نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم انتظامی

2 عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

3 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

4 دانشگاه علوم انتظامی امین

10.22089/smrj.2021.10119.3322

چکیده

دست یابی به امنیت پایدار در رویدادهای بزرگ ورزشی از مهمترین چالش های آن در سطح جهان است، درایران به دلیل شرایط خاص ملی و منطقه ای اهمیت بیشتری دارد، هدف این پژوهش طراحی مدل امنیت پایدار در رویدادهای بزرگ ورزشی در ایران می باشد.
این پژوهش با استفاده ازروش کیفی و نظریه داده بنیاد (استراوس و کوربین1990) و با مصاحبه نیمه ساختار یافته با 20 نفر از خبرگان؛ مدیریت ورزشی (9نفر) ، امنیتی و انتظامی (8نفر) نخبگان ادارات ورزشی (3نفر) و با نمونه گیری غیر تصادفی هدفمند انجام شد. اطلاعات، از طریق مطالعه پژوهش های پیشین و مصاحبه جمع آوری شد. نتایج پژوهش به مشارکت کنندگان ارائه و نظرهای آنها اعمال شد. همچنین روایی صوری و محتوایی تعیین و برای بررسی پایایی، از روش بازآزمون استفاده شد. میانگین میزان پایایی بازآزمون(%82) گزارش شد.
بر مبنای یافته ها، عوامل علی شامل؛ مدیریت و برنامه ریزی صحیح، کنترل انتظامی و امنیتی، تعامل و ارتباطات سازمانی. عوامل زمینه ای شامل؛ مدیریت هیجانات هواداران، حمایت های روحی و روانی. عوامل مداخله گر شامل؛ ضعف در اجرای قوانین و مقررات، ضعف در کنترل رسانه ها و فضای مجازی، سیاستگذاری ورزشی نامناسب بودند. راهبردها شامل؛ ارتقاء فرهنگ، همگرایی اجتماعی، آموزشهای صحیح، دیپلماسی ورزشی، بهبود زیر ساخت رفاهی و ورزشی، سرمایه گذاری و کمک مالی، فناوری و اطلاعاتی بودند.
پیشنهاد می شود متولیان ورزش با ایجاد عزم ملی بوسیله تغییر نگرش در جامعه ورزش کشور با مدیریتی یکپارچه و هماهنگ با محوریت پلیس تعاملی سازنده و وحدت بخش را جهت خلق امنیت پایدار ریل گذاری نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a sustainable security model in major Iranian sporting events

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Mohammadnejad 1
  • Emad Hoseini 2
  • Nasrollah Mohammadi 3
  • gholamreza moradi 4

1 Amin University of Law Enforcement Sciences

2 Faculty member of Shahid beheshti university

3 Assistant Professor of Sport Management, Payame Noor University

4 Amin University of Law Enforcement Sciences

چکیده [English]

Achieving sustainable security in major sporting events is one of the most important challenges in the world. In Iran, due to special national and regional conditions, it is more important. The purpose of this study is to design a sustainable security model in major sporting events in Iran.
This research uses qualitative method and foundation data theory (Strauss and Corbin 1990) and semi-structured interviews with 20 experts; Sports management (9 people), security and law enforcement (8 people) elites of sports offices (3 people) were performed by purposive non-random sampling. Information was collected through the study of previous research and interviews. The results of the research were presented to the participants and their opinions were applied. Also, face and content validity were determined and retest method was used to check the reliability. The mean reliability of retest (82%) was reported.
Based on the findings, causal factors include; Proper management and planning, law enforcement and security control, interaction and organizational communicationUnderlying factors include; Fans' emotion management was psychological support. Interfering factors include; Weak enforcement of laws and regulations, poor control of the media and cyberspace, and poor sports policy. Strategies include; Promoting culture, social integration, proper education, sports diplomacy, improving welfare and sports infrastructure, investment and financial aid, technology and information.
It is suggested that sports authorities, by creating national determination by changing the attitude of the country's sports community with integrated management and coordinated with the focus of the police, build a constructive and unifying interaction to create lasting security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sustainable security
  • major sporting events
  • Iranian Sports