نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد آیت اله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران

3 استادیار دانشگاه هنر

4 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

هدف تحقیق حاضر شناسایی عوامل موثر بر حکمرانی مطلوب در ساختار ورزش قهرمانی کشور بود. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات طرح متوالی اکتشافی بود. جامعه‌آماری در بخش کیفی متشکل از اعضای هیات علمی، سیاست‌گذاران و تصمیم-گیران ورزش در سطح کلان و در بخش کمی اعضای شورای راهبردی وزارت ورزش و جوانان، مدیران عالی ستادی وزارت ورزش و جوانان، مدیران میانی ستادی وزارت ورزش و جوانان، رئیس، نایب رئیس و دبیر فدراسیون‌های ورزشی بود. نمونه آماری در بخش کیفی 15 نفر از خبرگان تا رسیدن به حد اشباع نظری با بهره‌گیری از تکنیک‌های هدفمند نظری و گلوله برفی انتخاب شد و در بخش کمی برای هر گویه بین 5 تا 10 نمونه لازم بود، بنابراین تعداد 294 نفر نمونه آماری را تشکیل دادند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختارمند و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته بود. پایایی مصاحبه‌ها با روش مطالعه توافق درون موضوعی 79/0 بدست آمد. روایی محتوایی از نظر خبرگان و اعتبار سازه (تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی) و از شاخص‌های پایایی ترکیبی، آلفای کرونباخ، روایی واگرا و همگرا و مدل‌سازی معادلات‌ساختاری استفاده شد. شاخص برازش مدل 50/0GOF= گزارش شد. در نهایت مدل حکمرانی مطلوب در ساختار ورزش قهرمانی کشور با ده عامل ساختار پایدار و با ثبات، ساختار عادلانه، ساختار دموکراتیک، ارتباطات شبکه‌ای، هم‌ریختی ساختار، ساختار استراتژیک، ساختار مشترک، ساختار شفاف و پاسخگو، ساختار سیستمی، ساختار حامی‌گری ارائه گردید. بنابراین تدوین اسناد ساختار حکمرانی بر اساس ساختار دموکراتیک، همسو بودن تصمیم‌گیری سه نهاد دولت، بخش‌خصوصی و مردم، مشارکت نهادهای غیر دولتی پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying the factors affecting good governance in the structure of national championship sports

نویسندگان [English]

  • asghar gholami 1
  • Farshad Emami 2
  • saeed amirnejad 3
  • jamshid sayarnejad 4

1 PhD Student in Sports Management, Ayatollah Amoli Branch, Islamic Azad University, Amol, Iran

2 Department of Physical Education and Sport Science, Ayatollah Amoli Branch, Islamic Azad University, Amol, Iran

3 Assistant Professor of Art University

4 Faculty member of Islamic Azad University

چکیده [English]

The purpose of this study was to Identifying the factors affecting good governance in the structure of national championship sports. The present study was a type of sequential exploratory project. The statistical population in qualitative part consists of faculty members, sports policy makers and decision makers at macro level and in quantitative part members of Strategic Council of Ministry of Sports and Youth, senior staff managers of Ministry of Sports and Youth, middle staff managers Ministry Sports and Youth, Was vice-president and secretary of sports federations. The statistical sample was selected in qualitative section of 15 experts to reach theoretical saturation limit using theoretical targeted techniques and snowballs and in quantitative section between 5 to 10 samples were needed for each item so 294 people selected statistical sample. The data collection tool was a semi-structured interview in qualitative part and researcher-made questionnaire in quantitative part. The reliability of the interviews was 0.79 by intra-subject agreement study. For content validity from experts' point of view and construct validity (exploratory and confirmatory factor analysis) and combined reliability indices, Cronbach's alpha divergent and convergent validity and structural equation modeling were used. Finally, the model of optimal governance in the structure of the country's championship sport with ten factors was presented. Therefore, it is proposed to document the governance structure based on the democratic structure and support and evaluation of the government to the decision of the private sector and civil society, and the alignment and cooperation of all three sectors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • championship sports
  • Good Governance
  • Organizational Structure