نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ، واحد شوشتر ، دانشگاه آزاد اسلامی ، شوشتر ، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت ورزشی ، دانشگاه پیام نور، ایران

3 استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ، واحد ایذه ، دانشگاه آزاداسلامی،ایذه، ایران

4 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی وعلوم ورزشی ، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، ارائه مدل کیفی عوامل موثر بر توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان ورزشی بود. روش پژوهش از نوع کیفی و مبتنی بر نظریه‌پردازی داده‌‌‌‌بنیاد می‌باشد. جامعه آماری شامل اعضای هیئت‌ علمی، دانشجویان دکتری مدیریت ورزشی، مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد ورزشی و غیر ورزشی بود. روش نمونه‌گیری در ابتدا هدفمند و در ادامه به صورت گلوله برفی بود. 14 مصاحبة اکتشافی عمیق و نیمه‌ساختاریافته اجرا شد و تا مرحلة اشباع نظری ادامه یافت. تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش استراوس و کوربین(1998) صورت گرفت. با استفاده از تکنیک کدگذاری باز، 205 مفهوم اولیه تعئین شد. با دسته‌بندی این مفاهیم، 86 مقوله فرعی شکل گرفت. در مرحله کدگذاری محوری، 28 مقوله نهایی در قالب مدل پارادایمی داده‌‌بنیاد یکپارچه شد. در قالب مدل پارادایمی، شرایط علّی(نیروی کار آموزش‌دیده، فرصت کارآفرینانه ‌ورزشی، ویژگی‌های فردی، منابع مالی، ارتباطات محیطی)، عوامل زمینه‌ای(فرهنگ عمومی، نظام اداری کشور، شرایط اقتصادی، سیاسی، دانشگاه‌ها)، عوامل مداخله‌گر(ماهیت صنعت ورزش، نابسامانی ورزش کشور، وضعیت بازار هدف، فضای کسب‌و‌کار، توانمندی تولیدی و فنی)، راهبردها(جهانی‌سازی، واگذاری باشگاه‌ها به بخش خصوصی، اصلاح قوانین، توانمندسازی پارک‌های علم و فناوری، ارتقای توانمندی بازاریابی و برندسازی)، پیامدها(توسعه پایدار، توسعه صنعت ورزش کشور، رشد اقتصادی) شناسایی شدند. پیشنهاد می‌شود از طریق آشناسازی و هدایت فارغ‌التحصیلان تربیت‌بدنی و مربیان ورزشی به مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری و جلب حمایت دولت، موجبات توسعه شرکت‌های دانش‌بینان ورزشی فراهم گردد، تا از این رهگذر با توسعه صنعت ورزش رشد اقتصادی کشور نیز ارتقاء یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a quality model of factors affecting the development of sports knowledge-based companies

نویسندگان [English]

 • haleh hamidpour 1
 • Mohammad Hassan Ferdowsi 2
 • Amir Nadri 3
 • Mohsen Smaeili 4

1 PhD Student, Department of Physical Education and Sports Sciences, Shoushtar Branch, Islamic Azad University, Shoushtar, Iran

2 Assistant Professor, Department of Sports Management, Payame Noor University, Iran

3 Assistant Professor, Department of Physical Education and Sport Sciences, Izeh Branch, Islamic Azad University, Izeh, Iran

4 Assistant Professor, Department of Sports Management, Institute of Physical Education and Sports Science, Tehran, Iran

چکیده [English]

This study aimed to provide a qualitative model of factors affecting the development of sports knowledge-based companies. The research method is qualitative and based on data theorizing of the foundation. The statistical population included faculty members, Ph.D. students in sports management, and managers of knowledge-based companies, science and technology parks, sports and non-sports growth centers. The sampling method was initially targeted and then snowball. 14 in-depth and semi-structured exploratory interviews were conducted until the stage of theoretical saturation. Data analysis was performed by Strauss and Corbin (1998). By using the open coding technique, 205 initial concepts were identified. By categorizing these concepts, 86 subcategories were formed. In the axial coding phase, the final 28 categories were integrated into a data-based paradigm model. In the form of a paradigm model, causal conditions (trained workforce, entrepreneurial sports opportunity, personal characteristics, environmental relations), underlying factors (public culture, administrative system, economic, political, university conditions) Interventional factors (nature of sports industry, sports disorder of the country, target market situation, business environment, production, capability), strategies (globalization, transfer of clubs to the private sector, reform of laws, Empowerment of technology parks, promotion of marketing and branding capabilities), outcomes (sustainable development, development of the country's sports industry, economic growth) were identified. It is suggested that by introducing and physical education graduates and sports coaches to growth centers and science and technology parks and attracting government support, sports knowledge companies' development is provided so that with the development of the sports industry, the country's economic growth also be upgraded.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sports Companies
 • Knowledge-based
 • Science and Technology Park
 • Growth Centers
 • Development
 1. Amini, E., Baniasadi, M., Hatami, M., & Vahidi, H. (2016). Survey of Factors affecting the development of knowledge-based companies, Using the Analytic Hierarchy (Case Study: Science and Technology Park of Tehran). Journal of Technology Growth, 12(48), 22. (in Persian).
 2. Arman, M., & Shafiei, M. (2017). Competitive capabilities in the knowledge-based companies, a model to explain the role of strategic agility and strategic learning. Management improvement studies, 25(83), 25-50. (in Persian).
 3. Asadnezhad, M., Hejazi, R., Akbari, M., & Hadizadeh, E. (2017). Designing the business model of herbal pharmaceutical knowledge-based companies. Journal of Entrepreneurship, Business and Economics, 5(2), 47-63.
 4. Corbin, J. M., & Strauss, A. (1990). Grounded theory research: Procedures, canons, and evaluative criteria. Qualitative Sociology, 13(1), 3-21.
 5. Ghorbani, M., & Vahdani, M. (2016). Designing a model of competences of entrepreneurs in Iran’s sports industry. Sport Management Studies, 8(39), 205-228. (in Persian).
 6. Giger, M. L. (2018). Machine learning in medical imaging. Journal of the American College of Radiology, 15(3), 512-520.
 7. Gorse, S., Chadwick, S., & Burton, N. (2010). Entrepreneurship through sports marketing: A case analysis of Red Bull in sport. Journal of Sponsorship, 3(4), 348-357.
 8. Hattink, B., & Wichers, J. (2021). Sports and entrepreneurship. In World Encyclopedia of Entrepreneurship (pp. 599-604).Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
 9. Jafari, E. M., & Alibelgi. (2016). To provide risk analysis approach of knowledge-based firm project by means of ANP-RFMEA Technique. Journal of Technology Growth, (48), 37-29. (in Persian).
 10. Kabir, M. N. (2019). Knowledge-based social entrepreneurship: Understanding knowledge economy, innovation, and the future of social entrepreneurship. Cham: Springer.
 11. Khanmoradi, S., Sajjadi, S. N., & Zardoshtian, S. (2020). Establishing a knowledge-based company in the field of sports science: A model mixed approach. Applied Research in Sport Management, 8(3), 113-128. (in Persian).
 12. Khyatyan, M. S., Amiri, M., & Eliasi, M. (2015). Content Analysis of knowledge-based firms characteristics. Organizational Resources Management Researches, 5(2), 21-47.
 13. Kozechian, H., Ehsani, M., Azimzadeh, S., Kordnaeij, A., & Pitts, B. (2014). A model for small and medium-sized sport enterprises start-up. Sport Management and Development, 3(1), 51-68. (in Persian).
 14. Low, K. Y. J., & Ho, E. Y. C. (2016). A knowledge-based theory of the multinational economic organization. Long Range Planning, 49(6), 641-647.
 15. Mansuri, S., Vazifeh, Z., & Yusefi Tabas, H. (2017). Prioritizing the effective factors in the development of knowledge-based companies of Kerman. Journal of Entrepreneurship Development, 10(2), 319-338. (in Persian).
 16. Mirghafoori, S., Morovati sharifabadi, A., & Zahedi, A. (2018). Designing an integrated model for developing the innovation and commercialization level of Iran's knowledge-based companies. Journal of Innovation and Creativity in Human Science, 7(4), 107-142. (in Persian).
 17. Mohamadkazemi, R., Zaffarian, R., khodayari, A., & Javadinia, M. (2014). Identifying Entrepreneurial Business Opportunities in Sports Industry with an IT Approach. Journal of Entrepreneurship Development, 7(1), 95-112. (in Persian).

 

 

 1. Mohammadi, F., Kalateh Seifari, M., Razavi, M. H., & Farsijani, M. (2019). Designing qualitative model for economic development of Iran’s sports industry with world-class manufacturing approach. Applied Research in Sport Management, 8(1), 69-84. (in Persian).
 2. Pillet, J. C., & Carillo, K. D. A. (2016). Email-free collaboration: An exploratory study on the formation of new work habits among knowledge workers. International Journal of Information Management, 36(1), 113-125.
 3. Rahimi, A., Ehsani, M., Saffari, M., & Hoseini, R. N. S. (2020). Role of human resource management practices and knowledge inertia in academic entrepreneurship actions of sport science students and graduates, Human Resource Management in Sport Journal, 7(2), 421-438. (in Persian).
 4. Ramezanpournargesi, G., Ramezanpournargesi, S., & Ghafari, A. (2015). Key factors influencing and development of technological entrepreneurship in knowledge-based companies based in science and technology parks of Iran. Journal of Entrepreneurship Development, 8(4), 749-766. (in Persian).
 5. Rastegar, A. A., & Golshahi, B. (2019). The challenges of relationship between individuals and organization in knowledgebased companies. Management Studies in Development and Evolution, 28(92), 115-133. (in Persian).
 6. Rezai, S. A., & SalehiPour, M. (2019). Analysis of effective factors on the development of Iran's sports industry with a Gran-Theory approach Human Resource Management in Sport Journal, 6(1), 89-107. (in Persian).
 7. Roumezi, H., Hosseinpour, M., Bahmei, L., & Nasiri, M. (2020). Designing A model for the creation and development of knowledge-based companies in human sciences’ fields. Library and Information Sciences, 22(4), 119-151. (in Persian).
 8. Safaie, N., Taleghaninia, F., & Kiamanesh, A. (2017). Identifying and ranking key factors of success in knowledge management in knowledge-based companies (Case study: Science and Technology Park in Tehran University). Journal of Technology Growth, 13(50), 21-28. (in Persian).
 9. Scillitoe, J. L., & Birasnav, M. (2021). Ease of market entry of Indian startups: Formal and informal institutional influences. South Asian Journal of Business Studies, 11(2), 195-215.
 10. Wallis, L., Walmsley, A., Beaumont, E., & Sutton, C. (2020). ‘Just want to surf, make boards and party’: How do we identify lifestyle entrepreneurs within the lifestyle sports industry? International Entrepreneurship and Management Journal, 16(3),
  917-934.
 11. Wikner, J., & Bäckstrand, J. (2018). Triadic perspective on customization and supplier interaction in customer-driven manufacturing. Production & Manufacturing Research, 6(1), 3-25.