثر بزرگ محسوب شد. نتایج روش دوال و تویدی حاکی از آن بود که خطای سوگیری انتشار وجود نداشت. در نهایت نتایج فراتحلیل برای گروه های فرعی نشان داد که عوامل اقتصادی با اندازه اثر 1.51 بیشترین تاثیر را بر ایجاد فساد در ورزش داشت و با رفع مشکلات اقتصادی کارکنان می‌توان بخش بیشتری از فساد اداری را کنترل کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Meta-analysis of studies of factors affecting corruption in Iran’s sport organizations

نویسندگان [English]

 • mahboob zaki 1
 • Mohammad Nasiri 2

1 M.Sc. in Sport Management, Department of Physical Education, Khoy Branch, Islamic Azad University, Khoy, Iran

2 Assistant professor of sport management,Department of physical education,khoy branch,Islamic Azad University,Khoy,Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to meta-analyze the factors affecting corruption in sports organizations in the country. The research method was meta-analysis. The statistical population included all domestic studies conducted in the field of factors affecting corruption in sports organizations in the country in the period 2008 to 2019. From the statistical population, 12 studies that met the criteria for entering the meta-analysis were selected as a research sample through the census method. A total of 45 factors were extracted from the sample research and classified into nine main categories: economic status, organizational characteristics, cultural characteristics, laws and regulations, individual characteristics, causal factors, underlying factors, interfering factors and other factors and intered into meta-analysis process. Hedges g index was used to calculate the effect size. Due to the existence of heterogeneity in the meta-analysis (p <0.001, df = 44, Q= 2915/24), the results of the random effects model were considered. The average size of the combined effect in the random effects model for the factors influencing corruption in sports was 0.94, which was significant at the level of 0.001 and according to cohen's classification, the size of the effect is large. The results of duval and tweedie methods showed that there is no diffusion bias error. Finally, the results of meta-analysis for subgroups showed that economic factors with an effect size of 1.51 had the greatest impact on corruption in sport organizations and by solving the economic problems of the employees, most of the corruption can be controlled.

کلیدواژه‌ها [English]

 • corruption
 • sports organizations
 • meta-analysis
 1. Abbas Zadegan, S. M. (2004). Corruption. Tehran: Cultural Research Office. (in Persian).
 2. Afzali. A. (2012). Official corruption and its effect on development: Causes and solutions.  International Law Review, 28(45), 235-264. (in Persian).
 3. Asghrizadeh, E., Arab, A, R., & Niktabar, N. (2017). Identifying and prioritizing the effective factors on organizational commitments and its effect on production productivity in Aras Khodro Diesel Private Company (AMICO). Journal of Productivity Management, 11(1), 49-71. (in Persian).
 4. Azimi, H., Atafar, A., & Shaemi Bozorki, A. (2011). Investigating the direct and indirect effects of managerial and organizational factors on financial corruption) Case study: Government organizations in the centers of Isfahan and Zanjan provinces. Organizational Culture Management, 9(2), 61-82. (in Persian).
 5. Bakhshandeh, G., & Kazemi, A. (2018). Meta-analysis of the factors affecting green products purchase intention (Case study: Researches conducted in Iran). Journal of Brand Management, 4(2), 173-200. (in Persian).
 6. Booth, D. (1999). Gifts of corruption. Ambiguities of obligation in the Olympic movement. Olympic, VIII, 43-68.
 7. Brooks, G., Aleem, A., & Button, M. (2013). Fraud, corruption and sport. In Fraud, corruption and sport (pp. 59-70). London: Palgrave Macmillan.
 8. Dreher, A., Kotsogiannis, C., & McCorriston, S. (2007). Corruption around the world: Evidence from a structural model. Journal of Comparative Economics, 35, 443–466
 9. Farokhseresht, B. (2004). Factors affecting the emergence of administrative corruption and its role in preventing the development of Iran. Journal of Management Knowledge, 60, 65-84. (in Persian).
 10. Goodarzi, M., Ghorbani, M., Poursoltani, H., & Safari, H. (2011). Study of factors affecting the emergence and growth of administrative corruption and its control methods in sports organizations of Iran. Sport Management Studies, 10, 39-56. (in Persian).
 11. Gorbanizadeh, V., & Hasan Nangir, T. (2014). Meta-analytical application guide with CMA 2 software . Tehran: Jameshenasan Publication. (in Persian).
 12. Hagigat Monfared, J., Ovsat Hazrati, A., & Mirzazadeh, H. (2009). The effect of organizational commitment on employee performance. Business Management Quarterly, 2(6), 87-112. (in Persian).
 13. Hajizadeh, F., Gasemi, H. R., & Malmir, A. (2016). Investigating the effect of meritocracy on managers' motivation and efficiency of Tehran and Suburbs Urban Railway Company. Paper presented at the International Conference on New Research in Management, Economics and Humanities, Arak Islamic Azad University. (in Persian).
 14. Hamidi, A., & Bakhshandeh, G. (2015). Ranking the effect of organizational commitment components on organizational health (Case study: Hamadan Industry, Mining and Trade Organization). Journal of Human Resource Studies, 5(16), 105-122. (in Persian).
 15. Hassan Doost Farkhani., H., & Yazdanpanah, L. (2013). A study of students' tendency to corruption and social factors affecting the study of Shahid Bahonar University of Kerman. Half -Yearly of Social Problems of Iran, 5(1), 33-54. (in Persian).
 16. Heidari, H., Mohammadi, M., & Najafi, F. (2015). Factors affecting corruption with emphasis on Iran. Paper presented at the International Conference on Humanities, Psychology and Social Sciences, Tehran. (in Persian).
 17. Hooman, H. A. (2013). A practical guide to meta-analysis in scientific research. Tehran: SAMT. (in Persian).
 18. Hwang, G. (2016). Understanding sport corruption: An examination of people's perceptions toward corruptions. International Journal of Psychology, 6(4), 250-257.
 19. Khodadad Hosseini, S. H., & Farhadinejad, M. (2001). Study of administrative corruption and its control methods. Modares Journal, 5(1), 37-53. (in Persian).
 20. Kurer, O. (2002). Corruption: An alterative approach to its definition and measurement. Political Study, 53, 164-170.
 21. Lee, W. S., & Guven, C. (2013). Engaging in corruption: The influence of cultural values and contagion effects at the micro level. Journal of Economic Psychology, 39, 287-300.
 22. Maennig, W. (2005). Corruption in international sports and sport management: Forms, tendencies, extent and countermeasures. European Sport Management Quarterly, 5(2), 187- 205.
 23. Mansouri, F., Hoseini Gomi, M., & Maslehati, H. (2017). Social contexts of the prevalence of economic and administrative corruption Study of regional municipalities and banks in Tehran. Social issues of Iran. 9(1), 101-123. (in Persian).
 24. Mason, D. S., Thibault, B., & Misener, L. (2006). An agency theory perspective on corruption in sport: The case of the International Olympic Committee. Journal of Sport Management, (20), 52-73.
 25. McKelvey, S., & Moorman, A. (2007). Bush-Whacked: A legal analysis of the unauthorized use of sport organizations intellectual property in political campaign advertising. Journal of Sport Management, (21), 79-82.
 26. Mehnatfar, Y., & Shafiei, Sh. (2008). Economic corruption and how to fight it in the process of economic development. Economic Journal, 27-28, 89-112. (in Persian).
 27. Mehregan, M. R., Salami, H., & Khajeh, M. (2011). Presenting a multi attribute decision making model: Outsourcing the Business processes with employing analytical network process (ANP). Journal Development Evolution Management, 6(6), 17-30. (in Persian).
 28. Nadeem, H., & Sahay, R. (1996). Do government wages cuts close budget deficits? Costs of corruption, staff papers. International Monetary Fund, 43, 754-758.
 29. Naghiporfar, V. A., Habibi Badrabadi, M., & Arazmjoo, H. (2014). Explaining the model of Islamic meritocracy to meet the challenges of meritocracy in Iranian government organizations. Public Administration Perspective, 4(4), 15-39. (in Persian).
 30. Noghani Dookht Bahmani, M., & Mir Mohammad Tabar, S. A. (2017). Meta-analysis of principles and applications. Mashhad: Ferdowsi University of Mashhad. (in Persian).
 31. Najafi, M., & Lotfi, F. (2017) . Pathology of job security and employment in the Iranian legal system. Yar Law Quarterly, 2(8), 9-29. (in Persian).
 32. Najafi Kolori, M., Goodarzi, M., Farahani, A., & Esmaeli Bidhendi, H. (2012). Effective factors of corruption in sport organizations (Case study: Football Federation of I.R Iran). Journal of Sport Management, 4(14), 109-122. (in Persian).
 33. Najafi Kolori, M., Hami, M., Shojaee, V., & Bagherian Farah Abadi, M. (2020). Identifying and analyzing factors affecting financial corruption in the Iranian sports industry (Qualitative approach). Applied Research of Sport Management, 9(1), 119-134. (in Persian).
 34. Quah, J. S. T. (2001). Combat corruption in Singapore: What can be learned? Journal of Contingency and Crisis of Management, 9(1), 29-35.
 35. Rabiee, A. (2004). Long live corruption! Tehran: Printing and Publishing Organization of the Ministry of Culture and Islamic Guidance. (in Persian).
 36. Rafipour, F. (2007). Social cancer, corruption. Tehran.  Enteshar Corporation. (in Persian).
 37. Rahimian, N. (2014). Investigating corruption and ways to fight It. Economic Journal, 9, 103-116. (in Persian).
 1. Razzaghi, M. E., Ramazaninejad, R., & Mehrabi, G. (2015). A study of factors affecting administrative corruption in soccer. New Trends in Sport Management, 2(7), 41-52. (in Persian).
 2. Rijckeghem, V., & Weder, B. (1997). Corruption and the rate of temptation: Do low wages in the civil service cause corruption? IMF Working. Washington: International Monetary Fund.
 3. Safari Jafarloo, H., Goodarzi, M., Sajadi, N., Ghorbani, M., & Darabi, H. (2009). Studying the effective factors on emergence and growth of administrative corruption and administrative corruption control approaches among Physical Education Organization of IR Iran expert's point of view. Sport Management Studies, 25, 81-94. (in Persian).
 4. Scanlan, G. (2008). Offences concerning directors and officers of company: Froud and corruption in the United Kingdom- The present and the future. Journal of Financial Crime, 15(1), 22-37.
 5. Seleim, A., & Bontis, N. (2009). The relationship between culture and corruption: A cross- national study. Journal of Intellectual Capital, 10(1), 165-184.
 6. Shafiee, Sh., Hemati Nejad, M. A., & Parvaz, Y. (2018). Explaining the Impact of organizational and managerial factors on the incidence of administrative - financial corruption in sports organizations (Case study: Guilan province). Sport Management and Development, 7(1), 110-124. (in Persian).
 7. Taleghani, Gh, Tabatabaei, Z., & Ghafari, A. (2014). Study of individual and organizational factors influencing administrative corruption in Sepah Bank branches in Qom province. Organizational Cultural Management, 12(2), 235-253. (in Persian).
 8. Tanzi, V. (1998). Corruption around the world: Causes, consequences, scope, and cures. IMF Staff Papers, 45, 559-564.
 9. Waite, D., & Allen, D. (2003). Corruption and abuse of power in educational  administration. The Urban Review, 35(4), 281-296.
 10. Yazdanpanah, L., Hassan Doust Farkhani, H., Bustani, D., & Rezaei, Omid. (2012). Study of the relationship between attitudes towards corruption and religiosity (Case study of students of Shahid Bahonar University of Kerman). Sociology of Youth Studies, 5(1), 33-54. (in Persian).
 11. Zahedi, Sh., Mohammad Nabi, S., & Shahbazi, M. (2009). Study of factors influencing the decrease of administrative corruption (Case study in Tehran municipality). Organizational Culture Management,  20, 29-55. (in Persian).
 12. Zare, A., Heydarinejad, S., & Shetab Boushehri, S. N. (2016). The effective factors on the emergence of office corruption and the methods of its control in the Ministry of Youth and Sports. Journal of Applied Health Studies in Sport Physiology, 2(1), 54-68. (in Persian)