نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 * دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 استاد دانشگاه/دانشگاه ارومیه

3 آذربایجان شرقی، مراغه، میدان مادر، بلوار دانشگاه، دانشگاه مراغه

10.22089/smrj.2021.10206.3342

چکیده

برگزاری رویدادهای ورزشی می‌تواند تأثیرات مثبت و منفی را به‌صورت کوتاه‌مدت و پایدار بر روی زندگی ساکنان شهر میزبان داشته باشد. پژوهش حاضر به بررسی نقش تأثیرات ادراکی رویداد بر ساکنان شهرهای میزبان با نقش میانجی سرمایۀ اجتماعی پرداخته‌است. 778 پرسش‌نامه در قبل و بعد از برگزاری رویداد به‌طور جداگانه بین ساکنان دو شهر میزبان (اردبیل و ارومیه) به‌طور تصادفی توزیع و جمع‌آوری شد. ابزار پژوهش شامل پرسش‌نامه‌ای 48 سوالی بود که شامل تأثیرات مثبت و منفی ادراکی ساکنان از رویداد (اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و محیطی)، سرمایۀ اجتماعی و حمایت ساکنان‌ می‌شد. جهت تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیات تحقیق از مدل‌یابی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی از نرم‌ا فزار اس.پی.اس.اس و اسمارت پی.ال.اس استفاده‌گردید. ضریب تعیین و قدرت پیش بینی تأثیرات ادراکی بر سرمایۀ اجتماعی (در قبل رویداد: 0/268 =R2 و 0/130= Q2 و در بعد آن : 0/422 = R2 و 0/263 = Q2) و همچنین اثر متغیر میانجی بر حمایت ساکنان (در قبل رویداد: 0/163 =R2 و 0/128 =Q2 و در بعد آن: 0/542 = R2 و 0/504 =Q2) بدست آمد؛ بنابراین سرمایۀ اجتماعی می‌تواند درک عمیقی از رابطۀ بین شش دستۀ تأثیرات ادارکی رویداد و حمایت ساکنان از آن را ارائه دهد. به مسئولان برگزاری رویدادهای بزرگ پیشنهاد می‌شود، قبل از درخواست میزبانی رویدادهای بزرگ، به‌منظور افزایش سرمایۀ اجتماعی ساکنان و در نتیجه حمایت حداکثری آنان، تأثیرات مثبت ادراکی رویداد بر روی ساکنان مخصوصا از لحاظ فرهنگی‌اجتماعی تقویت شود و تأثیرات منفی ادراکی مخصوصاً مسائل منفی‌اقتصادی رویداد تضعیف‌ گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Perceived Impacts towards Hosting the Volleyball Men's Nations League on Residents’ Support Pre and Post the events with the Mediating Effect of Social Capital

نویسندگان [English]

  • Mohsen Khosroshahi 1
  • Sayed Mohammad Kashef 2
  • Morteza Fattahpour Marandi 3

1 * URMIA UNIVERSITY

2 Iran Faculty of Sport Sciences, Department of Motor Behavior and Sport Management, Urmia University, Iran

3 Daneshgah Boulevard , Madar Square , Maragheh University ,Maragheh , East Azarbaijan

چکیده [English]

Holding sports events can have positive and negative effects on the lives of the residents of the host city, both in the short term and in the long run. The purpose of this study was to investigate residents' support for hosting the World Men's Volleyball League pre- and post- event with the mediating role of social capital. The statistical population of this research includes the residents of the two host cities Ardabil and Urmia and 1556 (pre-event: 778 & post-event: 778) samples were randomly collected. The research instrument consists of a questionnaire with 48 items capture the study’s main variables: perceived impacts, social capital and residents’ support. IBM SPSS (Statistics 23) was used for statistical descriptions and Partial Least Square (Smart-PLS 3.2.8) path modelling to event analysis the hypothesized research model. The path coefficient from perceived impacts to social capital were significant (pre-event: R2 = 0.268 & Q2 = 0.130; post-event: R2 = 0.422 & Q2= 0.263). We also found the mediating effect of social capital on the supports (pre-event: R2 = 0.163 & Q2 = 0.128; post-event: R2 = 0.542 & Q2 = 0.504). Therefore, social capital as a mediator offers an understanding of the relationship between the six categories of perceived impacts and residents’ support. Based on the research findings, before bidding for an important sporting event, it is better to plan to strengthen the positive perceived impacts mainly the socio-cultural impacts and weaken the negative perceived impacts, especially, economic impacts in order to gain residents’ support.

کلیدواژه‌ها [English]

  • World Men's Volleyball League
  • Perceived Impacts
  • Social Capital
  • Residents’ Support