نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد خوی، دانشگاه آزاد اسلامی، خوی ، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی،گروه تربیت بدنی، واحد خوی،دانشگاه آزاد اسلامی ، خوی، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف فراتحلیل عوامل و موانع موثر بر حمایت از ورزش انجام شد. روش تحقیق از نوع فراتحلیل بود. جامعه آماری شامل همه منابع علمی گزارش شده در زمینه بررسی عوامل موثر در زمینه حمایت از سرمایه گذاری در ورزش در بازه زمانی 1385 الی 1399 بود. 10 تحقیق که ملاک های ورود به فراتحلیل را دارا بودند به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. تعداد 68 عامل از تحقیقات نمونه تحقیق استخراج و در هشت طبقه عمده عوامل رسانه، فروش-مشتری-رقابت، اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، مدیریتی، تبلیغاتی، ساختاری و سایر عوامل دسته بندی شده و در فرایند فراتحلیل وارد شدند. شاخص D کوهن به عنوان شاخص اندازه اثر تعیین شد. برای بررسی وجود سوگیری انتشار از روش نمودار قیفی و آزمون ایمن از خطای اروین استفاده شد و نتیجه هر دو روش نشان دهنده عدم سوگیری انتشار بود. نتیجه آزمون Q کوکران ( 1024.62=Q و0.001> =df=67, p ) و مجذورI (93.46) نشان دهنده وجود ناهمگنی در اندازه اثر تحقیقات بود به همین جهت اندازه اثر ترکیبی برمبنای مدل اثرات تصادفی ملاک قرار گرفت که برابر 0.89 بود و طبق طبقه بندی کوهن یک اندازه اثر بزرگ محسوب می شود. همچنین با توجه به ناهمگنی موجود، محاسبه اندازه اثر براساس زیرگروه ها انجام شد و به ترتیب عوامل مدیریتی (1.25) و عوامل اقتصادی (1.03) دارای بیشترین اندازه اثر بودند.مدیران ورزشی بایستی با توسعه پوشش رسانه ای و امکانات مناسب تبلیغاتی، در راستای رفع موانع جذب حامیان مالی ورزشی اقدام نمایند تا حامیان با اطمینان بیشتری در صنعت ورزش سرمایه گذاری نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Meta-analysis of studies of factors and barriers affecting sports support in Iran

نویسندگان [English]

  • vahid akmali 1
  • Mohammad Nasiri 2

1 Ms of Sport Management, Department of Physical Education, Khoy Branch, Islamic Azad University, Khoy, Iran

2 Assistant professor of sport management,Department of physical education,khoy branch,Islamic Azad University,Khoy,Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to meta-analyze the factors and barriers affecting sports support. The research method was meta-analysis. The statistical population included all scientific sources reported in the field of effective factors in supporting investment in sports in the period 2006 to 2020. From the statistical population, 10 studies that met the criteria for entering the meta-analysis were selected as a research sample through the census method. A total of 68 factors were extracted from the sample research and classified into eight main categories of media, sales-customer-competition, economic, socio-cultural, managerial, advertising, structural and other factors and entered the meta-analysis process. Cohen D index was designated as the effect size index. Funnel diagram and orwin's error safe test were used to investigate the presence of diffusion bias and the result of both methods showed no diffusion bias. The results of Cochran's Q test (Q = 1024.62, df=67, p <0.001) and I squared (93.46) showed the existence of heterogeneity in the size of the research effect Which was equal to 0.89 and according to Cohen's classification is a large effect size. Also, due to the existing heterogeneity, the effect size was calculated based on subgroups and managerial factors (1.25) and economic factors (1.03) had the highest effect size, respectively.Sports managers should develop media coverage and appropriate advertising facilities in order to remove barriers to attracting sponsors of sports so that sponsors invest more confidently in the sports industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sport sponsorship
  • Obstacles to Attracting
  • Sport Industry
  • Meta-analysis Study