نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده تربیت بدنی رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش اثر فرهنگ سازمانی بر بهره وری با نقش میانجی خلاقیت و نوآوری در وزارت ورزش و جوانان ایران است.روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارشناسان وزارت ورزش و جوانان (400) بودند که از طریق نمونه گیری تصادفی- طبقه ایی متناسب، تعداد 198 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌ها از چهار پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی کمرون و کوئین (2006)، بهره وری نیروی انسانی شهبازپور (1393) ، خلاقیت سازمانی دارابژه(فتحی، 1392) ، نوآوری سازمانی (مدل آنا سانکوسکا(2013) استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل عاملی و جهت مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار اس.پی.اس.اس و آموس ، برای ارائه مدل تحقیق استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان داد فرهنگ سازمانی بر بهره وری انسانی (69/0= β، 35/10= T-Value) ، فرهنگ سازمانی بر نوآوری (48/0= β، 60/7= T-Value) ، فرهنگ سازمانی بر خلاقیت (57/0= β، 90/8= T-Value) ،خلاقیت بر نوآوری (85/0= β، 90/12= T-Value) ، نوآوری بر بهره وری انسانی(56/0= β، 35/11= T-Value) و خلاقیت بر بهره وری انسانی(71/0= β، 21/10= T-Value) تاثیر مثبت و معنی داری دارد. به وسیله تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش مدیران بهتراست بکوشند که فرهنگ این وزارت خانه به سمت فرهنگ تیمی و فرهنگ ادهوکراسی تمایل پیدا کند که زمینه انعطاف پذیری و تمرکز بر محیط درون و بیرون و همچنین ایجاد محیطی دوستانه برای خلاقیت و نوآوری ، در نتیجه به بهره وری کارکنان و رشد و شکوفای سازمان بی انجامد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of organizational culture on productivity by mediating the role of creativity and innovation in the Ministry of Sport and Youth of Iran

نویسندگان [English]

  • Shirin Zardoshtian 1
  • jalil Reyhanin Nia 2

1 Assistant Professor of Sports Management, Faculty of Physical Education, Razi University of Kermanshah, Kermanshah, Iran

2 Master student of Razi Faculty of Physical Education, Kermanshah, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study is the effect of organizational culture on productivity with the mediating role of creativity and innovation in the Ministry of Sports and Youth of Iran.The research method is descriptive-survey. The statistical population of the study was all experts of the Ministry of Sports and Youth (400) that through random sampling, 198 people were selected as a sample. For data collection, four standard questionnaires of organizational culture of Cameron and Quinn (2006), Shahbazpour manpower productivity (2014), organizational creativity of Darabejeh (Fathi, 2013), organizational innovation (Anna Sankoska model 2013) were used. In order to analyze the data, factor analysis and to model structural equations with SPSS and Amos software have been used to present the research model.The findings of this study showed has a positive and significant effect that organizational culture on human productivity (β = 0.69, T-Value = 10.35), organizational culture on innovation in the organization (β = 0.48, T-Value = 7.60), Organizational culture on creativity in the organization (β = 0.57, T-Value = 8.90), Creativity on innovation (β = 0.85, T-Value = 12.90), Innovation on human productivity (56 Β = 0.0, T-Value 11/35) and creativity on human productivity (β = 0.71, T-Value = 10.21).analyzing research findings, managers try the culture of this ministry tend to a team culture and adhocracy culture, Which gives the field of flexibility and focus on the indoor and outdoor environment, Creating a friendly environment for creativity and innovation .As a result, employee productivity and the growth and flourish the organization

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creativity
  • Innovation
  • Ministry of Sports and Youth
  • organizational culture
  • Staff Productivity