نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بروجرد، بروجرد، ایران.

2 عضو هیات علمی دانشگاه اراک

3 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش طراحی الگوی نوآوری استراتژیک در کسب‌وکارهای ورزشی با استفاده از نظریه داده بنیاد بود. روش تحقیق تحلیلی بوده که بدین منظور از روش‌شناسی کیفی استفاده شد. استراتژی تحقیق، استفاده از نظریه برخاسته از داده‌ها بود. مشارکت‌کنندگان در تحقیق 16 نفر شامل استادان مدیریت ورزشی و مدیران ورزشی سازمان‌ها و استراتژی نمونه‌گیری در بخش کیفی هدفمند و با حداکثر تنوع یا ناهمگونی بود. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از تحلیل محتوای مصاحبه‌ها و کدگذاری استفاده شد. ابزار تحقیق مصاحبه باز بود و نتایج بر مبنای سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد ارائه ایده‌های نوآورانه، خط‌مشی کارآفرینانه و فرصت‌های نوآورانه به‌عنوان عوامل علّی با در نظر گرفتن شرایط زمینه‌ای از قبیل زیرساخت‌های نوآورانه، الگو و طرح‌های کسب‌وکار و شرایط علّی از جمله عوامل محیطی، قانونی، اقتصادی و حمایتی بر نوآوری استراتژیک اثرگذار است. به نظر می رسد عواملی مانند خط مشی کارآفرینانه در کنار وجود فرصت‌های نوآورانه و در نتیجه توانایی در ارائه ایده‌های نوآورانه، در کنار وجود زیرساخت‌های نوآوری، وجود فرهنگ نوآوارنه در جامعه، قوانین و سایر عوامل محیطی بتواند زمینه را برای حرکت کسب و کارهای ورزشی به سمت و سوی نوآوری استراتژیک فراهم کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing a Strategic Innovation Model in Sports Business based on Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • Shirin Aghamohammadi 1
  • esfandeyar khosravizadeh 2
  • zeinab Mondalizadeh 3

1 sport science department, Humanity faculty, Islamic azad university, Boroujerd branch, Boroujerd, Iran.

2 Arak university

3 Department of sport management, faculty of sport sciences, Arak university, Arak, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to design a strategic innovation model in sports businesses using the grounded theory. The research method was analytical and qualitative methodology was used for this purpose. The research strategy was to use grounded theory. Participants in the study were 16 people including professors of sports management and sports managers of organizations and the sampling strategy was targeted in the qualitative part with maximum diversity or heterogeneity. Interview content and coding were used to analyze the data. The research tool was open interview and the results were analyzed based on three stages of open, axial and selective coding. The findings showed that the presentation of innovative ideas, entrepreneurial policy and innovative opportunities as causal factors by considering contextual conditions such as innovative infrastructure, business model and plans and causal conditions including Environmental, legal, economic and supportive factors affect strategic innovation. It seems that factors such as entrepreneurial policy along with the existence of innovative opportunities and therefore the ability to present innovative ideas, along with the existence of innovation infrastructure, the existence of an innovative culture in society, laws and other environmental factors can pave the way for Provide the movement of sports businesses towards strategic innovation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grounded Theory
  • Strategic Innovation
  • Sports Business