نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب ، تهران ، ایران

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

3 دانشیار و مدیر گروه کسب و کار جدید، دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر ارائه مدل کسب و کار و مقایسه زوجی ابعاد مدل در آکادمی‌های ورزشی از دیدگاه خبرگان این حوزه می‌باشد. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات پراگماتیسم، به لحاظ هدف کاربردی، رویکرد تحقیق آمیخته و نحوه گردآوری داده‌ها به‌صورت مصاحبه‌های عمیق و نیمه ساختار یافته و در بخش کمی به‌صورت توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری در بخش کیفی و کمی تحقیق مجموعاً 25 نفر شامل کارآفرینان، صاحبان کسب‌وکارهای ورزشی، مدیران آکادمی‌های ورزشی، روسای فدراسیون‌های ورزشی و مدیران آکادمی ملی المپیک می‌باشد که با استفاده از راهبرد نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی د انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و کدگذاری باز، محوری و انتخابی بوسیله نرم‌افزار Maxqda ویرایش 18 صورت گرفت که 9 مؤلفه اصلی و 45 مقوله محوری کشف و احصاء گردید. سپس در بخش کمی با استفاده از روش AHP به اولویت‌بندی مؤلفه‌های اصلی و مقوله‌های پیشنهاد شده بخش قبلی پرداخته شد. با استفاده از مقایسه زوجی و رتبه‌بندی به شیوه سلسله مراتبی، بعد ارزش پیشنهادی و بخش مشتریان از با اهمیت‌ترین و ابعاد شرکای کلیدی و ساختار هزینه به‌عنوان کم اهمیت‌ترین ابعاد شناخته شد. ارائه خدمات به مشتری و نیز توجه مستمر به شناسایی فرصت‌های آینده می‌تواند منجر به توسعه و رونق کسب و کارهای خدمات ورزشی شود. این توسعه علاوه بر توسعه اقتصادی و مالی در جامعه می‌تواند با علاقه‌مند کردن بخش بیشتری از افراد به ورزش و تندرستی در کشور را بهبود قابل ملاحظه‌ای بخشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying and prioritizing business model indicators in the National Academy of Gymnastics

نویسندگان [English]

  • vahid izadfar 1
  • farideh sharififar 2
  • Reza Mohammadkazemi 3

1 Department of sports management, Faculty of physical education, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran ,Iran

2 Assistant Professor of Sports Management, Department of Physical Education, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

3 New Business Department, Faculty of Entrepreneurship - University of Tehran

چکیده [English]

The purpose of this study is to present the business model in sports academies and to do pairwise comparison of model dimensions from the perspective of experts in this field. The present study is pragmatism research, in terms of practical purpose; it employed the mixed exploratory research methodology (i.e. quantitative-quantitative). Data collection is done in the form of in-depth and semi-structured interviews and in a small part in the form of descriptive-survey. The statistical population in the qualitative and quantitative research section includes a total of 25 people including entrepreneurs, sports business owners, managers of sports academies, heads of sports federations and managers of the National Olympic Academy, Also, a total of 25 people were selected in the same way in the quantitative stage as sample size. Data analysis was done using qualitative content analysis and open coding, the axis and theme was done by Maxqda software version 18 and 9 main components and 45 business categories of sports academies were discovered and suggested. In the quantitative section, using AHP method, the main components and the proposed categories of the previous section were prioritized. Using pairwise comparison and ranking in a hierarchical manner, the value proposition and customer segment were identified as the most important, and dimensions of key partners and the cost structure were recognized as the least important. Providing customer service as well as continuous attention to identifying future opportunities can lead to the development and prosperity of sports service businesses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • business
  • Sports Academy
  • Suggested Value
  • Distribution Channel
  • Pairwise Comparison