نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبائی

2 عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی گرمسار

3 گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه فنی و حرفه ای ، تهران، ایران

4 دانشیار، گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر شناسایی پیامدهای کوید 19 بر ورزش ایران بود. این تحقیق به شیوه کیفی و با رویکرد تحلیل تماتیک انجام شد که از لحاظ هدف کاربردی و با ماهیت اکتشافی بود. جامعه آماری متشکل از کلیه صاحب‌نظران رشته مدیریت ورزشی با سابقه علمی (اساتید رشته مدیریت ورزشی) و اجرایی (کارشناسان، مدیران و کارآفرینان ورزشی صاحب‌نظر) بودند. نمونه‌گیری به صورت هدفمند انجام شد که با 12 مصاحبه، اشباع نظری صورت گرفت. به منظور گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد که به صورت ارتباط مستقیم و به صورت تماس تلفنی صورت پذیرفت. جهت سنجش روایی و پایایی از مقبولیت، قابلیت انتقال و تایید‌پذیری، پایایی باز آزمون استفاده شد. تحلیل مصاحبه‌ها به شیوه تحلیل مضمون صورت پذیرفت. از تجزیه و تحلیل داده‌ها تعداد 72 مقوله فرعی بدست آمد که در 17 مقوله اصلی قرار گرفت. مقوله‌های بدست آمده در 9 مفهوم پیامدهای اقتصادی، گردشگری، نیروی انسانی، زیرساختی، رسانه‌ای، سلامت، ارتباطی، رویدادی و پیامدهای پساکرونا خلاصه شد. با توجه به خلاهای مطالعاتی این حوزه، نتایج این تحقیق می‌تواند به عنوان زیربنایی برای مطالعات آتی قرار گیرد. همچنین کلیه سازمان‌ها و مدیران ذی‌ربط می‌توانند با پیامد‌های حاضر و چالش‌های پیش رو آشنا شوند و در جهت مقابله با آنها، تدابیری اتخاذ کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying the consequences of Covid-19 on Iranian sports

نویسندگان [English]

  • salman alavi 1
  • Esmaeil Zabihi 2
  • Seyed Hossein Alavi 3
  • abdossaleh zar 4

1 Allameh Tabataba'i university

2 Assistant Professor, Department of Physical Education and Sports Sciences, Azad Islamic University, Garmsar, Iran

3 Department of Physical Education, Faculty of Human Sciences, Technical and Vocational University (TVU), Tehran, Iran

4 Department of Sport Science, School of Literature and Humanities, Persian Gulf University, Boushehr, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to identify the consequences of Covid-19 on Iranian sports. This research was done in a qualitative method and a thematic analysis approach. Also, the research was applied and exploratory. The population consisted of all experts in the field of sports management with scientific background (professors of sports management) and executive background (experts, managers and entrepreneurs in sports). We Interviewed 12 subjects by a purposive sampling method. We used face to face and telephone interview in order to collect information. The validity and reliability were assessed by Credibility, Transferability, Dependability, and test–Retest. The interviews were analyzed by thematic analysis approach. The results showed that the consequences of Covid-19 on Iranian sports included 72 sub-categories, which were placed in 17 main categories. Finally, 9 concepts were identified: Economic, Tourism, Human Resource, Infrastructure, Media, Health, Communication, Event, and Post-corona. Given the study gaps in this area, the results of this study can be used as a basis for future studies. Also, all relevant organizations and managers can get acquainted with the present and future consequences and choose solutions to deal with the consequences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • COVID-19
  • Iran
  • Sports Industry
  • Quarantine