نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

4 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد ایذه، دانشگاه آزاد اسلامی، ایذه، ایران

چکیده

هوادارای یکی از ویژگی‏های فرهنگ عامه‌پسند در جوامع صنعتی به شمار می‏رود که برای توسعة فرهنگ مطلوب هواداری از طریق اتخاذ سیاست‏ها و تعیین ساختارهای مناسب و بسترهای مطلوب، بسترسازی‏هایی لازم است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی پیشران‏های نهادینه‌سازی فرهنگ مطلوب هواداری در فوتبال کشور ایران انجام شد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت براساس روش آینده‌پژوهی، تحلیلی و اکتشافی بود. اطلاعات لازم توسط مصاحبه‌های کیفی عمیق نیمه‌ساختاریافته با 23 نفر از اساتید رشته تربیت‏بدنی دانشگاه، مدیران علمی (آکادمیک) و عملی (مدیران سازمانی) ورزشی، مربیان، داوران و اصحاب رسانه به‌عنوان خبرگان به دست آمد که شامل پنج پیشران و 36 شاخص اصلی بود. براساس این متغیر‏ها، پرسشنامه دلفی طراحی شد و در اختیار 13 نفر از خبرگان مدیریت ورزشی، بازاریابی و رویدادها در سطح کشور برای تأیید گویه ‏های نهایی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‏ها از ماتریس 36 در 36 اثرات متقاطع توسط نرم‌افزار میک‌‌مک استفاده شد. بر پایه یافته‌های حاصل از پژوهش، پنج دسته کلی از پیشران‏ها (تأثیرگذار تا تأثیرپذیر) شامل پیشران‎های اخلاقی، پیشران‎های تشویقی و قانونی، پیشران‎های پرورشی و آموزشی، پیشران‎های زیربنایی و پایه و پیشران‎های رسانه‏های اجتماعی شناسایی شدند. نهادینه‌سازی فرهنگ هواداری، زمان‌بر است و باید برای آینده آن با توجه به شاخص‎های کلیدی مؤثر برنامه‏ریزی‏هایی کرد تا بتوان فرهنگ مطلوب هواداری ایرانی را با کشورهای پیشرفته هم‌تراز کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying the Drivers of Institutionalizing the Desired Culture of Support in Football

نویسندگان [English]

 • Farzaneh Hashemi 1
 • Amin Khatibi 2
 • Zahra Hojabrnia 3
 • Amir Nadri 4

1 Ph.D. Student, Department of Physical Education and Sport Science, Shoushtar Branch, Islamic Azad University, Shoushtar, Iran

2 Assistant Professor in Sport Management, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

3 Assistant Professor, Department of Physical Education and Sport Science, Shoushtar Branch, Islamic Azad University, Shoushtar, Iran

4 Assistant Professor, Department of Physical Education and Sport Science, Izeh Branch, Islamic Azad University, Izeh, Iran

چکیده [English]

The fan is one of the characteristics of popular culture in industrial societies; In order to develop the desired culture of advocacy by adopting policies and determining the appropriate structures and desirable contexts, bedrocks are necessary. The purpose of this study is to identify the drivers of institutionalizing the desired culture of support in Iranian football. The present study is applied in terms of purpose and in terms of nature-based on future research, analytical and exploratory methods. The required information was obtained through semi-structured in-depth qualitative interviews with 23 professors of physical education at the university, scientific (academic) and practical (organizational) managers of sports, coaches, referees and members of the media as experts, including 5 drivers and 36 main indicators. Based on these variables, the Delphi questionnaire was designed and provided to 13 experts in sports management, marketing and events across the country to confirm the final items. To analyze the collected data, a matrix of 36 in 36 cross-effects was used by Mick Mac software. Based on the study’s findings, 5 general categories of propellants (effective to affective) including moral propulsion, incentive, and legal propulsion, nurture and educational propulsion, infrastructure and basic propulsion, and media propulsion were identified. Institutionalizing a culture of advocacy is time-consuming and requires planning for its future based on key effective indicators in order to make the desired culture of Iranian support equal to that of developed countries.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Institutionalization
 • Optimal Culture
 • Fans
 • Futurology
 • Propulsion
 • Football
 1. Aghaei, N., Poorsoltan Zarandi, H., Akbari Yazdi, H., & Hatami, S. (2018). The mediating effects social responsibility on the causal relationship between professional ethics of the managers and citizenship behavior among football clubs fans. Journal of Organizational Behavioral Management in Sport Studies, 5(1), 89-98. (in Persian).
 2. Allison, R., & Knoester, C. (2021). Gender, sexual, and sports fan identities. Sociology of Sport Journal, 1, 1-12.
 3. Behrens, A., & Uhrich, S. (2020). Uniting a sport teams’ global fan community: prototypical behavior of satellite fans enhances local fans’ attitudes and perceptions of groupness. European Sport Management Quarterly, 20(5), 598-617.
 4. Casper, J. M., Pfahl, M. E., & McCullough, B. (2014). Intercollegiate sport and the environment: Examining fan engagement based on athletics department sustainability efforts. Journal of Issues in Intercollegiate Athletics, 7, 65-91.
 5. Dastgerdi, M., Dabir, A., & Shariati Feizabadi, M. (2020). The structural equation modelling of disorders concepts in Iranian stadiums. Karafan Scientific Semi-Annual, 16(46), 189-206. (in Persian).
 6. Darvishi, A., Naseripour, M., & Dousti, M. (2018). Identifying Solutions to Retain and Increase Soccer Fans of Persepolis Cultural-Sport Club. Journal of Sport Management, 9(4), 679-695. (in Persian).
 7. Eidi, H., Ramezaninejad, R., Yousefi, B., & Asgari, B. (2014). The analysis of effectiveness patterns in sport federations according to competing value framework (CVF). Journal of Sport Management, 6(2), 361-380. (in Persian).
 8. Farrokhnia, M., Moosavi, S., & Mohammadi, N. (2020). Fan development model in the Iranian Football Premier League. Sport Management Studies,13 (69), 133-183. (in Persian).
 9. Falah Kazemi, M., Gholipour, N., & Eidi, H. (2017). Prioritize the factors affecting the existence of empty seats in a football stadium using TOPSIS. Sport Management Studies, 9(43), 237-256. (in Persian).
 10. Galan, T., Janet, S., & Dean, F. A. (2003). Sport spectator consumption behavior.  Sport Marketing Quarterly. 12(1), 7-17.
 11. Hassanzadeh, A., & Sharif Kamali, M. (2020). Soccer Fandom culture as a new form of cultural heritage. Anthropol Stud, 3(1), 88-99. (in Persian).
 12. Kabiri, Z., Saboonchi, R., & Aghaei, N. (2019). Modeling the mediating effects of Social responsibility in the relationship between professional ethics of the managers and citizenship civic moral among football clubs' fans in Premier League Football of Iran. Journal of Organizational Behavioral Management in Sport Studies, 6(3), 121-134. (in Persian).  
 13. Katz, M., Ward, R. M., & Heere, B. (2018). Explaining attendance through the brand community triad: Integrating network theory and team identification. Sport Management Review, 21(2), 176–188.
 14. Kostova, D., Ross, H., Blecher, E., & Markowitz, S. (2010). Prices and cigarette demand: evidence from youth tobacco use in developing countries (No. w15781). National Bureau of Economic Research.
 15. Masomi, S., Shirkhodaie, M., & Ahmadi, R. (2020). Cause-related sport marketing: Clarifying the role of sport fans' attitude. Research in Sports Management and Motor Behavior, 10(19), 72-91. (in Persian).
 16. Mokhtarianpour, M., & Ganjali, A. (2012). Institutionalization of Ifaf & Hijab in society: A process approach. Journal of Iranian Cultural Research, 4(3), 117-151. (in Persian).
 17. Montazeri, A., Taleb Pour, M., Andam, R., & Kazem Nejad, A. (2019). The role of social responsibilities in attitude of Iran football fans. Sport Management Studies, 11(53), 157-180. (in Persian).
 18. Noroozi LarkiAtena, A., & Tabesh, S. (2020). Analysis of effects model on Behavior loyalty and resonance with brands in hidden marketing for Fans football clubs: Presentation of morality. Journal of Sport Management and Motor Behavior,16(31), 21-35.  (in Persian) .
 19. Parsamehr, M., & Torkan, R. (2009). Fanatic support for soccer teams in the Iranian League (Case of Yazd University students). Iranian Journal of Sociology, 10(3), 85-105. (in Persian).
 20. Putnam, R. D. (2000). Bowling alone: America’s declining social capital. In L. Crothers, & C. Lockhard. (Eds.), Culture and politics (pp. 223-234). New York: Palgrave Macmillan.
 21. Rahimizadeh, M., Sajjadi, S., & Goodarzi, M. (2016). A comparison of online marketing, media contents and interaction with fans through official websites of football clubs in Iran, Asia and Europe. Sport Physiology & Management Investigations, 8(2), 109-121. (in Persian).
 22. Rasooli, M., Zareian, H., Smaeili, M., & Reghbati, A. (2020). Determining Iran's national sport mascot traits. Sport Management Studies, 13(65), 107-128. (in Persian).
 23. Razavi, S., Mostahfezian, M., & Zahedi, H. (2020). Designing a pattern of fandom culture development in the Iranian Premier League. Sport Management Studies, 12(62), 221-250. (in Persian).
 24. Richards, J., O’Shea, M., Spanjaard, D., & Garlin, F. (2020). You can rent it for a while, but it is our house: Sports fans’ experience of returning ‘home’to a new multipurpose stadium. International Review for the Sociology of Sport, 1012690220968570.
 25. Sayan, A., & Aksan, G. E. (2020). Fan Culture in the digital age: Online football fan forums as the virtual extensions of football terraces. In Handbook of research on the impact of fandom in society and consumerism (pp. 357-377). Hershey: IGI Global.  
 26. Seifi Salmi, T., Benar, N., & Honari, H. (2019). Developing an interactive behavior model for social media-based brand community members (A case study of fans of professional football clubs). Sport Management Studies, 11(55), 189-208. (in Persian).
 27. Srivastava, R. K. (2021). Effectiveness of films, sport, celebrity or mascot to content in the advertising–A dilemma for global brands. Journal of Promotion Management, 27(5), 1-24.
 28. Veissière, S. P., Constant, A., Ramstead, M. J., Friston, K. J., & Kirmayer, L. J. (2020). Thinking through other minds: A variational approach to cognition and culture. Behavioral and Brain Sciences, 43, 1-97.
 29. Wann, D. L., Waddill, P. J., Bono, D., Scheuchner, H., & Ruga, K. (2017). Sport spectator verbal aggression: The impact of team identification and fan dysfunction on fans' abuse of opponents and officials. Journal of Sport Behavior, 40(4), 423-443.
 30. Warneke, K., Krecek, L., & Lamberty, B. (Eds.). (2020). Rosenblatt stadium: Essays and memories of Omaha's Historic Ballpark (Vol. 6). Omaha: McFarland.