نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 شهید باهنر کرمان

2 دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

ورزش از مؤثرترین عوامل اثرگذار در رشد اقتصادی و درآمدزاترین صنایع در قرن 21 به شمار می‌رود. هدف از اجرای این پژوهش مقایسۀ میزان استفاده از استراتژی‌های آمیختۀ ترویج و نحوۀ به­کارگیری آن‌ها در شرکت‌های تولیدکنندۀ ورزشی است. روش تحقیق از نوع توصیفی - تحلیلی بود که به شکل میدانی انجام شد. برای جمع­آوری اطلاعات از پرسشنامه­ای محقق­ساخته با مقیاس لیکرت استفاده شد. روایی پرسشنامه با نظرسنجی از استادان و متخصصان بازاریابی و بازاریابی ورزشی (10 نفر) سنجیده شد و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید (89 /0 =α). جامعۀ آماری پژوهش شامل شرکت‌های تولیدکنندۀ محصولات ورزشی (180=N) بود که تعداد 122 شرکت نمونۀ تحقیق را تشکیل می‌دادند. به­منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل واریانس مکرر استفاده شد. یافته‌ها نشان داد در میان استراتژی‌های آمیختۀ ترویج، از استراتژی فروش حضوری بیشترین و از استراتژی تبلیغات و بازاریابی مستقیم کمترین استفاده شده است. به­طور کلی می‌توان گفت استفاده از فنون و شیوه‌های بازاریابی و استراتژی‌های ترویج در بخش تولیدی صنعت ورزش محدود است و بخش تولیدی صنعت ورزش برای رسیدن به وضعیت مطلوب به تلاش بیشتری نیاز دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison Use of Promotion Mix Strategies in Sport Industry Product Section in Iran

نویسندگان [English]

  • Zahra Amini Roshan 1
  • Esmaeel Sharifian 2
  • Tahmores Nurayi 2

چکیده [English]

Sport is counted as one of effective factors on improving economic and is the most well paid industry in 21st century. The purpose of this study is comparison promotion mix strategies and model of applying them amongst sport production companies in the Iran geographical domain. The method of survey was descriptive – analytical and was done by domain method. For collecting data we use questionnaires which were set based on the Likert scale. Validity of the questionnaire were estimated by interview with professors and exports in marketing and sport marketing (10 person) and reliability was assessed by using Cronbach's alpha (α= 0. 89).  Statistical population of study included Sport Goods-Producing companies in Iran (N= 180) which around 122 companies formed the study sample. For testing hypothesis we have used repeated analysis of variance test .The analysis of findings showed that using personal sale strategy were most in the promotion strategies, and using advertisement strategy and direct marketing were less in comparisons with the others .In general we can say, using techniques and methods of marketing and promotion strategies in sport industry product section in Iran very limited and in this sense the situation is not desirable to take over.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Promotion mix
  • Product section
  • Sport Industry
  • Iran