نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

2 1.استادیار مدعو، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران 2. گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوشتر، شوشتر، ایران

4 استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد ایذه، دانشگاه آزاد اسلامی، ایذه، ایران

چکیده

هوادارای یکی از ویژگی‏های فرهنگ عامه پسند در جوامع صنعتی به شمار می‏رود؛ که برای توسعة فرهنگ مطلوب هواداری از طریق اتخاذ سیاست‏ها و تعیین ساختارهای مناسب و بسترهای مطلوب، بسترسازی‏هایی لازم است. هدف از پژوهش حاضر شناسایی پیشران‏های نهادینه سازی فرهنگ مطلوب هواداری در فوتبال کشور ایران است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت براساس روش آینده پژوهی، تحلیلی و اکتشافی است. اطلاعات مورد نیاز توسط مصاحبه‌های کیفی عمیق نیمه ساختاریافته با 23 نفر از اساتید رشته تربیت‏بدنی دانشگاه، مدیران علمی (آکادمیک) و عملی (مدیران سازمانی) ورزشی، مربیان، داوران و اصحاب رسانه به عنوان خبرگان به دست آمده است که شامل 5 پیشران و 36 شاخص اصلی می‌باشد. براساس این متغیر‏ها پرسشنامه دلفی طراحی شد و در اختیار 13 نفر خبرگان مدیریت ورزشی، بازاریابی و رویدادهای در سطح کشور، جهت تایید گویه‏های نهایی، قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده‏های جمع‏آوری شده از ماتریس 36 در 36 اثرات متقاطع توسط نرم‌افزار میک‌ مک استفاده شد. بر پایه یافته‌های حاصل از پژوهش 5 دسته کلی از پیشران‏ها (تاثیرگذار تا تاثیرپذیر) شامل: پیشران‎های اخلاقی، پیشران‎های تشویقی و قانونی، پیشران‎های پرورشی و آموزشی، پیشران‎های زیربنایی و پایه و پیشران‎های رسانه‏های اجتماعی شناسایی شدند. نهادینه‌ سازی فرهنگ هواداری کاری زمان بر بوده و باید برای آینده آن با توجه به شاخص‎های کلیدی موثر، برنامه‏ریزی‏هایی داشت؛ تا بتوان فرهنگ مطلوب هواداری ایرانی را همتراز با کشورهای پیشرفته نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying the drivers of institutionalizing the desired culture of support in football

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Hashemi 1
  • Amin Khatibi 2
  • Zahra Hojabrnia 3
  • Amir Nadri 4

1 Ph.D student, Department of physical education and sport science, Shoushtar Branch, Islamic Azad University, Shoushtar, Iran

2 1.Visiting Assistant Professor, Department of physical education and sport science, Shoushtar Branch, Islamic Azad University, Shoushtar, Iran 2. Assistant Professor of sport management, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.

3 Assistant Professor, Department of physical education and sport science, Shoushtar Branch, Islamic Azad University, Shoushtar, Iran

4 Assistant Professor, Department of physical education and sport science, Izeh Branch, Islamic Azad University, Izeh, Iran

چکیده [English]

The fan is one of the characteristics of popular culture in industrial societies; In order to develop the desired culture of advocacy by adopting policies and determining the appropriate structures and desirable contexts, bedrocks are necessary. The purpose of this study is to identify the drivers of institutionalizing the desired culture of support in Iranian football. The present research is applied in terms of purpose and in terms of nature-based on futures research, analytical and exploratory methods. The required information was obtained through semi-structured in-depth qualitative interviews with 23 professors of physical education at the university, scientific (academic) and practical (organizational) managers of sports, coaches, referees and members of the media as experts, including 5 drivers and 36 main indicators. Based on these variables, the Delphi questionnaire was designed and provided to 13 experts in sports management, marketing and events across the country to confirm the final items. To analyze the collected data, a matrix of 36 in 36 cross-effects was used by Mick Mac software. Based on the research findings, 5 general categories of propellants (effective to affective) include: moral propulsion, incentive, and legal propulsion, nurture and educational propulsion, infrastructure and basic propulsion, and media propulsion Were identified. Institutionalizing a culture of advocacy is time-consuming and requires planning for its future based on key effective indicators; In order to make the desired culture of Iranian support equal to that of developed countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Institutionalization
  • Optimal culture
  • Fans
  • Futurology
  • Football